• Αναζήτηση
 • Η νέα ευρωπαϊκή οικονοµική διακυβέρνηση

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε αυτή την εβδοµάδα ένα βήµα πιο µπροστά στην ενίσχυση της οικονοµικής διακυβέρνησης της ευρωζώνης. Η σύγκλιση έχει ήδη δροµολογηθεί µε µια πολύ πρόσφατη νοµοθετική δέσµη µέτρων, το «Πακέτο των 6 νοµοθετηµάτων» που τίθεται σε ισχύ τον ∆εκέµβριο. Χρονικά, η ενίσχυση της σύγκλισης θα έχει ως αφετηρία τη σύνταξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της «Ετήσιας Επισκόπησης Ανάπτυξης», η οποία θα καθορίζει τις προτεραιότητες της ΕΕ για τους επόµενους 12 µήνες σε επίπεδο τόσο δηµοσιονοµικών πολιτικών όσο και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.

  Η νέα ευρωπαϊκή οικονοµική διακυβέρνηση | tovima.gr

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε αυτή την εβδοµάδα ένα βήµα πιο µπροστά στην ενίσχυση της οικονοµικής διακυβέρνησης της ευρωζώνης.

  Η σύγκλιση έχει ήδη δροµολογηθεί µε µια πολύ πρόσφατη νοµοθετική δέσµη µέτρων, το «Πακέτο των 6 νοµοθετηµάτων» που τίθεται σε ισχύ τον ∆εκέµβριο. Χρονικά, η ενίσχυση της σύγκλισης θα έχει ως αφετηρία τη σύνταξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της «Ετήσιας Επισκόπησης Ανάπτυξης», η οποία θα καθορίζει τις προτεραιότητες της ΕΕ για τους επόµενους 12 µήνες σε επίπεδο τόσο δηµοσιονοµικών πολιτικών όσο και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.

  Ετσι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις 9 ∆εκεµβρίου θα λάβει γνώση των προτεραιοτήτων που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Νοεµβρίου για το 2012. Στη συνέχεια, αρχές 2012, τα κράτηµέλη θα υποβάλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα εθνικά προγράµµατα σταθερότητας και σύγκλισης (για τη δηµοσιονοµική πολιτική) και τα εθνικά προγράµµατα µεταρρυθµίσεων (για τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις). Τον Ιούνιο του 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συστάσεις ανά χώρα που θα συνάδουν προς τις προτεραιότητες πολιτικής που διατυπώνονται στην επισκόπηση. Αυτός είναι ο θεσµός του λεγόµενου «Ευρωπαϊκού Εξαµήνου» (θα αφορά τις διεργασίες κατά το πρώτο εξάµηνο της χρονιάς).

  Τα κράτη-µέλη θα καταρτίσουν, κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2012, το σχέδιο προϋπολογισµού τους για το 2013 ακολουθώντας τις παραπάνω συστάσεις. Σύµφωνα µε τη νέα πρόταση (23.11.2011) κανονισµού για την ενίσχυση της επιτήρησης της δηµοσιονοµικής πολιτικής, τα κράτη-µέλη της ευρωζώνης θα πρέπει να υποβάλουν τα σχέδια προϋπολογισµού τους την ίδια στιγµή, το φθινόπωρο του 2012, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αξιολόγηση. Ετσι θα µπορεί η Επιτροπή να ζητήσει αναθεώρηση των σχεδίων προϋπολογισµού, αν υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις από τους στόχους.

  Επιπλέον, σύµφωνα µε µιαν άλλη νέα πρόταση κανονισµού, ενισχύεται περαιτέρω η οικονοµική και δηµοσιονοµική επιτήρηση των χωρών της ευρωζώνης που αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα (όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία).

  Αν πράγµατι τα κράτη-µέλη της ευρωζώνης πειθαρχήσουν και συµπλεύσουν οι οικονοµίες της ευρωζώνης, τότε θα µπορούσαν να καθιερωθούν τα ευρωοµόλογα (ή Οµόλογα Σταθερότητας) ως λύση στην κρίση δηµοσίου χρέους, αφού η έκδοσή τους θα διασφάλιζε την επαρκή δανειοδότηση, υπό ευνοϊκούς οικονοµικούς όρους, των ευρωπαϊκών οικονοµιών. Γι’ αυτόν τον λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µαζί µε τις παραπάνω νέες προτάσεις της για ενισχυµένη οικονοµική διακυβέρνηση, παρουσίασε στις 23 Νοεµβρίου και ένα πλαίσιο συζήτησης («Πράσινη Βίβλος») για την από κοινού έκδοση οµολόγων στην ευρωζώνη. Παρουσίασε τρία εναλλακτικά σενάρια ευρωοµολόγων παρέχοντας λεπτοµερή ανάλυση των οικονοµικών και νοµικών συνεπειών τους.

  Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοχεύουν σε µια νέα οικονοµική διακυβέρνηση όπου η ενίσχυση των ευθυνών των κρατών-µελών (δηµοσιονοµική πειθαρχία) εξισορροπείται από την αλληλεγγύη µεταξύ τους (έκδοση ευρωοµολόγων).

  Ο κ. Καρβούνης είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.


  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Γνώμες