Παραφράζοντας το γνωμικό του μεγάλου γάλλου φιλoσόφου Αλμπέρ Καμί «η ζωή είναι το άθροισμα των επιλογών μας», ένας σύγχρονος οικονομικός διευθυντής γνωρίζει ότι η απόδοση της Οικονομικής Διεύθυνσης καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το άθροισμα των επιλογών του.

Μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές αποφάσεις είναι και η επιλογή του μοντέλου λειτουργίας της Οικονομικής Διεύθυνσης και πόσο εύκολα ο τρόπος λειτουργίας της προσαρμόζεται στις αυξανόμενες προκλήσεις διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, στις μεταβολές του κανονιστικού και φορολογικού πλαισίου, αλλά και συνολικά πώς υποστηρίζει τις απαιτήσεις και τις στρατηγικές ενός εξελισσόμενου συνολικά οργανισμού.

Στην ετήσια έρευνα της Deloitte «Global Shared Services and Outsourcing Survey» για το 2021 συμμετείχαν πάνω από 500 C-level στελέχη οργανισμών σε 45 χώρες, με το 56% των οργανισμών να συγκεντρώνει πάνω από $5 δισεκατομμύρια τζίρο παγκοσμίως. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι εντυπωσιακά και συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία:

1. Οι τρεις σημαντικότερες περιοχές για τους συμμετέχοντες από πλευράς outsourcing παραμένουν με αυξανόμενα ποσοστά το Information Technology (ΙΤ) με 54%, η Οικονομική Διεύθυνση με 44% και το Payroll με 32% σε όλους τους κλάδους.

2. Οι οργανισμοί θέτουν ως προτεραιότητα στη στρατηγική τους την υλοποίηση περισσότερων αυτοματισμών μέσω RPAs (Robotic Process Automations) και ETL (Extract, Transform & Load) εργαλείων, με το 20% των συμμετεχόντων να παραδέχεται ότι οι ωφέλειες κυμαίνονται μεταξύ 20% και 40%.

3. Η μείωση του κόστους καθώς και η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στις διαδικασίες και στα μοντέλα λειτουργίας των περιοχών, οι οποίες παρουσιάζουν και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από πλευράς οutsourcing, πιστεύουν ότι θα επιφέρουν τα σημαντικότερα αλλά και τα πιο χειροπιαστά αποτελέσματα στην απόδοση των οργανισμών τους.

4. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με Data Analytics κατά 44%, User-Centered Design (UCD) κατά 32% και Reporting κατά 30% αναγνωρίζονται ως προτεραιότητες για να επενδύσει ένας οργανισμός στο άμεσο μέλλον.

5. Η δημιουργία ευέλικτων μοντέλων εργασίας, π.χ. 100% ή μερικώς απομακρυσμένη εργασία, η ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας και του well-being των εργαζομένων είναι οι τρόποι που θεωρούν, με ποσοστά πάνω από το 62%, ότι θα κερδίσουν την προσέλκυση και τη διατήρηση ταλέντων – μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ή κινδύνους που αντιμετωπίζουν όλοι οι οργανισμοί σήμερα.

Εν ολίγοις, οι νέες τεχνολογίες, οι βέλτιστες πρακτικές διαδικασιών και οι ταλαντούχοι άνθρωποι συνθέτουν το σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας (in-house, co-sourcing, full-outsourcing) μιας Οικονομικής Διεύθυνσης.

Είναι όμως εύκολο ο οικονομικός διευθυντής να εντοπίσει, να αξιολογήσει και να υιοθετήσει τεχνολογικές λύσεις που όχι μόνο θα μειώσουν το κόστος αλλά και θα βελτιώσουν την παραγόμενη πληροφορία;

Μπορεί μια Οικονομική Διεύθυνση να αναπτύξει εσωτερικές διαδικασίες που να ενισχύουν το περιβάλλον ελέγχου αλλά ταυτόχρονα να επισπεύδουν την εκτέλεση των καθημερινών εργασιών της;

Πώς μπορούν να δημιουργηθούν και ταυτόχρονα να παραμείνουν νέα ταλέντα με διαφορετικές δεξιότητες (τεχνολογίας, φορολογικές, λογιστικές, μισθοδοσίας, χρηματοοικονομικών) σε ένα μη εξελισσόμενο περιβάλλον;

Το μόνο βέβαιο είναι ότι κανένα πετυχημένο υβριδικό μοντέλο (τεχνολογία και άνθρωπος) δεν ταιριάζει σε όλους, αλλά αναμφίβολα τα παραδοσιακά in-house μοντέλα εντάσεως προσωπικού ανήκουν στο παρελθόν.

Ο κ. Κωνσταντίνος Μοτσάκος  είναι Principal and Head of CFO Services, Deloitte Tax and Lega.