ΔΕΗ: Στα 121,8 εκατ. ευρώ τα κέρδη εννεαμήνου – Μείωση στα έσοδα

Τα μετά από φόρους κέρδη της ΔΕΗ στο 9μηνο 2014 ανήλθαν σε 121,8 εκατ. ευρώ, έναντι 6,7 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2013, ενώ τα κέρδη προ φόρων στο 9μηνο του 2014 ανήλθαν σε 179,5 εκατ. ευρώ, έναντι 56,9 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2013.

Τα μετά από φόρους κέρδη της ΔΕΗ στο 9μηνο 2014 ανήλθαν σε 121,8 εκατ. ευρώ, έναντι 6,7 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2013, ενώ τα κέρδη προ φόρων στο 9μηνο του 2014 ανήλθαν σε 179,5 εκατ. ευρώ, έναντι 56,9 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2013.

Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 9μηνο του 2014 αυξήθηκαν κατά 113,4 εκατ. ευρώ (16,7%) σε σχέση με το 9μηνο 2013, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 18%, έναντι 15,2% το 9μηνο 2013.

Σημειώνεται πως στα αποτελέσματα του 9μήνου 2014 περιλαμβάνεται εφάπαξ θετική επίπτωση ύψους 23,2 εκατ. ευρώ, η οποία αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου του 2014, από την αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης στην τιμή του φυσικού αερίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2013.

Στα αποτελέσματα 9μήνου 2013 περιλαμβάνεται εφάπαξ αρνητική επίπτωση ύψους 109 εκατ. ευρώ, από την εφαρμογή της Απόφασης της Μόνιμης Διαιτησίας στη ΡΑΕ, σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ, για το διάστημα 1.7.2010 έως 30.9.2013.

Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 69 εκατ. ευρώ ή κατά 1,5% και διαμορφώθηκε σε 4,42 δισ. ευρώ, έναντι 4,493 δισ. ευρώ στο 9μηνο του 2013. Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, μειώθηκαν σε 4,28 δισ. ευρώ, έναντι 4.34 δισ. ευρώ στο 9μηνο 2013 (μείωση 61,9 εκατ. ευρώ ή 1,4%).

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε:

«Στο γ΄ τρίμηνο, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 1,591,3 δισ. ευρώ αυξημένος κατά 3,2% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, ως αποτέλεσμα μικρής αύξησης της εγχώριας ζήτησης (κατά 1,4%), προερχόμενης κυρίως από πελάτες Χαμηλής Τάσης, καθώς και ευνοϊκότερου μείγματος πωλήσεων.

»Η επιβράδυνση του ρυθμού σχηματισμού προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις και η χαμηλότερη δαπάνη για φυσικό αέριο είχαν θετική επίδραση στις λειτουργικές δαπάνες, οι οποίες εξαιρουμένων των εφάπαξ επιπτώσεων, μειώθηκαν κατά 2,2% (29,5 εκατ. ευρώ). Οι ελεγχόμενες λειτουργικές δαπάνες σημείωσαν περαιτέρω μείωση κατά 6,4% (24,1 εκατ. ευρώ). Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε 264,1 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο του 2014 από 203,7 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2013.

»Το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε εναρμόνιση και με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες για κοστοβαρή τιμολόγια χωρίς σταυροειδείς επιδοτήσεις, προχωρήσαμε σε αναδιάταξη των τιμολογίων μας στη Χαμηλή Τάση και πρόσφατα ανακοινώσαμε και κλιμακούμενες εκπτώσεις όγκου σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στη Χαμηλή και Μέση Τάση, με συνολική ετήσια κατανάλωση των παροχών τους πάνω από 1 GWh.

»Αυτές οι αλλαγές θεωρούμε ότι είναι σημαντικές προκειμένου να συνεχίζουμε να προσφέρουμε ανταγωνιστικές υπηρεσίες στο νέο πλήρως απελευθερωμένο περιβάλλον προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να τονίσω ότι μεγάλο μέρος των χρεώσεων που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, σχετίζονται με διάφορους φόρους και τέλη, τα οποία δεν έχουν σχέση με τις χρεώσεις προμήθειας για την ηλεκτρική ενέργεια της ΔΕΗ, ενώ το σκέλος που αφορά μόνο το κόστος της ενέργειας, επιβαρύνεται επίσης από την υψηλή φορολογία στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

»Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών (ACER) και του Συμβουλίου Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της Ευρώπης (CEER), το κόστος ενέργειας αντιπροσωπεύει μόνο το 53% της τελικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Επιπρόσθετα, όπως πολλές Ευρωπαϊκές εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, είμαστε αντιμέτωποι με την πρόκληση της αναβάθμισης και ανανέωσης του παραγωγικού μας δυναμικού και κατ’ επέκταση της εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης. Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, έχουμε υλοποιήσει σημαντικές στρατηγικές επενδύσεις, και συνεχίζουμε το επενδυτικό μας πλάνο, με το σημαντικότερο έργο παραγωγής υπό κατασκευή να είναι η λιγνιτική μονάδα στην Πτολεμαΐδα ενώ συνεχίζουμε να επενδύουμε στην αναβάθμιση και των δικτύων. Για το σκοπό αυτό, υπογράψαμε τον Σεπτέμβριο, τη δεύτερη δανειακή σύμβαση χρηματοδότησης ύψους €180 εκατ., με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

»Παράλληλα, η θυγατρική μας εταιρεία, ΑΔΜΗΕ, προχωρά στην υλοποίηση της διασύνδεσης του ηπειρωτικού συστήματος με τις Κυκλάδες, με στόχο την μακροπρόθεσμη ασφάλεια εφοδιασμού τους, δεδομένων και των ισχυρών μελλοντικών προοπτικών για την ανάπτυξη του τουρισμού, τη μείωση του υφιστάμενου υψηλού κόστους παραγωγής και τη βέλτιστη αξιοποίηση του δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα νησιά αυτά. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΑΔΜΗΕ υπέγραψε τον Σεπτέμβριο σύμβαση χρηματοδότησης ύψους € 65 εκατ. με την ΕΤΕπ έναντι συνολικής εγκεκριμένης γραμμής χρηματοδότησης για το συγκεκριμένο έργο ύψους 130 εκατ. ευρώ.

»Όπως έχω επισημάνει πολλές φορές, προκειμένου να είμαστε σε θέση να χρηματοδοτούμε επενδύσεις στρατηγικής σημασίας, οι οποίες θα έχουν θετική επίπτωση στη λειτουργική μας αποδοτικότητα, προς όφελος των μετόχων μας και των πελατών μας, χρειαζόμαστε ένα ρυθμιστικό περιβάλλον το οποίο να προωθεί τη μετάβαση σε μία πραγματικά απελευθερωμένη αγορά, η οποία θα λειτουργεί με διαφάνεια και δίκαιους κανόνες για όλους τους συμμετέχοντες.

»Οι παραπάνω αρχές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και για τις επικείμενες κρίσιμες ρυθμιστικές αποφάσεις για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος, πιστεύουμε στην ανάγκη ελάφρυνσης του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος από την υπερβάλλουσα φορολογία και τα λοιπά τέλη. Από τη δική μας πλευρά, έχοντας ήδη υλοποιήσει μεγάλη μείωση των ελεγχόμενων λειτουργικών δαπανών, συνεχίζουμε να εστιάζουμε στην περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητάς μας».

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk