Με αύξηση πωλήσεων και υστέρηση της κερδοφορίας της έκλεισε τη χρήση του 2009 η φαρμακοβιομηχανία Βιανέξ ΑΕ, η οποία ανήκει στην οικογένεια του Π. Γιαννακόπουλου.

Οπως επισημαίνει η διοίκηση της εταιρείας, ποσοστό άνω του 50% της παραγωγής αφορούσε προϊόντα για λογαριασμό ξένων οίκων για τη διεθνή, αλλά και την ελληνική αγορά. Οι πωλήσεις της Βιανέξ ανήλθαν σε 376,87 εκατ. ευρώ, από 354,45 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,3% σε όγκο και κατά 22,42 εκατ. ευρώ σε αξία. Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (ΕΒΙΤDΑ) ήταν κέρδη 71,25 εκατ. ευρώ το 2009 έναντι κερδών 77,54 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 8,1%, κυρίως λόγω χαμηλότερων λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης.

Τα κέρδη της χρήσης προ φόρων ανήλθαν σε 63,66 εκατ. ευρώ το 2009 έναντι αντίστοιχων κερδών 68,82 εκατ. ευρώ το 2008, μειωμένα κατά 7,5%. Οι ενοποιημένες πωλήσεις της, συμπεριλαμβανομένων αυτών της θυγατρικής της, ΒΙΑΝ, ανήλθαν σε 380 εκατ. ευρώ, αποδίδοντας ενοποιημένα καθαρά κέρδη ύψους 41 εκατ. ευρώ.