Υπεγράφη το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης ΤΤ με T Bank

Τα διοικητικά συμβούλια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της T Bank (πρώην Aspis Bank) υπέγραψαν το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης των δύο τραπεζών. Η συγχώνευση θα γίνει με απορρόφηση της Τ Βank από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Τα διοικητικά συμβούλια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της T Bank (πρώην Aspis Bank) υπέγραψαν το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης των δύο τραπεζών. Η συγχώνευση θα γίνει με απορρόφηση της Τ Βank από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Το ΤΤ θα εκδώσει νέες μετοχές τις οποίες θα λάβουν οι μέτοχοι της T Bank με αναλογία 50 μετοχές T Bank προς μία νέα μετοχή του ΤΤ. Δεν θα επέλθει μεταβολή στον αριθμό των μετοχών που κατέχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι του ΤΤ.

Η συγχώνευση θα γίνει με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των υπό συγχώνευση εταιρειών, όπως τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται στους ειδικά καταρτισθέντες, για κάθε πιστωτικό ίδρυμα, ισολογισμούς μετασχηματισμού της 31ης Μαρτίου 2011, που συντάχθηκαν για τον σκοπό της συγχώνευσης.
Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Τ Bank θα λυθεί, χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάρισή της και οι μετοχές της θα ακυρωθούν, το δε σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία της και περιλαμβάνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού αυτής, θα μεταβιβασθεί στο ΤΤ.
Το μετοχικό κεφάλαιο του ΤΤ ανέρχεται σήμερα σε 1.277.484.066,80 ευρώ και διαιρείται, α) σε 284.465.964 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,70 ευρώ έκαστη, και β) σε 60.800.000 προνομιούχες μετοχές, του ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας 3,70 ευρώ έκαστη. Το μετοχικό κεφάλαιο της Τ Βank ανέρχεται σήμερα σε 86.812.836 ευρώ και διαιρείται σε 144.688.060 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ έκαστη. Σήμερα, το ΤΤ κατέχει 47.602.370 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Τ Βank.
Το μετοχικό κεφάλαιο του ΤΤ θα αυξηθεί ως συνέπεια της συγχωνεύσεως κατά ποσό ίσο με το μετοχικό κεφάλαιο της Τ Βank, μετά την αφαίρεση ποσού 28.561.422 ευρώ που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των μετοχών της Τ Βank οι οποίες ανήκουν στο ΤΤ (άρθρο 75 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920) και δεν ανταλλάσσονται, ήτοι κατά 58.251.414 ευρώ, με την έκδοση 1.941.713 νέων, κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών (Νέες Μετοχές).

Στο πλαίσιο της συγχώνευσης και για λόγους στρογγυλοποιήσεως της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής του ΤΤ, θα κεφαλαιοποιηθεί ποσό 486.305,96 ευρώ το οποίο θα προέλθει από μέρος του υφιστάμενου αποθεματικού διαφοράς υπέρ το άρτιο και συνεπώς η ονομαστική αξία των κοινών μετοχών ΤΤ θα μεταβληθεί από 3,70 σε 3,88.ευρώ. Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο του ΤΤ μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ανέρχεται σε 1.336.221.786,76 ευρώ και θα διαιρείται σε 286.407.677 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,88 ευρώ εκάστη και σε 60.800.000 προνομιούχες μετοχές, του ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας 3,70 ευρώ έκαστη.

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Τ Βank προς τις νέες μετοχές ΤΤ, που κρίνεται ως δίκαιη και εύλογη, είναι 50 μετοχές T Bank προς μία νέα μετοχή ΤΤ. Δεν θα επέλθει μεταβολή στον αριθμό των μετοχών που κατέχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι του ΤΤ. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το ΤΤ ανέθεσε στην εταιρεία «Deloitte» και η Τ Βank ανέθεσε στην εταιρεία «Grant Thornton» αντίστοιχα, τη διατύπωση γνώμης για το δίκαιο και εύλογο της ως άνω προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής των μετοχών, καθώς και τον έλεγχο των ισολογισμών μετασχηματισμού και του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης.
Oλες οι νέες μετοχές θα συμμετάσχουν στη διανομή κερδών χρήσεως 2011 και εφεξής. Σημειώνεται ότι δυνάμει του ν. 3723/2008 (άρθρο 1, παρ. 3), η διανομή μερίσματος από το ΤΤ για τη χρήση 2011, περιορίζεται αποκλειστικά στη διανομή μετοχών.
Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των δυο εταιρειών και τη λήψη των απαιτούμενων σύμφωνα με τον νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk