Πολυνομοσχέδιο: Ως €15.000 η αποζημίωση απόλυσης «διαθεσίμων» στο Δημόσιο

Δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ το ποσό της αποζημίωσης απόλυσης που θα καταβάλλει το Δημόσιο σε «διαθέσιμους» δημοσίους υπαλλήλους που απολύονται.

Δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ το ποσό της αποζημίωσης απόλυσης που θα καταβάλλει το Δημόσιο σε «διαθέσιμους» δημοσίους υπαλλήλους που απολύονται. Αυτό προβλέπεται μεταξύ άλλων στο πολυνομοσχέδιο, στο οποίο υπάρχουν ρυθμίσεις για θέματα αποζημίωσης των δημοσίων υπαλλήλων που απολύονται, καθώς και θέματα προστασίας της μητρότητας κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος της διαθεσιμότητας.

Επίσης, προβλέπεται ότι η πράξη λύσης της εργασιακής σχέσης υπαλλήλων ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, σε περίπτωση που δεν εκδοθεί από το αρμόδιο όργανο διοίκησης εντός πέντε ημερών από τη λήξη του καθεστώτος διαθεσιμότητας, εκδίδεται από τον γενικό γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης.
Για το ίδιο ζήτημα, για την πράξη λύσης της εργασιακής σχέσης, που αφορά υπαλλήλους ΑΕΙ και ΤΕΙ, σε περίπτωση που δεν εκδοθεί από το αρμόδιο όργανο διοίκησης εντός πέντε ημερών από τη λήξη του καθεστώτος διαθεσιμότητας, εκδίδεται από τον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Είναι αξιοσημείωτο και το ότι ως προς τα νομικά πρόσωπα, για όσο διάστημα παρατηρείται παρέκκλιση από την απογραφή στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου και από τη διαδικασία πληρωμής μέσω ΕΑΠ, αναστέλλεται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών η επιχορήγηση ή απόδοση πόρων ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αφορά τροποποίηση ισχύουσας διάταξης στην οποία προστέθηκε η φράση «απογραφή» στο Μητρώο ώστε να συνδεεται η υποχρέωση καταγραφής με την καταβολή αποδοχών.
Τι αναφέρει το πολυνομοσχέδιο για αποζημιώσεις απόλυσης δημοσίων υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα
Στους «διαθέσιμους» μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ που απολύονται, το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει αποζημίωση απόλυσης «ειδικά και μόνο λόγω κατάργησης θέσης». Πάντως ορίζεται ότι η αποζημίωση απόλυσης (στην οποία συνυπολογίζονται εν μέρει και οι αποδοχές διαθεσιμότητας που έλαβαν) σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ.
Υπάλληλοι που λαμβάνουν την αποζημίωση απόλυσης για κατάργηση θέσης δεν δικαιούνται ταυτόχρονα καμία άλλη αποζημίωση για την ίδια αιτία.
Στις ρυθμίσεις υπάγονται και οι «διαθέσιμοι» για τους οποίους η πράξη λύσης της εργασιακής σχέσης εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου.
Αναλυτικότερα, για τον υπολογισμό του ποσού αποζημίωσης ως βάση λαμβάνεται ο βασικός μισθός του υπαλλήλου κατά την ημερομηνία που τέθηκε σε διαθεσιμότητα και ως χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται όλος ο χρόνος που ελήφθη υπόψη για την κατάταξη του υπαλλήλου, ο χρόνος που μεσολάβησε μέχρι τη θέση του υπαλλήλου σε καθεστώς διαθεσιμότητας, καθώς και ο χρόνος διαθεσιμότητας.
Ειδικά για τους «διαθέσιμους» που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για λήψη σύνταξης προβλέπεται να καταβάλλεται στους επικουρικά ασφαλισμένους το 40%, στους μη επικουρικά ασφαλισμένους το 50% της προβλεπόμενης αποζημίωσης.
Οι αποδοχές διαθεσιμότητας που έλαβαν οι υπάλληλοι καταλογίζονται στην αποζημίωση απόλυσης, η οποία και μειώνεται αναλόγως. Συγκεκριμένα, αν ο υπάλληλος έχει υπηρεσία μέχρι τρία έτη δεν καταλογίζεται κανένα ποσό. Από εκεί και πέρα καταλογίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας:
* μισού μήνα για υπηρεσία 3-6 ετών
* ενός μηνός για υπηρεσία 6-12 ετών έτη
* δύο μηνών για υπηρεσία 12 -18 ετών
* τριών μηνών για υπηρεσία 18-24 ετών
* τεσσάρων μηνών για υπηρεσία 24 και άνω
Για επιδόματα ανεργίας ΟΑΕΔ στους απολυμένους «διαθέσιμους» του Δημοσίου
Σύμφωνα με την προωθούμενη ρύθμιση, οι μόνιμοι και οι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημόσιοι υπάλληλοι που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας και στη συνέχεια απολύονται θα δικαιούνται το επίδομα ανεργίας καθώς και τις λοιπές παροχές που χορηγούνται από τον ΟΑΕΔ, έστω και αν δεν είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση ανεργίας του εν λόγω Οργανισμού.
Για την καταβολή επιδόματος θα λαμβάνονται υπόψη, αντί του εγγράφου καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, η σχετική πράξη λύσης της εργασιακής σχέσης και αντί των ημερών εργασίας απασχόλησης, η υπηρεσία του υπαλλήλου, όπως αυτή υπολογίζεται για την καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης.
Για «διαθέσιμες» υπαλλήλους σε εγκυμοσύνη
Παρατείνεται ως την ημέρα του τοκετού και επιπλέον διάστημα 12 μηνών έπειτα από αυτόν ο χρόνος της διαθεσιμότητας για την υπάλληλο η οποία είναι σε εγκυμοσύνη. Για υπάλληλο η οποία τεκνοποίησε πριν από την έναρξη του χρόνου της διαθεσιμότητας, παρατείνεται για διάστημα 12 μηνών μετά την ημέρα του τοκετού.
Στη διάταξη αναφέρονται τα δικαιολογητικά και οι βεβαιώσεις που χρειάζεται να προσκομισθούν. Αυτά υποβάλλονται στην υπηρεσία της ενδιαφερόμενης το αργότερο εντός μηνός από τη λήξη του χρόνου διαθεσιμότητας αν η εγκυμοσύνη δεν μπορούσε να διαπιστωθεί εντός του αρχικού χρόνου. Μάλιστα, σε αυτή την περίπτωση η ύπαρξη διαπιστωμένης εγκυμοσύνης δημιουργεί υποχρέωση ανάκλησης της πράξης λύσης της υπαλληλικής σχέσης που τυχόν είχε εκδοθεί.
Η πρόωρη διακοπή της εγκυμοσύνης δηλώνεται αμέσως από την ενδιαφερόμενη στην υπηρεσία της εγγράφως. Μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο ότι γίνεται διαχωρισμός με βάση τα αίτια της διακοπής της εγκυμοσύνης. Η διακοπή εξαιτίας φυσικών αιτίων συνεπάγεται τη διακοπή της παράτασης της διαθεσιμότητας και τη λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου που επέρχονται αυτοδικαίως μετά την πάροδο ενός μηνός από τη διακοπή της εγκυμοσύνης.
Όμως η διακοπή της εγκυμοσύνης «που πραγματοποιείται με τη βούληση της εγκύου και δεν οφείλεται στους λόγους των περιπτώσεων β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 304 του Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει» θεωρείται αδικαιολόγητη. Αυτή επιφέρει αυτοδικαίως τη διακοπή της παράτασης της διαθεσιμότητας και τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, που επέρχονται αυτοδικαίως από τη διακοπή της εγκυμοσύνης, δημιουργεί δε την υποχρέωση στην υπάλληλο να επιστρέψει, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, τις αποδοχές διαθεσιμότητας που έλαβε και που αντιστοιχούν στη λόγω της εγκυμοσύνης παράτασή της.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk