Με τη βοήθεια πληροφοριών που συλλέγουν οι δορυφόροι, η αγροτική παραγωγή μπορεί να γίνει πιο αποδοτική, διαφυλάσσοντας και το περιβάλλον.