• Αναζήτηση
 • Η ΕΥΔΑΠ χτίζει το μέλλον με μεγάλες επενδύσεις

  Mε ένα μεγάλο πρόγραμμα έργων υποδομής και επενδύσεων η ΕΥΔΑΠ, η μεγαλύτερη εταιρεία στη διανομή και διαχείριση ύδατος καθώς και στην παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, προχωρεί στο μέλλον.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Mε ένα μεγάλο πρόγραμμα έργων υποδομής και επενδύσεων η ΕΥΔΑΠ, η μεγαλύτερη εταιρεία στη διανομή και διαχείριση ύδατος καθώς και στην παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, προχωρεί στο μέλλον.
  Το πελατολόγιο της ΕΥΔΑΠ στον τομέα της ύδρευσης περιλαμβάνει περίπου 4.300.000 πελάτες (2.100.000 συνδέσεις), ενώ το μήκος των αγωγών ανέρχεται σε περίπου 9.500 χιλιόμετρα. Ο τομέας της αποχέτευσης εξυπηρετεί σχεδόν 3.500.000 πελάτες, ενώ το συνολικό μήκος αγωγών ανέρχεται σε περίπου 8.500 χιλιόμετρα.
  Ως διαχειριστής του πολυτιμότερου για τη ζωή φυσικού πόρου, η ΕΥΔΑΠ με ευαισθησία και συνέπεια φροντίζει ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις απαιτήσεις του σύγχρονου καταναλωτικού κοινού και ταυτόχρονα να διασφαλίζει με κάθε δυνατό τρόπο το φυσικό περιβάλλον.
  Η αδιάλειπτη παροχή πόσιμου νερού άριστης ποιότητας, υγιεινού και καθαρού, είναι βασικό μέλημα της ΕΥΔΑΠ. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε εκατομμύρια πελάτες και με διαρκείς επενδύσεις στην τεχνολογία και στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της, η εταιρεία φροντίζει καθημερινά ώστε το νερό που πίνουμε εμείς και τα παιδιά μας να είναι όχι μόνο σε απόλυτη συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία αλλά και ένα από τα ποιοτικότερα νερά της Ευρώπης.

  Υψηλή κερδοφορία

  Το πρώτο εξάμηνο του 2017 τα κέρδη προ φόρων της ΕΥΔΑΠ κινήθηκαν ανοδικά, διαμορφούμενα σε 20,3 εκατ. ευρώ από 12,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016, σημειώνοντας αύξηση 66,5%. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 11,9 εκατ. ευρώ έναντι 7,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016, ενισχυμένα κατά 62,4%.
  Η μεγάλη αύξηση οφείλεται κυρίως στην επαναταξινόμηση κονδυλίων των οικονομικών της καταστάσεων για τη χρήση του 2016. Ο κύκλος εργασιών εμφάνισε μικρή μείωση 1,7% και διαμορφώθηκε στα 151,8 εκατ. ευρώ από 154,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016.
  Τον Ιούλιο του 2017 εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο το Επιχειρηματικό Σχέδιο 2017-2021. Η μεθοδολογία που ακολουθείται βασίζεται στην αποτύπωση όλων των δεδομένων της υφιστάμενης κατάστασης και στον σχεδιασμό των προβλέψεων πενταετίας ανά Γενική Διεύθυνση. Συντάχθηκε το πλάνο κεφαλαιουχικών επενδύσεων πενταετίας και διαμορφώθηκαν με δεδομένα και με τις απαιτούμενες συνέργειες των Γενικών Διευθύνσεων οι παράμετροι που θα χαρακτηρίζουν το περιβάλλον της ΕΥΔΑΠ για τα επόμενα χρόνια.
  Στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου προβλέπεται η κατασκευή και διαχείριση των παγίων που προορίζονται για πολυετή χρήση σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως οι οργανισμοί στον κλάδο ύδρευσης και αποχέτευσης σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τα πάγιά τους με στόχο τη μακροχρόνια χρήση τους. Για παράδειγμα, μερικά έργα υποδομής έχουν ωφέλιμο χρόνο ζωής άνω των 50 ετών.
  Η πρόκληση έγκειται στο γεγονός ότι οι οργανισμοί στον κλάδο ύδρευσης και αποχέτευσης πρέπει να αναπτύσσουν ένα επίπεδο ευελιξίας στη διαχείριση και σχεδίαση των παγίων τους ώστε αυτά να προσαρμόζονται στο ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόβλεψη υλοποίησης επενδύσεων και σχεδιασμού δράσεων ανάπτυξης περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθησίας. Η ευαισθητοποίηση σχετικά με την αξία του νερού, τις αμοιβαίες προτεραιότητες και ανάγκες αποτελούν μια μεγάλη πρόκληση που μπορεί να επιτευχθεί με τη συνεχή ενημέρωση των καταναλωτών και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών.

  Δύο σενάρια

  Για την περίοδο 2017-2021, στο υπό ανάπτυξη επιχειρηματικό σχέδιο ο προϋπολογισμός επενδύσεων ανέρχεται σε 951,8 εκατ. ευρώ. Στην εκπόνηση του σχεδίου εξετάζονται δύο σενάρια διαφορετικών εκτιμώμενων εκπτώσεων. Το βασικό σενάριο του επιχειρηματικού σχεδίου βασίζεται σε προβλέψεις υψηλών εκπτώσεων και σε αυτό οι κεφαλαιουχικές δαπάνες μετά εκτιμώμενης έκπτωσης ανέρχονται σε 601,1 εκατ. ευρώ.
  Η χρηματοδότηση των κεφαλαιουχικών επενδύσεων προβλέπεται να καλυφθεί μέσω των θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών, των επιχορηγήσεων και των υφιστάμενων ταμειακών διαθεσίμων.
  Ενα σημαντικό μέρος του επενδυτικού προγράμματος (43%) αφορά τα έργα αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού στην Ανατολική Αττική. Υστερα από πολλά χρόνια, τα έργα πρόκειται να δώσουν οριστική λύση στο πρόβλημα διάθεσης των αστικών λυμάτων στην Ανατολική Αττική αναβαθμίζοντας την περιοχή. Αφορούν τη συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων αλλά και τη διάθεση/επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων εκροών των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων της Ανατολικής Αττικής, τα οποία θα λειτουργούν με τεχνολογία αιχμής.
  Η ιδιαιτερότητα και η ανελαστικότητα του προϊόντος, το φυσικό μονοπώλιο που διαθέτει η ΕΥΔΑΠ, η υψηλή ταμειακή ρευστότητα, ο μηδενικός δανεισμός σε συνδυασμό με τις στρατηγικές επιλογές της για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και ο εκσυγχρονισμός μέσω εφαρμογής καινοτόμων και νέων δραστηριοτήτων εξασφαλίζει στην εταιρεία την προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξής της και θέτει τις βάσεις για περαιτέρω μεγέθυνση και κερδοφορία.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk