Σε έναν ψηφιακό κόσμο, οι οργανισμοί μπορούν να αξιοποιήσουν τους κίνδυνους ως πλεονέκτημα για την απόκτηση ισχύος και ανταγωνιστικότητας.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός βασίζεται στις αρχές της ψηφιακής τεχνολογίας, απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο οι επιχειρήσεις οργανώνουν, λειτουργούν και συμπεριφέρονται, ευθυγραμμίζοντας τη στρατηγική, τις δομές, τις διαδικασίες, τους ανθρώπους και την τεχνολογία για την οικοδόμηση ενός μοναδικού ψηφιακού αποτυπώματος (DNA).

Η ταχεία κλιμάκωση της καινοτομίας και των αναδυόμενων τεχνολογιών, ιδίως της τεχνητής νοημοσύνης (AI), της μηχανικής μάθησης (ML), της ρομποτικής αυτοματοποίησης διεργασιών (RPA), και της τεχνολογίας cloud, έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο παροχής προϊόντων, υπηρεσιών, καθώς και το μοντέλο λειτουργιών των επιχειρήσεων.

Η αναγνώριση, η κατανόηση και η αντιμετώπιση νέων κινδύνων που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να εστιάσουν στους σημαντικούς κινδύνους και να προβούν σε ενέργειες που θα επιφέρουν μεγαλύτερη αξία στο μέλλον.

Η διαχείριση των κινδύνων θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι του στρατηγικού ψηφιακού μετασχηματισμού, προκειμένου οι επιχειρήσεις να είναι ανταγωνιστικές και να ανταποκρίνονται σε νέες κανονιστικές απαιτήσεις και κινδύνους, με στόχο πάντα την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα.

Πώς μπορούν να ανταποκριθούν οι εταιρείες:

 • Καθιερώνοντας μια κεντρική αρχή διακυβέρνησης για τη διαχείριση του κινδύνου ψηφιακού μετασχηματισμού και αυτοματοποίησης, που θα ορίζει το πλαίσιο και τις αρχές εφαρμογής της ψηφιοποίησης και του αυτοματισμού, καθορίζοντας πολιτικές σχετικά με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη λειτουργικών μοντέλων (operating models), επιχειρησιακών δυνατοτήτων (capabilities model), καινοτόμων υπηρεσιών και λύσεων (service model and solution design), καθώς και των σχετικών μοντέλων διακυβέρνησης αλλαγών (Business Architecture and change management governance framework).
 • Αυτοματοποιώντας τις διεργασίες εντοπισμού και διαχείρισης κινδύνων, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες που βοηθούν στην πρόβλεψη και ανάλυση κινδύνων βάσει δεδομένων (data driven risk management), στον σχεδιασμό και ανάπτυξη λύσεων συνεχούς παρακολούθησης λειτουργίας των δικλίδων ασφαλείας ανά τεχνολογία, με ενσωματωμένες δυνατότητες εντοπισμού και διαχείρισης σφαλμάτων σε πραγματικό χρόνο (real time data driven control and process monitoring).
 • Επανασχεδιάζοντας ένα κοινό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων για όλες τις γραμμές άμυνας (three lines of defense) του οργανισμού και αυτοματοποιώντας τους μηχανισμούς ελέγχου με την κοινή χρήση εργαλείων που βοηθούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό.
 • Επενδύοντας σε λύσεις που βοηθούν στην τυποποίηση και αυτοματοποίηση (RPA, AI, ML) επαναλαμβανομένων διαδικασιών όπως η διαχείριση αλλαγών, διαχείριση συμβάντων πληροφορικής και customer onboarding.
 • Καταρτίζοντας και εκπαιδεύοντας το προσωπικό σε νέες τεχνολογίες και στην αναγνώριση και αξιολόγηση κινδύνων.
 • Με τη χρήση τεχνολογιών AI για συνεχή σάρωση και αναγνώριση κανονιστικών απαιτήσεων (Horizon scanning) και κατανόηση των επιπτώσεων.

Τέλος, κατά τον στρατηγικό σχεδιασμό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω ουσιώδεις αρχές:

 • Η έξυπνη διαχείριση των ουσιαστικών κινδύνων θα πρέπει να είναι θεμελιώδης πυλώνας του στρατηγικού ψηφιακού μετασχηματισμού.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός ψηφιακά καταρτισμένου εργατικού δυναμικού.
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός και αυτοματοποίηση των δραστηριοτήτων κινδύνου.
 • Αναθεώρηση λειτουργιών για τη διαχείριση κινδύνων από αναδυόμενες τεχνολογίες.
 • Δημιουργία οικοσυστήματος συνεργασιών για τη διαχείριση κινδύνων ψηφιοποίησης και μετασχηματισμού.

Η κυρία Κατερίνα Δημάκου είναι Principal, Risk Advisory, Deloitte Ελλάδος.