• Αναζήτηση

Συρρίκνωση ζημιών η REDS

Αύξηση πωλήσεων, επισκέψεων και συρρίκνωση ζημιών εμφάνισε η REDS, που διαχειρίζεται το εμπορικό πάρκο Smart Park το 2014. Κατά την κλειόμενη χρήση ο κύκλος εργασιών του ομίλου REDS παρουσίασε αύξηση 15% περίπου και ανήλθε σε ποσό 5,6 εκ. ευρώ, έναντι ποσού 4,9 εκ. ευρώ της αντίστοιχης χρήσης του 2013.

Αύξηση πωλήσεων, επισκέψεων και συρρίκνωση ζημιών εμφάνισε η REDS, που διαχειρίζεται το εμπορικό πάρκο Smart Park το 2014. Κατά την κλειόμενη χρήση ο κύκλος εργασιών του ομίλου REDS παρουσίασε αύξηση 15% περίπου και ανήλθε σε ποσό 5,6 εκ. ευρώ, έναντι ποσού 4,9 εκ. ευρώ της αντίστοιχης χρήσης του 2013.

Ο κύκλος εργασιών προέρχεται εξ΄ ολοκλήρου από τη μίσθωση του εμπορικού πάρκου Smart Park. O κύκλος εργασιών των καταστημάτων του πάρκου ενισχύθηκε κατά 14,8% κατά τη διάρκεια του έτους και η μέση επισκεψιμότητά του παρουσίασε αύξηση κατά 12% κατά την ίδια χρονική περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Το ποσοστό κάλυψης των επιφανειών εμπορικής μίσθωσης την 31/12/2014 ανέρχεται σε 100%.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του ομίλου της χρήσης του 2014 παρουσίασαν κέρδη 1,8 εκ. ευρώ έναντι ζημίας 15,3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης χρήση του 2013. Οι ζημίες προ φόρων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε 1,9 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών προ φόρων 18,6 εκ. ευρώ περίπου, του αντίστοιχου έτους 2013.

Η διαφορά τόσο στο ΕΒΙΤDA όσο και στα κέρδη προ φόρων, – εξαιρουμένων των απομειώσεων κατά 15,9 εκ. ευρώ τα οποία επιβάρυναν τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης και 0,8 εκ. ευρώ απομειώσεις που επιβάρυναν τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης – οφείλεται στα αυξημένα έσοδα κατά 0,7εκ. ευρώ και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των δαπανών κατά 0,5 εκ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Δείτε επίσης
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk