Αδεια από μία ως και τρεις εργάσιμες ημέρες δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα μεταβούν στην επαρχία για να ψηφίσουν στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, οι υπάλληλοι πενθήμερης απασχόλησης που θα μετακινηθούν σε απόσταση 200-400 χλμ. δικαιούνται άδεια μιας ημέρας. Για πάνω από 401 χλμ. θα λάβουν άδεια δύο εργασίμων ημερών, εφόσον μετακινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.

Για τα νησιά όπου δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, η άδεια εξετάζεται κατά περίπτωση χωρίς να υπερβαίνει τις τρεις ημέρες. Οι υπάλληλοι για τους οποίους δεν εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας, δικαιούνται μία ημέρα άδεια για να μετακινηθούν σε απόσταση 100-200 χλμ., δύο για απόσταση 201-400 χλμ. και τρεις για απόσταση 401 χλμ. και πάνω, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς. Οι υπάλληλοι πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία βεβαίωση του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής.