Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ με χθεσινή απόφασή του ακύρωσε μερικώς παλαιότερη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις που κατά το παρελθόν έδωσε το Ελληνικό Δημόσιο προς την Ολυμπιακή Αεροπορία και τις Ολυμπιακές Αερογραμμές. Επί της ουσίας το Ευρωδικαστήριο αποφάνθηκε ότι κακώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε χαρακτηρίσει παράνομες κρατικές ενισχύσεις δύο ποσά συνολικού ύψους περί τα 130 εκατ. ευρώ που το Δημόσιο έδωσε στην Ολυμπιακή. Αιτιολογώντας την απόφασή του αποφάνθηκε ότι κακώς η Επιτροπή δεν εξέτασε τη σχέση μεταξύ των μισθωμάτων που κατέβαλλαν οι Ολυμπιακές Αερογραμμές για την υπομίσθωση αεροσκαφών και των μισθωμάτων που ίσχυαν στην αγορά.

Παράλληλα αποφάνθηκε ότι κακώς επίσης παρέλειψε η Επιτροπή να εξετάσει χωριστά την αξία των διαφόρων άυλων στοιχείων ενεργητικού που μεταβιβάστηκαν στην εταιρία αυτή στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Η υπόθεση αφορά τις εξελίξεις στην εταιρεία που μεσολάβησαν από το τέλος του 2003 ως το 2055, όταν η Ολυμπιακή Αεροπορία έπαυσε κάθε πτητική δραστηριότητα και οι πτήσεις αναλήφθηκαν τότε από τις Ολυμπιακές Αερογραμμές, τη νέα αεροπορική εταιρεία η οποία συστάθηκε από το ελληνικό κράτος.