Σταθεροποιητικές τάσεις εμφάνισαν τα επιτόκια των καταθέσεων το Νοέμβριο στην Ελλάδα, ενώ στα δάνεια καταγράφηκε μικρή πτώση, κυρίως λόγω της υποχώρησης των διατραπεζικών επιτοκίων euribor.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος, αμετάβλητα παρέμειναν, το Νοέμβριο του 2012, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και των καταθέσεων από επιχειρήσεις στο 0,47% και 0,41% αντίστοιχα.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρουσίασε πτώση κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,60%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,79%.

Όσον αφορά στα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε αμετάβλητο, το Νοέμβριο του 2012, στο 14,80%, ενώ το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος παρουσίασε άνοδο κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 8,11%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε αμετάβλητο στο 7,49%, ενώ το μέσο επιτόκιο της αντίστοιχης κατηγορίας επαγγελματικών δανείων παρουσίασε μικρή πτώση κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 10,05%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε πτώση κατά 11 μονάδες βάσης στο 7,39% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,24% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 5,62% για τα δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε άνοδο κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,94%.

Το μέσο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρουσίασε μείωση κατά 13 μονάδες βάσης, το Νοέμβριο του 2012, και διαμορφώθηκε στο 5,63%.

Η μείωση, όμως, αυτή οφείλεται σε ρυθμίσεις δανείων με σχετικά χαμηλό επιτόκιο στη κατηγορία ‘λοιπά δάνεια προς νοικοκυριά’.

Υφιστάμενα υπόλοιπα

Στον αντίποδα, μικρή άνοδο παρουσίασε, το Νοέμβριο του 2012 το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο που εφαρμόζεται στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο του συνόλου των δανείων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο. Σαν αποτέλεσμα, το επιτοκιακό περιθώριο μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στις 2,94 εκατοστιαίες μονάδες.

Ειδικότερα, το Νοέμβριο του 2012, τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά και των καταθέσεων από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα στο 4,61% και 4,46% αντίστοιχα.

Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,22% για τα στεγαστικά δάνεια, στο 4,68% για τα επιχειρηματικά δάνεια και στο 6,04% για τα επαγγελματικά δάνεια.

Το μέσο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρουσίασε μικρή αύξηση κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,89%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο του συνόλου των δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 5,83%.