Σε εφαρμογή τίθεται το πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ για χρηματοδότηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων συνολικού ύψους 1,25 δισ. ευρώ με στόχο την κάλυψη φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Το ΤΕΜΠΜΕ εγγυάται μεγάλο μέρος των δανείων που συνάπτουν οι επιχειρήσεις με τις τράπεζες με επιτόκιο Εuribor 6 μηνών πλέον περιθωρίου που μπορεί να φθάσει ως και 6 εκατοστιαίες μονάδες. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, οποιασδήποτε νομικής μορφής, με ημερομηνία έναρξης ως 31.12.2009, που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών ως 10 εκατ. ευρώ. Το ανώτατο ποσό του δανείου ανά επιχείρηση προσδιορίζεται ανάλογα με τον αριθμό απασχολουμένων και διαμορφώνεται από 40.000 ως 100.000 ευρώ. Για δάνεια ως 40.000 ευρώ δεν θα απαιτούνται εξασφαλίσεις. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης από τις επιχειρήσεις προς τις τράπεζες είναι η 31.10.2010.