• Αναζήτηση
 • Κέρκυρα: Καζάνι που κοχλάζει λόγω απορριμάτων

  Μετά τα χθεσινά επεισόδια στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας ανάμεσα σε κατοίκους της Λευκίμμης – που αντιδρούν στην υπογραφή της αδειοδότησης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) – και ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, κατά τη διάρκεια των οποίων τραυματίστηκε πολίτης, το σκηνικό μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΥ

  Óêïõðßäéá ðïõ Ý÷ïõí óõóóùñåõôåß óå óõíäõáóìü ìå ôéò õøçëÝò èåñìïêñáóßåò êÜíïõí ðïëý äýóêïëç ôçí êáèçìåñéíüôçôá óôïõò êáôïßêïõò, áëëÜ êáé óôïõò ÷éëéÜäåò åðéóêÝðôåò ôçò ÊÝñêõñáò, Ôñßôç 29 ÌáÀïõ 2018. Áôåëåßùôá åßíáé ðëÝïí ôá âïõíÜ ôùí áðïññéììÜôùí ðïõ Ý÷ïõí óõãêåíôñùèåß óå êÜèå ãùíéÜ ôïõ íçóéïý, ìåôÜ êáé ôï áäéÝîïäï ôçò åðßññéøçò ôùí áðïññéììÜôùí óôïí Þäç ãåìÜôï ×ÕÔÁ Ôåìðëïíßïõ êáé ôéò êáôáóôñïöÝò óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ ðïõ õðÝóôç ðñéí áðü äýï åâäïìÜäåò ï ×ÕÔÕ Ëåõêßììçò. Ç êáôáäéêáóôéêÞ áðüöáóç ôïõ Ôñéìåëïýò Ðëçììåëåéïäéêåßïõ ÊÝñêõñáò åíáíôßùí ôïõ äçìÜñ÷ïõ Êþóôá Íéêïëïýæïõ êáé ôïõ áíôéäçìÜñ÷ïõ êáèáñéüôçôáò, Óðýñïõ Áóðéþôç, ãéá áðüðåéñá õðïâÜèìéóçò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò êáôÜ óõíáõôïõñãßá, ïäÞãçóå óÞìåñá ôïí äÞìáñ÷ï ÊÝñêõñáò, óå óõíÝíôåõîç ôýðïõ, êáôÜ ôçí ïðïßá, áíáêïßíùóå ôçí áíáãêáóôéêÞ ëåéôïõñãßá ôçò åíäéÜìåóçò äéá÷åßñéóçò óôï Ôåìðëüíé êáé ôçí åíáðüèåóç ôùí äåìáôïðïéçìÝíùí áðïññéììÜôùí óôï ×ÕÔÕ ôçò Ëåõêßììçò. Ç óõãêåêñéìÝíç, äéá÷åßñéóç ôùí áðïññéììÜôùí, áíáìÝíåôáé, óýìöùíá ìå ôï äÞìáñ÷ï íá îåêéíÞóåé ôçí åñ÷üìåíç ÐÝìðôç Þ ôï áñãüôåñï ôçí ÐáñáóêåõÞ. Áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ, áíôßèåôïé äçëþíïõí óôéò ðñïèÝóåéò ôïõ äçìÜñ÷ïõ ïé êÜôïéêïé ôçò Íüôéáò ÊÝñêõñáò, ðïõ åôïéìÜæïíôáé ãéá íÝåò êéíçôïðïéÞóåéò åíÜíôéá óôç ÷ñÞóç ôïõ ×ÕÔÕ Ëåõêßììçò, ìå ôïí äÞìáñ÷ï íá êÜíåé óÞìåñá Ýêêëçóç óôïõò êáôïßêïõò ôçò ðåñéï÷Þò íá åðéäåßîïõí ðíåýìá óõíáßíåóçò. Ôçí ßäéá þñá ïé ôüíïé óêïõðéäéþí ðïõ óõóóùñåýïíôáé óå óõíäõáóìü ìå ôéò õøçëÝò èåñìïêñáóßåò óôï íçóß êÜíïõí ðïëý äýóêïëç ôçí êáèçìåñéíüôçôá óôïõò êáôïßêïõò, áëëÜ êáé óôïõò ÷éëéÜäåò åðéóêÝðôåò ôïõ íçóéïý. ÁÐÅ- ÌÐÅ/ÁÐÅ- ÌÐÅ/ ÔÁÐÁÓÊÏÕ Á.

  Καζάνι που βράζει θυμίζει η Κέρκυρα για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Μετά τα χθεσινά επεισόδια στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας ανάμεσα σε κατοίκους της Λευκίμμης – που αντιδρούν στην υπογραφή της αδειοδότησης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)  – και ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, κατά τη διάρκεια των οποίων τραυματίστηκε πολίτης, το σκηνικό μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΥ.

  Αγνωστοι έβαλαν φωτιά – για τρίτη φορά – στις εγκαταστάσεις του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, που είχαν αποκατασταθεί από τη φωτιά του περασμένου Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες άγνωστοι έβαλαν φωτιά στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση καταστρέφοντας τη γεννήτρια και τον ηλεκτρικό πίνακα ενώ έριξαν κορμούς δέντρων στο δρόμο που οδηγεί στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΥ για να εμποδίσουν την άμεση προσέγγιση της Πυροσβεστικής.

  Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος με ανάρτησή του στην προσωπική του σελίδα στο Facebook δήλωσε:  «Τα δήθεν κινήματα (της νύκτας) έδρασαν πάλι καταστροφικά για την δημόσια περιουσία απόψε το βράδυ. Κατέκαψαν για πολλοστή φορά τις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΥ στην Λευκίμμη (γεννήτρια και πίνακας ηλεκτρικός), αφού πρώτα είχαν τοποθετήσει οδοφράγματα για να εμποδίσουν τα πυροσβεστικά οχήματα. Η ατιμωρησία αποδίδει καρπούς και η εισαγγελία της Κέρκυρας ασχολείται με το αν έχει αρχαιολογικά ο χώρος του ΧΥΤΥ! Είναι καιρός να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους. Είτε με τον ένα τρόπο, είτε με τον άλλο».

  Οι δολιοφθορές ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Κυριακής όταν ξέσπασε φωτιά μέσα στο χώρο του ΧΥΤΥ, καταστρέφοντας πλαστικές μεμβράνες που θα τοποθετούνταν αυτή την εβδομάδα στο κύτταρο.

  Υπο περιορισμούς η αδειοδότηση

  Εχθές, Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων υπέγραψε – όπως είχε προαναγγείλει στο Βήμα της Κυριακής (03.02.2019) – την αδειοδότηση του ΧΥΤΥ Λευκίμμης υπό προϋποθέσεις.

  Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Γαλιατσάτου: «Δεν θα πραγματοποιηθεί καμιά εναπόθεση απορριμμάτων αν προηγουμένως δεν αποκατατασταθούν πλήρως οι ελλείψεις που έχουν καταγραφεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατά τους παραπάνω σχετικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αίτησης του ΣΥΔΙΣΑ για την χορήγηση της παρούσας άδειας. Αυτές οι εκθέσεις αποτελούν το Σχέδιο Συμμόρφωσης το οποίο ο ΣΥΔΙΣΑ Κέρκυρας πρέπει να υλοποιήσει το συντομότερο δυνατό προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης. Πριν την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΥ θα πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία των υπηρεσιών της Περιφέρειας για να διαπιστωθεί η ικανότητα του φορέα να λειτουργήσει την εγκατάσταση με όλους τους κανόνες ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου».

  Η φωτιά όμως που ξέσπασε τα ξημερώματα πάει βήματα πίσω τη λειτουργία του ΧΥΤΥ.

  Κοινωνία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk