Η Μarfin Εγνατία Τράπεζα ακύρωσε τη δεύτερη σειρά κοινών καλυμμένων ομολογιών ύψους 500 εκατ. ευρώ και εξέδωσε νέα σειρά ύψους 1 δισ. ευρώ, διάρκειας ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης, με δυνατότητα παράτασης ενός έτους. Το επιτόκιο είναι Εuribor τριμήνου πλέον περιθωρίου 1,50% ετησίως. Οι ομολογίες έχουν λάβει βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας Α-/Α3 από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Fitch Ratings Limited και Μoody΄s Ιnvestors Service Limited αντίστοιχα. Η εν λόγω έκδοση των ομολογιών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος για την έκδοση καλυμμένων ομολογιών ύψους μέχρι 3 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας που συνιστά το «κάλυμμα» εξακολουθεί να απαρτίζεται από στεγαστικά δάνεια.