• Αναζήτηση
 • Alpha Bank: Αύξηση καθαρών κερδών στα 65,2 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο 2018

  Κέρδη μετά από φόρους ύψους 65,2 εκατ. ευρώ έναντι 48,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, εμφάνισε στο α΄ τρίμηνο του 2018 η Alpha Bank, πετυχαίνοντας βελτίωση των δεικτών ρευστότητάς της και μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Κέρδη μετά από φόρους ύψους 65,2 εκατ. ευρώ έναντι 48,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, εμφάνισε στο α΄ τρίμηνο του 2018 η Alpha Bank, πετυχαίνοντας βελτίωση των δεικτών ρευστότητάς της και μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της.
  Σε γραπτή του δήλωση ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης τόνισε ότι «το πρώτο τρίμηνο του 2018, η Alpha Bank επέτυχε κερδοφόρο αποτέλεσμα, παρά τη χαμηλότερη συνεισφορά των καθαρών εσόδων από τόκους και την κλιμάκωση του κόστους για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου».
  Σύμφωνα με τον ίδιο, «η επιτυχής ολοκλήρωση της Ασκήσεως Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων 2018 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης συνέβαλε στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς το τραπεζικό σύστημα, ενώ η επικείμενη ολοκλήρωση του 3 ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, τον Αύγουστο του 2018, διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για σταδιακή επιστροφή σε συνθήκες σταθερότητος».
  Ο κ. Μαντζούνης πρόσθεσε ότι «η Alpha Bank, η Τράπεζα με την υψηλότερη κεφαλαιακή θέση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, θα συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας».
  Τα βασικά μεγέθη της τράπεζας διαμορφώθηκαν ως εξής:
  – Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 18,3%.
  Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 7,9 δισ. ευρώ, τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. – Εξαιρετική επίδοση στην Άσκηση Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων 2018.
  Η Alpha Bank κατέγραψε την υψηλότερη κεφαλαιακή θέση μεταξύ των ελληνικών συστημικών τραπεζών για το έτος 2020, τόσο υπό το βασικό όσο και υπό το δυσμενές σενάριο, καθώς ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε σε 20,4% και 9,7% αντιστοίχως. Ως αποτέλεσμα της Ασκήσεως δεν προέκυψαν κεφαλαιακές ανάγκες.
  – Περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου με μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά 2,8 δισ. ευρώ και των Δανείων σε Καθυστέρηση κατά 3,1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.
  Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων για τον Όμιλο διαμορφώθηκε σε 51,8%, ενώ ο αντίστοιχος Δείκτης Καλύψεως ανήλθε σε 50%.
  Αντιστοίχως, τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα μειώθηκαν περαιτέρω κατά 0,2 δισ. ευρώ τον Μάρτιο 2018 και συνεπώς ο Δείκτης Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 35,2% για τον Όμιλο, με τον αντίστοιχο Δείκτη Καλύψεως να ανέρχεται σε 73%.
  Οι συσσωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν σε 14,4 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 25,7% του δανειακού χαρτοφυλακίου.
  Ο Δείκτης καλύψεως των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων του Ομίλου παρέμεινε σταθερός και ανήλθε σε 50%.
  – Τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον Όμιλο ανήλθαν σε 35,9 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2018, αυξημένα κατά 2,8 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και 1 δισ. ευρώ το α΄ τρίμηνο.
  Τον Μάιο 2018, τα υπόλοιπα καταθέσεων του Ομίλου αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 1 δισ. ευρώ
  Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 116% στο τέλος Μαρτίου 2018 έναντι 134% το α΄ τρίμηνο 2017.
  – Σημαντική μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, κατά 2,3 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση και κατά 9 δισ. ευρώ το τελευταίο έτος.
  Η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε 3 δισ. ευρώ στο τέλος Μαΐου 2018, μειωμένη κατά 4 δισ. ευρώ από τις αρχές του έτους.
  – Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων μειώθηκε κατά 9,7% ή 28,8 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 268,5 εκατ. ευρώ, επηρεασμένο αρνητικά από τη χαμηλότερη συνεισφορά του Καθαρού Εσόδου Τόκων.
  – Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε 186,1 εκατ. ευρώ, επηρεασμένα θετικά από χρηματοοικονομικά κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
  – Οι Ζημίες Απομειώσεως ανήλθαν σε 335,8 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2018, που αντιστοιχούν σε 239 μονάδες βάσεως.
  – Τα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 65,2 εκατ. ευρώ, έναντι 48,1 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2017.
  Τα έσοδα της τράπεζας
  Το Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά 8% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 443,8 εκατ. ευρώ, επηρεασμένο αρνητικά από τη χαμηλότερη συνεισφορά των δανείων καθώς και το μικρότερο ημερολογιακά τρίμηνο, τα οποία αντιστάθμισαν εν μέρει το όφελος από τη μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες.
  Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες σημείωσαν αύξηση 11,4% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 84,4 εκατ. ευρώ, από την ενίσχυση των εσόδων από πιστωτικές κάρτες, καθώς και τη θετική συνεισφορά των εργασιών διαχειρίσεως εργασιών επενδυτικής τραπεζικής, χρηματιστηριακών συναλλαγών και διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου.
  Τα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε 267,8 εκατ. ευρώ έναντι 270,5 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2017, μειωμένα κατά 1% σε ετήσια βάση. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων ανήλθε το α΄ τρίμηνο 2018 σε 49,9%.
  Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε 268,5 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 9,7%, κυρίως λόγω της αρνητικής επιπτώσεως του Καθαρού Εσόδου Τόκων.
  Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων για το α΄ τρίμηνο 2018 διαμορφώθηκε σε 452,1 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 40,4% επηρεασμένο θετικά από χρηματοοικονομικά κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
  Οι Ζημίες Απομειώσεως διαμορφώθηκαν σε 335,8 εκατ. ευρώ έναντι 243,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο λόγω της αυξήσεως των ατομικών προβλέψεων απομειώσεως στα χαρτοφυλάκια Επιχειρήσεων και των συλλογικών προβλέψεων απομειώσεως του χαρτοφυλακίου Iδιωτών.
  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk