Τη διανομή προμερίσματος ύψους 0,22 ευρώ ανά μετοχή με τη μορφή μετοχών σε τιμή έκδοσης 1,4472 ευρώ αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας. Η τιμή αυτή είναι κατά 10% κατώτερη από τον μέσο όρο της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο ΧΑ κατά την περίοδο από 11 ως 15 Οκτωβρίου. Για τον λόγο αυτόν συγκαλείται έκτακτη ΓΣ των μετόχων στις 18.11.2010.