η ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΤΑΚ

Ερχεται ο νέος ΦΜΑΠ

Πολύ σύντομα θα σταλούν στους κατόχους ακίνητης περιουσίας τα εκκαθαριστικά σημειώματα της νέας φορολογίας της ακίνητης περιουσίας που ισχύει από 1.1.2010. Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της νέας φορολογίας, ως δήλωση ακίνητης περιουσίας των φυσικών προσώπων θα ληφθεί η δήλωση στοιχείων ακινήτων (το έντυπο Ε9) που έχει υποβληθεί από το 2005 ως το 2010. Με βάση αυτές τις δηλώσεις θα υπολογιστεί μηχανογραφικά από το υπουργείο Οικονομικών η φορολογική υποχρέωση κάθε πολίτη που έχει ακίνητη περιουσία υποκείμενη σε φόρο.

Πολύ σύντομα θα σταλούν στους κατόχους ακίνητης περιουσίας τα εκκαθαριστικά σημειώματα της νέας φορολογίας της ακίνητης περιουσίας που ισχύει από 1.1.2010. Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της νέας φορολογίας, ως δήλωση ακίνητης περιουσίας των φυσικών προσώπων θα ληφθεί η δήλωση στοιχείων ακινήτων (το έντυπο Ε9) που έχει υποβληθεί από το 2005 ως το 2010. Με βάση αυτές τις δηλώσεις θα υπολογιστεί μηχανογραφικά από το υπουργείο Οικονομικών η φορολογική υποχρέωση κάθε πολίτη που έχει ακίνητη περιουσία υποκείμενη σε φόρο.

Για κάθε επόμενο έτος ως δήλωση των φυσικών προσώπων για την επιβολή του φόρου θα λαμβάνεται η δήλωση ακίνητης περιουσίας του προηγούμενου έτους με τις μεταβολές της περιουσιακής και οικογενειακής κατάστασης που εν τω μεταξύ έχουν γίνει και για τις οποίες θα πρέπει να υποβάλλεται δήλωση στοιχείων ακινήτων, δηλαδή το έντυπο Ε9.

Τα νομικά πρόσωπα που κατέχουν ακίνητη περιουσία έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας ως τις 15 Μαΐου κάθε έτους με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. Ειδικά για το 2010 η δήλωση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί ως τις 30 Ιουλίου.

Με την εισαγωγή της νέας φορολογίας της ακίνητης περιουσίας καταργείται η φορολογία του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων. Ωστόσο οι διατάξεις της φορολογίας αυτής διατηρούνται σε ισχύ για υποθέσεις φορολογίας του ΕΤΑΚ για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση έχει γεννηθεί ως την ημερομηνία κατάργησής τους, δηλαδή ως τις 31.12.2009.

Αντικείμενο και υποκείμενο του φόρου
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3842/2010, ως ακίνητη περιουσία η οποία υπόκειται σε φόρο θεωρείται: το δικαίωμα της πλήρους και ψιλής κυριότητας, καθώς και το δικαίωμα επικαρπίας και οίκησης επί ακινήτων. Ακόμη, ακίνητη περιουσία για την επιβολή του φόρου θεωρείται το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης θέσεων στάθμευσης, βοηθητικών χώρων και κολυμβητικών δεξαμενών που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα υπογείου, πιλοτής, δώματος και ακάλυπτου χώρου οικοδομής.

Η έννοια του όρου «ακίνητα» δίνεται από τη διάταξη του άρθρου 948 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με την οποία ακίνητα είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Ετσι, ακίνητα είναι οι εκτάσεις γης, τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν πάνω σε αυτές, καθώς και άλλα αντικείμενα. Ακίνητα θεωρούνται και οι προκατασκευασμένες οικίες ή τα «λυόμενα» γενικά όταν συνδεθούν με το έδαφος κατά τρόπο που να μην είναι δυνατός ο αποχωρισμός τους από αυτό χωρίς βλάβη της ουσίας τους γιατί έγιναν συστατικά του. Ακίνητα επίσης είναι τα μεταλλεία, οι ηρτημένοι καρποί ως και τον αποχωρισμό τους και γενικά το έδαφος και τα συστατικά του.

Υποκείμενο της νέας φορολογίας είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, την κατοικία ή την έδρα του, για την ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα κατά την 1 Ιανουαρίου κάθε έτους. Υπόχρεοι σε φόρο είναι όσοι έχουν αποκτήσει ακίνητο με οποιαδήποτε αιτία, με αγορά, κληρονομία, δωρεά ή με άλλη αιτία.

Υπολογισμός και καταβολή του φόρου

Ηαξία των ακινήτων των νομικών προσώπων υπόκειται σε φόρο χωρίς έκπτωση αφορολόγητου ποσού με συντελεστή 6 τοις χιλίοις. Ο ίδιος συντελεστής φόρου ισχύει και με το ΕΤΑΚ, ενώ η πριν το ΕΤΑΚ φορολογία προέβλεπε συντελεστή επτά τοις χιλίους. Μικρότερος συντελεστής φορολογίας προβλέπεται στις εξής περιπτώσεις:

* Με συντελεστή 3 τοις χιλίοις φορολογείται η αξία των ακινήτων των ημεδαπών και αλλοδαπών (με τον όρο της αμοιβαιότητας) νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς.

* Με συντελεστή 1 τοις χιλίους φορολογείται η αξία των κτισμάτων τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων, η αξία των κτισμάτων τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται από τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η αξία των κτισμάτων που ανήκουν στους ΟΤΑ, η αξία των κτισμάτων που ιδιοχρησιμοποιούνται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Ταμεία ή οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, την αρχαιολογική υπηρεσία και την Τράπεζα της Ελλάδος, η αξία των ακινήτων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας.

* Η αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων φορολογείται με συντελεστή 0,3 τοις χιλίοις για τα έτη 2010, 2011 και 2012.

Η ακίνητη περιουσία των φυσικών προσώπων φορολογείται χωριστά. Ετσι κάθε σύζυγος έχει ίδια φορολογική υποχρέωση για την ακίνητη περιουσία που του ανήκει. Ο φόρος επιβάλλεται στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας με την ακόλουθη κλίμακα.

Ετσι, αν υποτεθεί ότι σύζυγοι έχουν: ο σύζυγος ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας 650.000 ευρώ και η σύζυγος ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας 380.000 ευρώ, η μεν σύζυγος δεν θα φορολογηθεί, ο δε σύζυγος θα επιβαρυνθεί με φόρο 700 ευρώ.

Ειδικά για τα έτη 2010, 2011 και 2012, αν η φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας είναι πάνω από 5.000.000 ευρώ, η αξία της περιουσίας πάνω από το ποσό αυτό φορολογείται με συντελεστή 2%, πράγμα που σημαίνει πως αν κάποιος έχει ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας 6.000.000 ευρώ, θα πληρώσει φόρο 26.100 ευρώ.

Για τα νομικά πρόσωπα ο φόρος που αναλογεί θα καταβληθεί σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης και οι υπόλοιπες την τελευταία εργάσιμη ημέρα των διμήνων που ακολουθούν. Τα φυσικά πρόσωπα θα καταβάλουν τον φόρο σε τρεις ίσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη θα καταβληθεί ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου και καθεμία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρίτου και πέμπτου μήνα, αντιστοίχως.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
  • Courchevel – Παρίσι – Ντουμπάι Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γαλλία με περισσότερα από 300.000 κρούσματα ημερησίως, σκέφτεται να «κατηφορίσει» από την Courchevel... ΣΙΒΥΛΛΑ |
Helios Kiosk