• Αναζήτηση
 • φορολογικές απορίες

  Οι μειώσεις φόρου για τις δωρεές

  Ο κ. Κώστας Αναγνωστόπουλος ερωτά:

  «Τι μειώσεις φόρου ισχύουν για δωρεές;»
  Σύμφωνα με τις διατάξεις, παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης από το ποσό του φόρου που προκύπτει κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ποσοστού 10% των ποσών που καταβάλλονται για δωρεές προς συγκεκριμένους φορείς, με την προϋπόθεση ότι οι δωρεές αυτές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους τα 100 ευρώ. Αν στη δήλωση εισοδήματός του ο φορολογούμενος αναγράψει συνολικό ποσό για δωρεές ως 100 ευρώ, το ποσό αυτό δεν θα ληφθεί υπόψη για τη μείωση του φόρου. Βάσει των οικείων διατάξεων το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του φορολογητέου εισοδήματος του δωρητή. Σε αντίθετη περίπτωση (αν, δηλαδή, υπερβαίνει το ως άνω οριζόμενο ποσοστό), το ποσό της δωρεάς που αναγνωρίζεται και επί του οποίου θα εφαρμοστεί το προβλεπόμενο ποσοστό 10%, προκειμένου στη συνέχεια να μειωθεί το προκύπτον ποσό φόρου του δωρητή, περιορίζεται σε ποσό ίσο με το 5% του φορολογητέου εισοδήματος.

  Ομογενής που επιστρέφει στην Ελλάδα και το «πόθεν έσχες»

  Ο κ. Νίκος Μάδας ερωτά:

  «Για πολλά χρόνια δουλεύω στην Αμερική. Τον επόμενο χρόνο σκοπεύω να επιστρέψω στην Ελλάδα και έχω μερικές ερωτήσεις σχετικά με το “πόθεν έσχες” και τη δήλωση περιουσίας.

  Τα τελευταία χρόνια έκανα δήλωση φόρου εισοδήματος ως κάτοικος εξωτερικού.

  Θα αναλάβω καθήκοντα σε πανεπιστήμιο και θα μου ζητηθεί να καταθέσω δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Σε αυτή πρέπει να δηλωθεί περιουσία και σε μετρητά, όπως και ιδιωτική ασφάλιση για σύνταξη γήρατος (στην οποία θα έχω δικαίωμα μετά τα 67);

  Οταν θα ξεκινήσω να κάνω δήλωση ως κάτοικος Ελλάδας, πρέπει να δηλώσω τους τόκους από τον τραπεζικό μου λογαριασμό στις ΗΠΑ; Επίσης έχω ένα σπίτι στην Αμερική που αρχικά θα το ενοικιάσω, μέχρι να δω αν μπορώ να το πουλήσω. Τα κέρδη από τα ενοίκια πρέπει να δηλωθούν και στην Ελλάδα; Υποχρεούμαι σε δήλωση στην Αμερική και πληρώνω φόρους περιουσίας ακινήτου στην πόλη που βρίσκεται το ακίνητο, καθώς και φόρο εισοδήματος Πολιτείας και κράτους.

  Στις ΗΠΑ όταν κάποιος ενοικιάζει ένα ακίνητο δηλώνει έσοδα ενοικίου και έξοδα ακινήτου (π.χ. φόρους, επισκευές, ρεύμα, νερό κ.λπ.), οπότε και φορολογείται στη διαφορά. Τι γίνεται με την ελληνική δήλωση εισοδήματος, θα δηλώνω τη διαφορά; Τι έντυπα χρειάζονται για την αποφυγή διπλής φορολογίας; Μπορώ να δηλώνω την περιουσία στην Αμερική μόνο και όχι στην Ελλάδα;

  Τέλος, στην Αμερική η φορολογία και το αντίστοιχο αφορολόγητο όριο είναι στο συνολικό εισόδημα της οικογένειας και όχι ανά άτομο. Δηλαδή, αν δουλεύει μόνο ο σύζυγος και το συνολικό εισόδημα είναι 30.000, ή αν δουλεύουν και οι δύο και έχουν αποδοχές 15.000 ο καθένας, το αφορολόγητο και η υποχρέωση φόρου είναι η ίδια. Από όσο έχω καταλάβει, αυτό δεν ισχύει στην Ελλάδα. Ο καθένας υπόκεινται σε προσωπικό αφορολόγητο».

  Απάντηση: Οι απαντήσεις που θα σας δοθούν βασίζονται σε όσα σήμερα ισχύουν, διότι είναι πολύ πιθανόν να υπάρξουν μεταβολές τόσο στη φορολογία εισοδήματος όσο και στη φορολογία κεφαλαίου.

  1. Στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης θα αναγραφεί κάθε περιουσιακό στοιχείο (ακίνητα, καταθέσεις, χρεόγραφα κ.λπ.) που ανήκει σε εσάς ή σε συγγενικά σας πρόσωπα, όχι όμως και η ασφάλιση για σύνταξη γήρατος.

  2. Ο κάτοικος Ελλάδος, αυτός δηλαδή που έχει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα, φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του με εφαρμογή των συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας.

  Το καθαρό μίσθωμα που δηλώνετε στις ΗΠΑ θα το δηλώνετε και στην Ελλάδα με επίκληση της σύμβασης αποφυγής της διπλής φορολογίας (Ν.Δ. 2548/1953). 3. Στην Ελλάδα δεν φορολογείται το οικογενειακό εισόδημα, αλλά το ατομικό, κάθε σύζυγος έχει δική του φορολογική υποχρέωση και δικό του αφορολόγητο ποσό, αν αυτό υπάρχει.

  Εκπτωση φόρου από ιατρικές δαπάνες

  Ο κ. Γιώργος Αλεβίζος ερωτά:

  «Διάβασα ότι τελικά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα μπορούν να αναγράφουν στη φορολογική τους δήλωση τις ιατρικές δαπάνες και να έχουν έκπτωση φόρου. Ισχύει αυτό; Και τι γίνεται στην περίπτωση που ο επαγγελματίας έχει και ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%;»

  Σύμφωνα με εγκύκλιο της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, αναγνωρίζεται η δυνατότητα μείωσης του προκύπτοντος φόρου για δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, για δωρεές προς συγκεκριμένους φορείς και λόγω αναπηρίας. Στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων  εμπίπτουν όλοι οι φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως της κατηγορίας εισοδήματος που αποκτούν και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το οικείο νομοθετικό πλαίσιο.

  Επίσης προβλέπεται μείωση φόρου κατά 200 ευρώ από το ποσό φόρου που προκύπτει κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τον ίδιο τον φορολογούμενο και για καθένα από τα εξαρτώμενα μέλη του εφόσον ο ίδιος ο φορολογούμενος και τα εξαρτώμενα μέλη του είναι πρόσωπα με τουλάχιστον 67% αναπηρία, η οποία πιστοποιείται με τη γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Υπηρεσίας (ΑΣΥΕ). Κατά ρητή πρόβλεψη του νόμου δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία. Στις εν λόγω γνωματεύσεις, προκειμένου να γίνουν δεκτές, θα πρέπει να διαπιστώνεται και να βεβαιώνεται ρητά το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορά, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία.

  Οσον αφορά τις μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες, βάσει του νόμου παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης από το ποσό του φόρου που προκύπτει κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ποσοστού 10% των ετήσιων εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που καταβάλλει ο φορολογούμενος, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, με την προϋπόθεση ότι τα έξοδα αυτά υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήματός του. Σημειώνεται ότι το ποσό της έκπτωσης, ανεξάρτητα από το συνολικό ποσό της δαπάνης, δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ για κάθε φορολογούμενο.

  Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρούνται, κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες, οι κατωτέρω δαπάνες:

  α) Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς και ιατρικά κέντρα όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις και θεραπείες. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς και γναθοχειρουργούς για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική. Η αναφορά της ανωτέρω διάταξης στις ιατρικές επισκέψεις είναι ευρύτατη και κατά συνέπεια στην έννοια αυτών περιλαμβάνονται όχι μόνο οι απλές επισκέψεις στο ιατρείο προς διαπίστωση της κατάστασης της υγείας του ενδιαφερομένου αλλά και εκείνες οι επισκέψεις κατά τις οποίες παρέχεται και ιατρική περίθαλψη ή παρεμφερείς ιατρικές υπηρεσίες για θεραπεία που είναι αναγκαία για την αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς και οι οποίες πραγματοποιούνται ύστερα από σχετική γνωμοδότηση και παραπομπή από τον θεράποντα ιατρό του πάσχοντος (ή από νοσοκομείο). Παραδείγματα τέτοιων ιατρικών υπηρεσιών είναι η φυσικοθεραπεία, η λουτροθεραπεία, η λογοθεραπεία, η παροχή υπηρεσιών από ψυχολόγο κ.τ.λ. Ωστόσο διευκρινίζεται ότι στις εν λόγω δαπάνες περιλαμβάνεται μόνο η δαπάνη παροχής υπηρεσιών για κάθε αγωγή και όχι η δαπάνη για εισιτήρια ή για ενοίκιο διαμονής στον τόπο όπου παρέχονται οι ιατρικές υπηρεσίες.

  β) Τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές, καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών. Στην έννοια του όρου «έξοδα νοσηλείας» περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά την ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα που παρέχεται μέσα σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή σε ιδιωτική κλινική, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που πραγματοποιείται για τον ασθενή κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του μέσα σε αυτό, ενώ δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη για τη μετακίνηση του ασθενούς και του συνοδού του από τον τόπο κατοικίας στην πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού όπου βρίσκεται το νοσοκομείο ή η κλινική.

  γ) Τα έξοδα για ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη γενικά.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία