Στα 537 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι λειτουργικές ζημιές του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας στο α΄ τρίμηνου του 2012 έναντι κερδών 157 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ως αποτέλεσμα κυρίως των αρνητικών αποτελεσμάτων των χρηματοοικονομικών πράξεων και λοιπών εσόδων.

Οπως ανακοινώθηκε, οι ζημιές αυτές από αυτήν την κατηγορία έφτασαν τα 298 εκατ. ευρώ, επηρεαζόμενες κυρίως από την αναπροσαρμογή της αξίας των παραγώγων χρηματοοικονομικών στοιχείων για πιστωτικό κίνδυνο, αλλά και των συνεχιζόμενων υψηλών προβλέψεων έναντι επισφαλειών οι οποίες ανήλθαν σε 559 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 47% λόγω του εξαιρετικά δυσμενούς οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα.

Σε γραπτή του δήλωση, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Απόστολος Ταμβακάκης υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονη αβεβαιότητα η Τράπεζα συνεχίζει να αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες προκλήσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόσφατη εισροή κεφαλαίων από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αποκατέστησε την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου ύστερα από την απομείωση του κεφαλαίων μας εξαιτίας της συμμετοχής της Τράπεζας στη διαδικασία του PSI, γεγονός που αφενός διασφαλίζει απρόσκοπτη πρόσβαση σε ρευστότητα από το ευρωσύστημα και αφετέρου επιτρέπει στην Τράπεζα να εξαλείψει την άντληση ρευστότητας από την Τράπεζα της Ελλάδος μέσω του μηχανισμού Έκτακτης Παροχής Ρευστότητας (ELA).

«Ως εκ τούτου, η Τράπεζα έχει πρόσβαση σε αποθέματα ρευστότητας που μπορούν να καλύψουν οποιοδήποτε ενδεχόμενο, παρά την παρατηρούμενη κινητικότητα στις καταθέσεις τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, φαινόμενο που τείνει να αποκλιμακώνεται» τόνισε ο κ. Ταμβακάκης.

Στήριξη κεφαλαιακής επάρκειας

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος της ΕΤΕ, ανταποκρινόμενος στη δύσκολη αυτή περίοδο την οποία διέρχεται η Ελληνική οικονομία, προγραμμάτισε και υλοποίησε σειρά ενεργειών, οι οποίες ως στόχο είχαν την προσαρμογή του επιχειρηματικού του μοντέλου στις παρούσες οικονομικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, ενίσχυσε την κεφαλαιακή του θέση μέσω της επαναγοράς μέρους των καλυμμένων ομολογιών και υβριδικών τίτλων (€302 εκατ.), θωράκισε τον Ισολογισμό του με αυξημένες προβλέψεις και περιέστειλε σημαντικά τις λειτουργικές του δαπάνες.

Ειδική μνεία κάνει η τράπεζα στις προσπάθειες περιστολής των λειτουργικών δαπανών, οι οποίες μειώθηκαν κατά 7% σε επίπεδο Ομίλου έναντι του α’ τριμήνου του 2011, κυρίως εξαιτίας της δραστικής περιστολής των λειτουργικών δαπανών σε Ελλάδα και Ν.Α Ευρώπη κατά 9% και 11% αντίστοιχα σε ετήσια βάση αλλά και τη συγκράτηση της αύξησης των λειτουργικών δαπανών στην Τουρκία παρά τον υψηλό πληθωρισμό.

Στο α’ τρίμηνο οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 2,3 δισ. ευρώ. Στη διάρκεια των δύο μηνών που μεσολάβησαν έκτοτε, και παρά την αυξημένη αβεβαιότητα που επικράτησε στην Ελλάδα μετά τις εθνικές εκλογές της 6ης Μαΐου, οι εκροές των καταθέσεων ανήλθαν σε 1,3 δισ. ευρώ και ήταν απολύτως διαχειρίσιμες, γεγονός που καταδεικνύει τη σχέση εμπιστοσύνης των Ελλήνων καταθετών προς την Τράπεζα.

Η εφαρμογή της στρατηγικής ενίσχυσης της ρευστότητας των θυγατρικών του Ομίλου στο εξωτερικό υπογραμμίζεται από την κατά 19% αύξηση των καταθέσεων στην Τουρκία και τη μείωση του χρηματοδοτικού ανοίγματος των μονάδων της ΝΑ Ευρώπης κατά €1,3 δισ. τα δύο τελευταία έτη.

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις του Ομίλου διαμορφώθηκε στα υγιή επίπεδα του 111%, και στην Ελλάδα στο 105% στο τέλος του α’ τριμήνου του 2012 παρά τη μείωση των καταθέσεων στην Ελλάδα κατά περίπου 30% σωρευτικά από τα τέλη του 2009.
Οι επισφάλειες
Το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα δυσμενές (-6,2% πτώση ΑΕΠ στο α’ τρίμηνο του 2012) επιδεινώνοντας την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών.

Το ύψος των δανείων σε καθυστέρηση του Ομίλου ως προς το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε στο 14% του συνολικού χαρτοφυλακίου.

Ειδικότερα, στην Ελλάδα το ποσοστό ανήλθε σε 15,5% έναντι 13% στο τέλος του 2011.

Αντίθετα, στην Τουρκία που χαρακτηρίζεται από υγιείς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, το ύψος των καθυστερήσεων ως προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου αυξήθηκε οριακά σε 5% έναντι 4,8% το 2011.

Παρά την καθυστέρηση της ανάκαμψης των οικονομιών της ΝΑ Ευρώπης, εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης στην Ευρωζώνη, η μεταβολή της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου στην περιοχή εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης.

Οι προβλέψεις του α΄ τριμήνου του 2012 (€559 εκατ.), αυξήθηκαν κατά +47% έναντι του α΄ τριμήνου του 2011.

Ως αποτέλεσμα της συντηρητικής πολιτικής προβλέψεων, το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση ανέρχεται στα υψηλά επίπεδα του 56% σε επίπεδο Ομίλου και 57% στην Ελλάδα, πριν βεβαίως ληφθούν υπόψη οι πάσης φύσεως εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Υψηλή κερδοφορία στην Τουρκία
Υψηλή κερδοφορία σε συνδυασμό με δυναμική αναπτυξιακή πορεία κατέγραψε η τουρκική θυγατρική της τράπεζας

Τα καθαρά κέρδη της Finansbank ανήλθαν σε 295 εκατ. λίρες (125 εκατ. ευρώ) στο α’ τρίμηνο του 2012, μειωμένα κατά 10% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2011, αποκλειστικά λόγω της απουσίας θετικής συνεισφοράς από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα που είχε σημειωθεί το α’ τρίμηνο του 2011.

Από την άλλη πλευρά, η απομόχλευση στη Ν.Α. Ευρώπη συνεχίζεται με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος χορηγήσεων να μειωθεί κατά -12%, σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2011, στα €6,7 δισ. και να βελτιωθεί περαιτέρω ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση.

Ταυτοχρόνως, το χρηματοδοτικό άνοιγμα των μονάδων της Ν.Α Ευρώπης μειώθηκε περαιτέρω.

Η συνεχιζόμενη απομόχλευση οδήγησε στην εμφάνιση μικρών ζημιών ύψους €7 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2012 έναντι κερδών 6 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2011.

Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν δραστικά κατά -11%, έναντι του α’ τριμήνου του 2011, ενώ τα προ προβλέψεων κέρδη ανήλθαν σε €30 εκατ. έναντι €49 εκατ. το α’ τρίμηνο
του 2011, μειωμένα κατά -39%.

Η μεταβολή της ποιότητας του χαρτοφυλακίου στη Ν.Α. Ευρώπη εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης παρά το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον με αποτέλεσμα το κόστος των προβλέψεων να διαμορφώνεται στα επίπεδα των 254 μ.β. στο α’ τρίμηνο του 2012.

Διαβάστε την ανακοίνωση του ομίλου ΕΤΕ