• Αναζήτηση

Αρνητικό το ΣτΕ στη μη καταβολή προστίμου από δικηγορική εταιρεία

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι εταιρεία πρέπει να πληρώσει το πρόστιμο των 50.000 ευρώ για τις κάμερες εντός και εκτός των γραφείων

Απέρριψε η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ το αίτημα της δικηγορικής εταιρείας «Σιούφας και Συνεργάτες», με το οποίο ζητούσε να μην καταβάλει πρόστιμο των 50.000 ευρώ – επιβληθέν από την Αρχή Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για παράνομη εγκατάσταση και λειτουργία κλειστού κυκλώματος καμερών. Το αίτημα είχε ορίζοντα την 28η/5/2019, οπότε και έχει προσδιοριστεί η επί της ουσίας εκδίκαση της υπόθεσης.

Η δικηγορική εταιρεία επικαλείτο στην αίτησή της τον κίνδυνο ανεπανόρθωτης οικονομικής ζημίας και μείωσης της επαγγελματικής της αξιοπιστίας.

Η Επιτροπή Αναστολών του Ανώτατου Δικαστηρίου απέρριψε την αίτηση, δεχόμενη ότι:

– Μόνη η οικονομική ζημία της αιτούσας, ως κατ’ αρχήν επανορθώσιμη, δεν αποτελεί λόγο αναστολής της εκτέλεσης πράξης, με την οποία, όπως εν προκειμένω, επιβάλλεται κύρωση, κατά το άρθρο 21 παρ. 1 στοιχ. β’ του ν. 2472/1997. Επιπλέον, η επίκληση από την αιτούσα του κινδύνου οικονομικού κλονισμού της γίνεται όλως αορίστως, χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία, η δε προσκόμιση σημειώματος για πληρωμή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2017 δεν επαρκεί καθώς από το στοιχείο αυτό δεν προκύπτει το συνολικό εισόδημα της αιτούσας και η συνολική οικονομική της κατάσταση.

– Ως προς τον ισχυρισμό περί μείωσης της επαγγελματικής αξιοπιστίας και τις δυσμενείς συνέπειες για τη φήμη της εταιρίας με συνακόλουθο κίνδυνο διαρροής της πελατείας της, η βλάβη αυτή, την οποία επικαλείται η αιτούσα, είναι κατ’ αρχήν, επανορθώσιμη, σε περίπτωση αποδοχής της αιτήσεως ακυρώσεως και δεν αποτελεί νόμιμο λόγο χορηγήσεως της ζητούμενης αναστολής.

Υπενθυμίζεται ότι η Αρχή Προστασίας επέβαλε το πρόστιμο των 50.000 ευρώ μεταξύ άλλων και για τον λόγο ότι η φύση της εργασίας των εργαζομένων στην εταιρεία δεν δικαιολογούσε τη χρήση καμερών.

Κοινωνία
Σίβυλλα
Helios Kiosk