Προθεσμία έξι μηνών δίνει το υπουργείο Οικονομικών σε πολίτες που έχουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό να τα επαναπατρίσουν με παρακράτηση φόρου 5% χωρίς έλεγχο του «πόθεν έσχες». Χθες ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου υπέγραψε απόφαση με την οποία ορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 5% επί της αξίας των εισαγομένων κεφαλαίων με καταληκτική ημερομηνία την 15η Οκτωβρίου 2010. Η δήλωση υποβάλλεται ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα από αυτόν μέσα στον οποίο έγινε η εισαγωγή κεφαλαίων. Με τη δήλωση αποδίδεται ο φόρος που παρακρατήθηκε από όλα τα υποκαταστήματα του πιστωτικού ιδρύματος. Παράλληλα ορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου 8% επί της αξίας των κεφαλαίων που παραμένουν κατατεθειμένα στην αλλοδαπή.

Η εισαγωγή των κεφαλαίων γίνεται αποκλειστικά μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και μέσω των εγκατεστημένων στη χώρα μας υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε άλλα κράτημέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή σε τρίτες χώρες.

Για την πιο πάνω εισαγωγή, υποβάλλεται «δήλωση- εξουσιοδότηση» του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου προς το πιστωτικό ίδρυμα. Η μεταφορά κεφαλαίων μπορεί να διενεργηθεί με οποιοδήποτε σύμφωνο με την τραπεζική πρακτική, μέσο με το οποίο πιστοποιείται ότι τα μεταφερόμενα κεφάλαια προέρχονται από τραπεζικό λογαριασμό του εντολέα που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα της αλλοδαπής και πιστώνονται σε καταθετικό τραπεζικό λογαριασμό του εντολέα σε τράπεζα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

Η εισαγωγή των κεφαλαίων γίνεται αποκλειστικά με μεταφορά καταθέσεων. Οταν τα εισαγόμενα κεφάλαια προέρχονται από επενδυτικούς λογαριασμούς, προηγείται η ρευστοποίηση των λογαριασμών αυτών και στη συνέχεια η κατάθεσή τους σε καταθετικό λογαριασμό του ημεδαπού πιστωτικού ιδρύματος.

Ο τραπεζικός λογαριασμός της αλλοδαπής καθώς και ο λογαριασμός της ημεδαπής πρέπει να ανήκει στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εισάγει τα κεφάλαια. Τα εισαγόμενα κεφάλαια πρέπει να υπήρχαν στην αλλοδαπή κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 3842/2010, ήτοι κατά τη 15η Απριλίου 2010. Σε περίπτωση που τα εισαχθέντα κεφάλαια τοποθετηθούν σε τίτλους δανείων του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι διακρατούνται τουλάχιστον για δύο έτη από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εισήγαγε τα κεφάλαια, ή τοποθετηθούν σε αμοιβαία κεφάλαια οποιασδήποτε μορφής (μετοχικά κτλ.) ή διατεθούν τα κεφάλαια αυτά μέσα σε δύο χρόνια από τον χρόνο εισαγωγής τους για την αγορά ακινήτου, για την ανέγερση οποιουδήποτε είδους οικοδομής στην Ελλάδα ή για οποιαδήποτε άλλη επένδυση επιχειρηματικής δραστηριότητας, επιστρέφεται άτοκα το 50% του φόρου που έχει καταβληθεί.