Εκδοση ομολογιακού €50 εκατ. από τη Sunlight

Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E.» για τη δημόσια προσφορά με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού

Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E.» για τη δημόσια προσφορά με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της Οργανωμένης Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 50.000 κοινών ομολογιών ονομαστικής αξίας χιλίων 1.000 ευρώ και συνολικού ποσού έως 50.000.000 ευρώ αποφάσισε σήμερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. H δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 14 έως 16 Ιουνίου.
Επίσης, η Επιτροπή αποφάσισε:
· Την έγκριση του αιτήματος της εταιρίας «ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.
· Την έγκριση του αιτήματος της εταιρίας «HOME HOLDINGS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006.
· Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρίας «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) Α.Β.Ε.Ε.» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν.3371/2005, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της εταιρίας.
· Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 9.000 ευρώ στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», ως διάδοχο της «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5, 8, 16, 17 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 25 του ν. 3606/2007, όπως εξειδικεύεται με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 της απόφασης υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.
· Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 9.000 ευρώ στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», ως καθολική διάδοχο του πιστωτικού ιδρύματος «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5, 8, 16 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 25 του ν. 3606/2007, όπως εξειδικεύεται από τα άρθρα 13 και 14 της απόφασης 1/452/1.11.2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτη της.
· Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 6.000 ευρώ στην «ALPHA BANK Α.Ε.» για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5, 16 και 20 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτη της.
· Την επιβολή προστίμου ύψους 4.000 ευρώ στην εταιρία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» για παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.3556/2007, όπως ίσχυε, λόγω μη ορθής σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015.
· Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 3.000 ευρώ στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛIMIΤEΔ» για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 8 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 25 του ν. 3606/2007, όπως εξειδικεύεται με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 της απόφασης υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk