Τράπεζα Πειραιώς: Οριακά κέρδη λόγω προβλέψεων και ύφεσης το 2010

Στα 4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς το 2010 έναντι 236 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2009, ως αποτέλεσμα της ύφεσης που πλήττει την ελληνική οικονομία, με αποτέλεσμα τη διενέργεια σημαντικών προβλέψεων έναντι επισφαλών απαιτήσεων.

Συνυπολογιζόμενης και της έκτακτης εισφοράς που καταβλήθηκε στο ελληνικό δημόσιο ύψους 24 εκατ. ευρώ, το αποτέλεσμα της τράπεζας σε ενοποιημένη βάση ήταν αρνητικό στα -20 εκατ. ευρώ.

Σε γραπτή του δήλωση ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Μ. Σάλλας σημείωσε ότι στην τρέχουσα δύσκολη συγκυρία «το ελληνικό τραπεζικό σύστημα εξυγιαίνει και αναδιαρθρώνει το ενεργητικό του, στηρίζει τις προσπάθειες της υγιούς επιχειρηματικότητας και ενισχύει την κεφαλαιακή του βάση, παρά τους υφιστάμενους περιορισμούς ρευστότητας».

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, «ο οποίος ενίσχυσε πρόσφατα τα κεφάλαια του κατά €807 εκατ με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ θωράκισε τον ισολογισμό του με αυξημένες προβλέψεις προερχόμενες από υγιή επαναλαμβανόμενη κερδοφορία».

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας κ. Στ. Λεκκάκος υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι «η επαναλαμβανόμενη κερδοφορία του Ομίλου για το 2010, δηλαδή τα προ προβλέψεων και χρηματοοικονομικών αποτελέσματα επέδειξαν ανθεκτικότητα και ανήλθαν σε €611 εκατ έναντι €600 εκατ το 2009 (+2%)».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 4% στην Ελλάδα και κατά 1% σε επίπεδο Ομίλου ήταν σύμφωνη με το στόχο που είχε τεθεί για το 2010, ενώ επιδιώκεται σημαντικότερη περαιτέρω μείωση το 2011 της τάξης του 5% σε επίπεδο Ομίλου»

Τα βασικά μεγέθη του ομίλου το 2010

Τα κέρδη προ προβλέψεων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων του 2010 σημείωσαν άνοδο 2% και ανήλθαν σε €611 εκατ έναντι €600 εκατ το 2009.

Συμπεριλαμβάνοντας τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, τα προ προβλέψεων κέρδη του 2010 ήταν επίσης €611 εκατ έναντι €778 εκατ το 2009 (μείωση 21%), καθώς το 2010 τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα ήταν οριακά θετικά, €0,1 εκατ (2009: €177 εκατ).

Tο τελευταίο 3μηνο του 2010, τα προ προβλέψεων κέρδη παρέμειναν σχεδόν στο επίπεδο του 3ου 3μήνου 2010 στα €151 εκατ έναντι €149 εκατ το αμέσως προηγούμενο 3μηνο.

Αξιοσημείωτη ήταν η βελτίωση των εσόδων από επαναλαμβανόμενες πηγές, με κυριότερη αυτή των καθαρών έντοκων εσόδων που παρουσίασαν ετήσια αύξηση 9% στα €1.207 εκατ.

Τα έξοδα λειτουργίας ύψους €884 εκατ μειώθηκαν κατά 1% σε ετήσια βάση, επιτυγχάνοντας το στόχο για διαμόρφωση του λειτουργικού κόστους το 2010 σε χαμηλότερο επίπεδο έναντι του 2009.

Τα αποτελέσματα του 2010 επιβαρύνθηκαν έναντι του 2009 από τις κατά 22% περαιτέρω αυξημένες σε ετήσια βάση προβλέψεις, οι οποίες ανήλθαν σε €601 εκατ λόγω των συνθηκών του οικονομικού περιβάλλοντος.

Στα 52 εκατ. ευρώ η κερδοφορία από το εξωτερικό

Το ενεργητικό σε αγορές εκτός Ελλάδας αποτελεί το 21% του Ομίλου, με ευρεία διασπορά (παρουσία σε 9 χώρες).

Στις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου αντιστοιχούν το 48% των κερδών προ προβλέψεων, το 37% των καθαρών εντόκων εσόδων, το 59% του δικτύου καταστημάτων και το 52% του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου.

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων από το εξωτερικό ήταν €294 εκατ το 2010, αντιστοιχώντας στο 3,4% του μέσου όρου δανείων.

Οι προβλέψεις αυξήθηκαν περαιτέρω, κατά 7% ετησίως, με το έξοδο ως ποσοστό επί του μέσου όρου δανείων στο 2,8%.

Τα κέρδη προ φόρων από τις διεθνείς δραστηριότητες διαμορφώθηκαν το 2010 σε €52 εκατ, σημειώνοντας υποχώρηση κατά 39% ετησίως, κυρίως λόγω μείωσης των λοιπών εσόδων, αλλά και αύξησης των προβλέψεων.

Επισημαίνεται ωστόσο η δυναμική των καθαρών εσόδων από τόκους και προμήθειες. Συγκεκριμένα, για το 2011 αναμένεται οικονομική ανάκαμψη στις χώρες της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος Πειραιώς, με αύξηση του ΑΕΠ από 1,5% έως 5,0%.

Καταθέσεις και δάνεια

Οι καταθέσεις στο τέλος του Δεκεμβρίου 2010 διαμορφώθηκαν σε €30,0 δισ, παρουσιάζοντας μείωση 2% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης «δανείων προς καταθέσεις» χωρίς τα «αυτοχρηματοδοτούμενα δάνεια» διαμορφώθηκε στο 107%, όπως και ένα χρόνο πριν.

Tα δάνεια μετά από προβλέψεις στο τέλος Δεκεμβρίου 2010 παρέμειναν αμετάβλητα σε ετήσια βάση σε €37,6 δισ: στην Ελλάδα ανήλθαν σε €29,7 δισ (+1% σε ετήσια βάση), ενώ στο εξωτερικό υποχώρησαν στα €7,9 δισ (-5% σε ετήσια βάση).

Ανά πελατειακή κατηγορία, στο τέλος του 2010:

– Το σύνολο του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου αυξήθηκε κατά 1% σε ετήσια βάση

– Τα δάνεια προς ιδιώτες μειώθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση, με άνοδο 3% για τα στεγαστικά και πτώση 14% για τα καταναλωτικά και τις κάρτες

– Τα δάνεια προς μεσαίες-μικρές επιχειρήσεις μετά από προβλέψεις ήταν το 47% του συνόλου των δανείων μετά από προβλέψεις, προς μεγάλες επιχειρήσεις το 25%, ενώ προς ιδιώτες το 28% (18% στεγαστικά, 10% καταναλωτικά)

Στο 7,6% οι καθυστερήσεις

Ο δείκτης των δανείων του Ομίλου σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το σύνολο των δανείων διαμορφώθηκε στο 7,6% την 31.12.10 από 6,8% την 30.09.10.

Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, καθώς οι επιχειρήσεις πλήττονται ιδιαίτερα από τη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας (ΑΕΠ στην Ελλάδα -4,5% το 2010) και τη στενότητα σε επίπεδο ρευστότητας.

Οι ιδιώτες, έχοντας μικρότερο βαθμό ευελιξίας έναντι των επιχειρήσεων, επλήγησαν πρώτοι με την έναρξη της κρίσης από το 2ο εξάμηνο του 2008, παρουσιάζοντας τώρα σταθερή σχετικά ροή νέων δανείων σε καθυστέρηση.

Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από συσσωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Δεκεμβρίου 2010 διαμορφώθηκε στο 48,4% από 48,5% το Σεπτέμβριο 2010.

Οι διαγραφές του έτους ανήλθαν σε €144 εκατ. Ανά κατηγορία δανείων, η κάλυψη από προβλέψεις για τα επιχειρηματικά δάνεια ήταν στο 48%, για τα στεγαστικά στο 15%, ενώ για τα καταναλωτικά στο 73%, σε αντιστοίχηση με το προφίλ κινδύνου της κάθε κατηγορίας.

Κεφάλαια – Κεφαλαιακή Επάρκεια

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2010 διαμορφώθηκε στα €4,0 δισ (pro-forma για την ΑΜΚ ύψους €0,8 δισ που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 2011). Τα ίδια κεφάλαια των μετόχων (χωρίς τις προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου) διαμορφώθηκαν στα €3,5 δισ αντίστοιχα.

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2010 ο pro-forma συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 11,2% με το δείκτη Tier I στο 10,4%.

Ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier Ι) χωρίς τις προνομιούχες μετοχές και αφαιρουμένων των άυλων στοιχείων από τα υβριδικά διαμορφώθηκε σε 9,5% αντίστοιχα.

Mε βάση το διεθνή τρόπο υπολογισμού του Equity Tier I (χωρίς υβριδικά και προνομιούχες μετοχές), ο pro-forma δείκτης ήταν στο 9,1%.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
  • Αναβολές και… private clubs Το τεράστιο ροζ, γεμάτο καθρέφτες, δωμάτιο στη βίλα «Ορτανσία», σκαρφαλωμένη στις ψηλότερες και πλέον θεαματικές οροσειρές της Εκάλης, ήταν... ΣΙΒΥΛΛΑ |
Helios Kiosk