Θετική πορεία για τον όμιλο Μαΐλλη

Μετά τη συμφωνία του ομίλου Μαΐλλη με τις πιστώτριες τράπεζες το Νοέμβριο του 2010 για την κεφαλαιοποίηση μέρους των χρεών και την αναχρηματοδότηση των υπόλοιπων δανείων, η ανακοίνωση για την επίτευξη λειτουργικής κερδοφορίας για το σύνολο της χρήσης, που πέρασε αυξάνει τις προσοδοκίες για ταχεία ανάκαμψη του πολυπαθούς ομίλου που δραστηριοποιείται στον κλάδο της συσκευασίας.

Μετά τη συμφωνία του ομίλου Μαΐλλη με τις πιστώτριες τράπεζες το Νοέμβριο του 2010 για την κεφαλαιοποίηση μέρους των χρεών και την αναχρηματοδότηση των υπόλοιπων δανείων, η ανακοίνωση για την επίτευξη λειτουργικής κερδοφορίας για το σύνολο της χρήσης, που πέρασε αυξάνει τις προσοδοκίες για ταχεία ανάκαμψη του πολυπαθούς ομίλου που δραστηριοποιείται στον κλάδο της συσκευασίας.

Ειδικότερα, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ebitda) το 2010 διαμορφώθηκαν στα 4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,7 εκατ. ευρώ το 2009. Στα λειτουργικά ebitda δεν περιλαμβάνονται δαπάνες αναδιάρθρωσης ή μη επαναλαμβανόμενα έξοδα. Τα συνολικά ebitda ήταν αρνητικά κατά 11,2 εκατ. ευρώ αν και σαφώς βελτιωμένα σε σχέση με τα -16,5 εκατ. ευρώ το 2009. Οι καθαρές ζημιές μετά από φόρους του ομίλου εκτινάχθηκαν στα 63,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 57,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Σημαντικό μέρος της επιβάρυνσης των ζημιών είχαν οι απομειώσεις υπεραξίας ύψους 11,8 εκατ. ευρώ με στόχο την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού του ομίλου αλλά και των θυγατρικών του και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους 29,6 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου κατά το 2010 ανήλθε σε 262,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 23,2% σε σύγκριση με το 2009. Η επίδοση αυτή αποδίδεται από την εταιρεία στις αυξήσεις των πωλήσεων στον τομέα των μηχανών, ως αποτέλεσμα της σταδιακής οικονομικής ανάκαμψης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία για την αναδιάθρωση χρεών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

– κοινό ομολογιακό δάνειο 16 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης του ομίλου, το οποίο θα αποπληρωθεί κατά την διάρκεια του δεύτερου έτους μετά την έκδοσή του. 

– κεφαλαιοποίηση δανειακών απαιτήσεων, ύψους 74,9 εκατ. ευρώ, με έκδοση νέων μετοχών της εισηγμένης μητρικής εταιρείας, υπέρ των δανειστών του ομίλου, αποφέροντας στους δανειστές ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο 77,34%. 

– κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο 116,8 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920 με αποπληρωμή από το τρίτο έως το πέμπτο έτος μετά την έκδοσή του. 

– ομολογιακό δάνειο 50 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, με κεφαλαιοποιούμενο επιτόκιο (PIK), μετατρέψιμο, μετά από 24 μήνες από την έκδοσή του, σε νέες μετοχές της εισηγμένης μητρικής εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920 με 5ετή διάρκεια.

Η συμφωνία με τους δανειστές θα υλοποιηθεί σύντομα μετά την περάτωση των σχετικών διαδικασιών, όπως έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κ.λπ.

Για το 2011 τα στελέχη του ομίλου αναφέρουν πως η αύξηση της ρευστότητας μέσω της νέας χρηματοδότησης θα ομαλοποιήσει τη λειτουργία των εργοστασίων με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής. Ο όμιλος Μαΐλλη απασχολεί 1.540 άτομα και διατηρεί φυσική παρουσία σε 18 χώρες στην Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ασία, ενώ τα προϊόντα του πωλούνται σε περισσότερες από 80 χώρες σε όλο τον κόσμο. Επίσης, είναι ο αποκλειστικός ή ο προτιμώμενος παγκόσμιος προμηθευτής πολυεθνικών εταιρειών όπως οι US Steel, Nestle, Coca Cola, P&G, Henkel, Pepsi, Mars, Lafarge, Alcoa, ArcelorMittal, Corus, Wall-mart, κ.λπ.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk