Με διεύρυνση ζημιών στα 44,1 εκατ. ευρώ έκλεισε το τρίτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης για τη φαρμακευτική εταιρεία Lavipharm έναντι ζημιών ύψους 6,7 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οπως επισημαίνει η διοίκηση της εταιρείας, τα οικονομικά αποτελέσματα επιβαρύνονται από την απομείωση της αξίας της θυγατρικής της στις ΗΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, η έντονη οικονομική ύφεση στις ΗΠΑ, που προκαλεί μεγάλες πιέσεις σε πιστωτές-δανειολήπτες, καθώς και η καθυστέρηση της κυκλοφορίας του διαδερμικού συστήματος φαιντανύλης στην εν λόγω αγορά οδήγησαν στην ανάγκη άμεσης αναδιαπραγμάτευσης και εξεύρεσης εναλλακτικής χρηματοδότησης για την αναδιάρθρωση απαιτητών δανειακών υποχρεώσεων της θυγατρικής εταιρείας Lavipharm Corp., η οποία βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με επενδυτές. Η λογιστική απομείωση της θυγατρικής στις ΗΠΑ επιβαρύνει τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας, η οποία καταγράφει ζημιές μετά από φόρους ύψους 44,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 6,7 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό, παρά τη σταθεροποίηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της Lavipharm, που διαμορφώθηκε σε 176 εκατ. ευρώ, το ΕΒΙΤDΑ μειώθηκε σε 537.000 ευρώ, επιβαρυμένο κυρίως από τις ζημιές της αμερικανικής θυγατρικής εταιρείας Lavipharm Corp. Παράλληλα και παρά τη σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά 44,3%, τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων παρουσιάζουν ζημιές ύψους 10,4 εκατ. ευρώ.