Από την ανακατάληψη της «Βανκούβερ»… στη διάλυση της ΑΣΟΕΕ

Η ΑΣΟΕΕ παραδόθηκε στη βία, δεχόμενη καθημερινά αιφνιδιαστικές εισβολές και καταδρομικές επιχειρήσεις από οργισμένες ομάδες αναρχικών.

ÓõìâïëéêÞ áíáóôïëÞ ôçò áêáäçìáúêÞò ëåéôïõñãßáò ôùí ðñïðôõ÷éáêþí ðñïãñáììÜôùí ôçò ÁÓÏÅÅ ôçí ÔåôÜñôç 24 Ïêôùâñßïõ 2018. Ôçí áíáóôïëÞ áðïöÜóéóå ç Óýãêëçôïò ôïõ Ïéêïíïìéêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí (ÏÐÁ), áöïý åðáíåîÝôáóå ôçí êáôÜóôáóç ðïõ åðéêñáôåß óôïõò ÷þñïõò ãýñù áðü ôéò êôçñéáêÝò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ, åîáéôßáò ôçò ðáñïõóßáò åìðüñùí-äéáêéíçôþí êáé ÷ñçóôþí íáñêùôéêþí ïõóéþí. (EUROKINISSI/ÂÁÓÉËÇÓ ÑÅÌÐÁÐÇÓ)

Πριν από λίγες μέρες οι αστυνομικές αρχές εκκένωσαν κατειλημμένο από αναρχικές ομάδες νεοκλασικό κτίριο επί της οδού Μαυροματαίων, ιδιοκτησίας της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών. Το συγκεκριμένο κτίριο τελούσε υπό κατάληψη από το 2006 και είχε αναχθεί σε συμβολικό κέντρο του αναρχισμού στην Αθήνα υπό την κωδική ονομασία »Βανκούβερ».

Οι πρυτανικές αρχές είχαν αποπειραθεί πολλές φορές να αναλάβουν εκ νέου την ιδιοκτησία του κτιρίου προκειμένου να καλύψουν λειτουργικές ανάγκες τους, αλλά πάντα σκόνταφταν στην αντίδραση των καταληψιών , οι οποίοι δεν ήταν φοιτητές ,παρά χρησιμοποιούσαν, σύμφωνα με τις αρχές ασφαλείας, το κτίριο για πλήθος, κατά βάση παράνομων, δραστηριοτήτων συνδεδεμένων και με το παρεμπόριο που εξελισσόταν στα πρόθυρα της σχολής επί της οδού Πατησίων.

Τούτη τη φορά οι αστυνομικές αρχές, υπό την κάλυψη της νέας κυβέρνησης η οποία έχει διακηρύξει εξαρχής ότι θα πατάξει τα φαινόμενα ανομίας στα πανεπιστήμια, κατάφεραν να ανακτήσουν το κτίριο και να το παραδώσουν στις πρυτανικές αρχές.

Από εκείνη τη στιγμή ωστόσο άρχισε το μαρτύριο για την ΑΣΟΕΕ, το επιστημονικό προσωπικό και τους φοιτητές του.

Η σχολή έκτοτε παραδόθηκε στη βία, δεχόμενη καθημερινά αιφνιδιαστικές εισβολές και καταδρομικές επιχειρήσεις από οργισμένες ομάδες αναρχικών. Καθηγητές και φοιτητές προπηλακίζονται, η λειτουργία του κατέστη προβληματική, το φρεσκοβαμμένο κτίριο της Πατησίων επ’ ευκαιρία των 100 χρόνων από την ίδρυση της σχολής ξαναβάφτηκε μαυροκόκκινο και όλα επέστρεψαν στο γνώριμο καθεστώς βίας και ανομίας.

Περιττό να σημειώσουμε ότι οι αστυνομικές αρχές απουσιάζουν και οι αναρχικές αντιεξουσιαστικές ομάδες εξουσιάζουν πλέον τη σχολή δηλώνοντας αυτάρεσκα »όλα δικά μας είναι ,γιατί όλα είναι κλεμμένα».

Το φαινόμενο δεν είναι απλό και προφανώς δεν πρόκειται να επιλυθεί με δηλώσεις καλών προθέσεων και σπασμωδικές ασυνεχείς και ασυνεπείς κυβερνητικές πρωτοβουλίες σαν κι αυτή της ανακατάληψης της »Βανκούβερ».

Αν η κυβέρνηση  δεν μπορεί , αν δεν διαθέτει τη βούληση και την πυγμή να επιβάλει την τάξη και να καταστείλει τα καθεστώτα ανομίας ,είναι προτιμότερο να μην κάνει τίποτε.

Γιατί με τη μέχρι τώρα στάση της δεν καταστέλλει παρά πολλαπλασιάζει τη βία και βυθίζει τα πανεπιστήμια σε ακόμη πιο σκοτεινά πεδία ανομίας.

Γνώμες
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk