Τι προβλέπει η σύμβαση του ΟΑΣΑ με τα ΚΤΕΛ

Η οικονομική συμφωνία – Το κίνητρο 4% για την αποφυγή της εισιτηριοδιαφυγής – Η εποπτεία των όρων και προϋποθέσεων

Η σύμβαση σύμπραξης του ΟΑΣΑ με τα ΚΤΕΛ για την απευθείας ανάθεση συγκοινωνιακού έργου, με τα πρώτα 100 οχήματα να έχουν ήδη βγει στους δρόμους σταδιακά από την 1η Οκτωβρίου, αναρτήθηκε εχθές στη Διαύγεια.

Η συμφωνία με την οποία θα καλυφθούν για δύο χρόνια 60 περιφερειακές λεωφορειακές γραμμές, λόγω των έκτακτων συνθηκών που έφερε ο COVID-19, θα εκτελούνται από 200 οχήματα των ΚΤΕΛ και 550 οδηγούς, με συνολικό κόστος για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης 49,43 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Σημειώνεται ότι η αρχικά προγραμματισμένη για σήμερα συζήτηση στη Βουλή για τα ΜΜΜ ακυρώθηκε, εγείροντας πλήθος αντιδράσεων από την αξιωματική αντιπολίτευση. Η συζήτηση θα αφορούσε επίκαιρη ερώτηση για τον συνωστισμό στις αστικές συγκοινωνίες που κατέθεσε προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκηο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Αλέξη Τσίπρα. Η ματαίωση αποδόθηκε στην αλλαγή των συνθηκών μετά την ανακοίνωση νέου lockdown.

Η σύμβαση σε αριθμούς

Με αφετηρία την πρώτη ημέρα εκτέλεσης του ανατιθέμενου συγκοινωνιακού έργου (ενεργοποιήθηκε στις 7/10/2020) και για δύο χρόνια, μετρά η ισχύς της σύμπραξης ΟΑΣΑ-ΚΤΕΛ για την ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου της πρωτεύουσας. Ετησίως, τα ΚΤΕΛ Αττικής θα εκτελούν 17.113.197,32 οχηματοχιλιόμετρα του προγραμματισμένου έργου των λεωφορείων της Αθήνας, με δυνατότητα απόκλισης +/-2%. Αντιστοιχεί σε ποσοστό 19,97% του οδικού συγκοινωνιακού έργου της πρωτεύουσας.

Για την εφαρμογή των συμφωνηθέντων, συνολικά η αντισυμβαλλόμενη ΚΤΕΛ Αττικής Α.Ε. και οι υπομισθώτριες ΚΤΕΛ Α.Ε. Κορινθίας, Εύβοιας και Επαρχίας Θηβών, υποχρεούνται στην ταξινόμηση και κυκλοφορία 200 αστικού τύπου λεωφορείων, εκ των οποίων 164 κανονικά (12 μέτρων), 30 αρθρωτά (18 μέτρων) και 6 μικρολεωφορεία (8 μέτρων). Το σύνολο των οχημάτων θα πρέπει να έχουν δρομολογηθεί ως τις 30/11/2020.

Όπως προβλέπεται, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η υποχρέωση αυτή δεν εκπληρωθεί, υποχρεούνται οι τέσσερις φορείς από κοινού και εις ολόκληρον σε αποζημίωση του ΟΑΣΑ για μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων.

Πόσο θα στοιχίσει η ανάθεση συγκοινωνιακού έργου

Η οικονομική συμφωνία, στο πλαίσιο της σύμβασης, προβλέπει τη συνολική αποζημίωση για την κάλυψη μεταβλητών (πετρέλαιο, λιπαντικά κλπ) και σταθερών δαπανών (μισθοδοσία, λοιπές σταθερές δαπάνες, εύλογη αμοιβή) ορίζεται σε 1,41 ευρώ ανά οχηματοχιλιόμετρο.

Το αρχικό ετήσιο κόστος της σύμβασης, που ανέρχεται σε 24.131.018 ευρώ. Σε αυτό όμως θα προστίθεται το κίνητρο για την αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής. Καθώς και το μεταβλητό κόστος για τα «κενά» οχηματοχιλιόμετρα, που δεν μπορεί όμως να υπερβεί τις 300.000 ευρώ σε ετήσια βάση. «Κενά» οχηματοχιλιόμετρα είναι όσο διανύουν τα οχήματα προκειμένου να πάνε από τους χώρους στάθμευσης σε αφετηρίες και τέρματα και αντίστροφα, καθώς και διαδρομές εκτός προγραμματισμένων δρομολογίων. Αυτά προσαυξάνουν τις μεταβλητές δαπάνες σε ποσοστό 3% των πραγματοποιούμενων προγραμματισμένων δρομολογίων και οχηματοχιλιομέτρων.

Η χρηματοδότηση θα γίνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, με ειδική επιδότηση προς αυτό τον σκοπό του ΟΑΣΑ, και θα καταβάλλεται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η εκκαθάριση της καταβαλλόμενης αποζημίωσης θα γίνεται μετά την παρέλευση κάθε τριμήνου, ώστε τυχόν αδιάθετα ποσά να συμψηφίζονται με την επόμενη (ή μεθεπόμενη) μηνιαία δόση, η όποια και θα μειώνεται ισόποσα. Κατά την τρίμηνη εκκαθάριση, θα συμψηφίζονται και τυχόν οικονομικές κυρώσεις για τη μη εκτέλεση μέρους του ανατιθέμενου έργου.

Σημειώνεται ότι έχει ήδη εγκριθεί για το έτος 2020 η δέσμευση 5.190.341,59 ευρώ για τη χρήση 2020 που αφορά την ανάθεση εκτέλεσης μέρους του εκτελουμένου από τον Όμιλο ΟΑΣΑ συγκοινωνιακού έργου, στον συγκοινωνιακό φορέα με την επωνυμία «ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ» λόγω COVID-19. Αντίστοιχα έχει εγκριθεί η ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης, ύψους 24.131.018,22 ευρώ για το 2021 και 20.109.181,85 ευρώ για το 2022.

Κίνητρο 4% στα ΚΤΕΛ για να πωλούν εισιτήρια του ΟΑΣΑ

Επίσης, ως κίνητρο για την αποφυγή του φαινομένου της εισιτηριοδιαφυγής, ορίζεται από τη σύμβαση, «εύλογο και δίκαιο μέτρο–πρόβλεψη την ανταμοιβή́ της ΚΤΕΛ Αττικής Α.Ε. (και αναλογικά́ των ΚΤΕΛ νομών Κορίνθιας, Ευβοίας και επαρχίας Θηβών) ως εξής: Ποσοστό́ 4% επί των εισπράξεων από́ την πώληση εισιτήριων, είτε από τους οδηγούς εντός των οχημάτων, είτε από́ άλλο προσωπικό́ των ΚΤΕΛ Α.Ε.

Η πώληση των εισιτήριων του ΟΑΣΑ θα πραγματοποιείται με ειδική́ διαδικασία και το κόστος της διαχείρισης και της διάθεσης των εισιτηρίων βαρύνει τις ΚΤΕΛ Α.Ε. Επισημαίνεται δε ότι: «Η ΟΣΥ συναινεί στη θέσπιση του εν λόγω μέτρου, καθώς αναγνωρίζει και αποδέχεται πως με τον τρόπο αυτό, τα τελικά της έσοδα από τις εν λόγω γραμμές θα διασφαλιστούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό και θα αυξηθούν».

Υπενθυμίζεται ότι η τιμολογιακή πολιτική είναι η αντίστοιχη με του ΟΑΣΑ, δεν υπάρχει δηλαδή διαφορετική χρέωση στο δρομολόγιο από αυτή που μέχρι σήμερα ισχύει για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Οι δε εισπράξεις από τα κόμιστρα αποτελούν έσοδα του ομίλου ΟΑΣΑ.

Ο ρόλος του Ανεξάρτητου Ελεγκτή

Αρμόδιος για τον έλεγχο της εκπλήρωσης των όρων και προϋποθέσεων της σύμβασης είναι ο ΟΑΣΑ. Από την πλευρά του, ο αντισυμβαλλόμενος, δηλαδή τα ΚΤΕΛ Αττικής, προσλαμβάνει Ανεξάρτητο Ελεγκτή, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ΟΑΣΑ και της Ο.ΣΥ. Α.Ε. για την εποπτεία και πιστοποίηση του εκτελούμενου συγκοινωνιακού έργου σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ. Η αμοιβή του θα βαρύνει, όπως ορίζεται στη σύμβαση, τα ΚΤΕΛ Αττικής, Κορινθίας, Εύβοιας και Θηβών, αναλόγως του έργου που το καθένα εκτελεί στο πλαίσιο της συμφωνίας και ορίζεται σε 0,006 ευρώ ανά εκτελεσμένο οχηματοχιλιόμετρο.

Η πιστοποίηση του εκτελεσθέντος συγκοινωνιακού έργου και η σχετική εκκαθάριση ως και η πιστοποίηση των εισπράξεων από τα πωλούμενα εισιτήρια και τα «κενά» οχηματοχιλιόμετρα, θα γίνεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου, βάσει των σχετικών μηνιαίων αναφορών του Ανεξάρτητου Ελεγκτή σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ. Μετά την εκκαθάριση, θα καταβάλλεται στις ΚΤΕΛ ΑΕ, όπως αναφέρεται στη σύμβαση, το υπόλοιπο ποσοστό και ποσό που αντιστοιχεί στο έργο που εκτελέσθηκε, αφού συνυπολογιστούν τυχόν ποινές εξαιτίας της μη επίτευξης των καθορισμένων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων που έχουν συμφωνηθεί.

Οι λεωφορειακές γραμμές

Τα κριτήρια στα οποία βασίστηκε η επιλογή των λεωφορειακών γραμμών που ανατίθενται στα ΚΤΕΛ είναι ενδεικτικά: η πυκνότητα του πληθυσμού, η χιλιομετρική απόσταση από το κέντρο της πόλης, το μήκος της διαδρομής, ο αριθμός εναλλακτικών διαδρομών, η επιβατική κίνηση, η γεωμορφολογία των διαδρομών κ.ά.

Γραμμές περιοχής Βόρειας Αττικής: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν γραμμές που συνδέουν την περιοχή της Κηφισιάς με περιοχές όπως η Ροδόπολη, το Κρυονέρι, ο Άγιος Στέφανος, ο Διόνυσος, οι Θρακομακεδόνες.

Γραμμές περιοχής Δυτικής Αττικής: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν γραμμές οι οποίες συνδέουν την περιοχή της Ελευσίνας με περιοχές όπως ο Ασπρόπυργος, η Μάνδρα, η Μαγούλα.

Γραμμές περιοχής Ανατολικής Αττικής: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν γραμμές που συνδέουν τους σταθμούς μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας και Νομισματοκοπείο με περιοχές όπως η Ανθούσα, η Αρτέμιδα, το Κορωπί, η Παλλήνη, η Ραφήνα.

Γραμμές περιοχής Νότιας Αττικής: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι γραμμές οι οποίες συνδέουν το σταθμό του μετρό «Ελληνικό» με περιοχές όπως η Σαρωνίδα, η Βάρκιζα, η Γλυφάδα.

Αναλυτικά, οι γραμμές και το πλήθος των καθημερινών δρομολογίων στο πλαίσιο του χειμερινού και του θερινού προγράμματος περιλαμβάνονται στο πρώτο παράρτημα της σύμβασης.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία