Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε χθες Πέμπτη να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων PM10 (Particulate Matter, με διάμετρο 10 μικρόμετρα) στην ατμόσφαιρα της  Θεσσαλονίκης.  Επίσης, τράβηξε το …αυτί της ελληνικής διοίκησης καθώς δεν εφάρμοσε παλαιότερη απόφαση του ΔΕΕ για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta και προειδοποίησε ότι εάν δεν συμμορφωθεί θα αναπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο ζητώντας επιβολή προστίμων.

Ειδικότερα, σχετικά με την πρώτη υπόθεση, η Επιτροπή έκρινε ότι η Ελλάδα δεν τήρησε τις ημερήσιες επιτρεπόμενες οριακές τιμές για τις συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα των επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία σωματιδίων PM10. Η χώρα μας παρέβη τις υποχρεώσεις της και δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών τους στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Τα στοιχεία που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές επιβεβαιώνουν τις συστηματικές υπερβάσεις στη Θεσσαλονίκη για δεκατέσσερα έτη από το 2005 (για όλα τα έτη με εξαίρεση το 2013). Το 2019, τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν επί του παρόντος διαθέσιμα δεδομένα, οι ημέρες κατά τις οποίες σημειώθηκαν υπερβάσεις των οριακών τιμών ήταν 67. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες των ελληνικών αρχών μέχρι σήμερα δεν ήταν ικανοποιητικές και επαρκείς.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία  έχει ως στόχο μια οικονομία μηδενικών εκπομπών έως το 2050. Η ατμοσφαιρική ρύπανση εξακολουθεί να αποτελεί στην ΕΕ το κυριότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα που έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.   Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, κάθε χρόνο η ατμοσφαιρική ρύπανση ενοχοποιείται για  περίπου 400 000 πρόωρους θανάτους.  Επιπλέον , προκαλεί σοβαρές ασθένειες όπως είναι άσθμα, καρδιαγγειακά προβλήματα και καρκίνος των πνευμόνων. Τα τοξικά αιωρούμενα σωματίδια (PM10) προέρχονται κυρίως από τη βιομηχανία, την κυκλοφορία των οχημάτων και την οικιακή θέρμανση, αλλά παράγονται επίσης από εκπομπές αγροτικών δραστηριοτήτων.

Προειδοποιητική επιστολή για τη θαλάσσια χελώνα  

Παράλληλα, η Επιτροπή κάλεσε χθες την Ελλάδα να εφαρμόσει παλαιότερη απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.  Το ΔΕΕ με την απόφασή του της 10ης Νοεμβρίου 2016 είχε αποφανθεί κατά της Ελλάδας επειδή δεν έλαβε τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή της παρενόχλησης των προστατευόμενων ειδών και της υποβάθμισης των προστατευόμενων οικοτόπων στην περιοχή της Κυπαρισσίας.

Κι αυτό διότι είχε κρίνει ότι η Ελλάδα ανέχθηκε την υλοποίηση διαφόρων έργων ή δραστηριοτήτων στην περιοχή, κατά παράβαση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τους οικοτόπους. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν εγκρίνει την κατασκευή κατοικιών στον Αγιαννάκη και στο Βουνάκι χωρίς προηγουμένως να έχει εξακριβωθεί εάν τα έργα θα επιβαρύνουν τις προστατευόμενες περιοχές  Natura 2000. Παράλληλα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν είχε τότε θεσπίσει ολοκληρωμένο, νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στην περιοχή της Κυπαρισσίας.

Τέσσερα έτη μετά την έκδοση της απόφασης, η Ελλάδα εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται πλήρως με την απόφαση του Δικαστηρίου για τη διασφάλιση ορθής περιβαλλοντικής προστασίας της Κυπαρισσίας, ιδίως του σπάνιου οικότοπου αμμοθινών που φιλοξενεί, και της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta.  Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέστειλε  σήμερα Πέμπτη τελική προειδοποίηση στην Ελλάδα. Αν η χώρα δεν λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με όλες τις πτυχές της απόφασης του Δικαστηρίου, η Επιτροπή μπορεί να αναπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο και να ζητήσει την επιβολή προστίμων.