Τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, παράλληλα με τη συμβολή τους στην επανεκκίνηση της οικονομίας και στην αναμόρφωση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, θα συμβάλουν εξίσου σημαντικά και στην ενδυνάμωση της «φορολογικής τάξης, αντίληψης και πειθαρχίας» στη χώρα μας.

Πέραν των αναμενόμενων οικονομικών ωφελειών εξαιτίας των ενισχύσεων, οφείλουμε να προσμετρήσουμε και τα μακροχρόνια οφέλη τα οποία θα  προκύψουν ως συνέπεια της αυστηρής εφαρμογής των κανόνων του εθνικού φορολογικού πλαισίου. Αποτελεί άλλωστε προϋπόθεση η λεπτομερής και αυστηρή τήρηση των διαδικασιών του φορολογικού πλαισίου για το σύνολο των συναλλαγών οι οποίες θα προκύψουν από την κινητοποίηση των συνολικών επενδυτικών πόρων ύψους 57,6 δισ. ευρώ του Ταμείου.

Το σύνολο των προγραμματιζόμενων 170 έργων θα υλοποιηθεί κινητοποιώντας όλους σχεδόν τους παραγωγικούς κλάδους και απασχολώντας όχι μόνο μεγάλες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλο αριθμό αυτοαπασχολουμένων.

Το γεγονός αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικού αριθμού νέων πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης έργων, τα οποία με τη σειρά τους θα διασφαλίζουν τη λεπτομερή καταγραφή του τεράστιου αριθμού των συναλλαγών των 57,6 δισ. ευρώ στη διάρκεια των ετών υλοποίησης των έργων.

Η εφαρμογή αυτών των νέων συστημάτων θα συμβάλει, με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, στη δημιουργία και στη σταδιακή επικράτηση «φορολογικής τάξης».

Για την ανάγκη εμπέδωσης υγιούς φορολογικής αντίληψης, τη μεγαλύτερη συμβολή θα έχουν οι ενισχύσεις, οι οποίες θα εμπλέκουν άμεσα ή έμμεσα πολύ μικρές εταιρείες και μεγάλο αριθμό αυτοαπασχολουμένων. Το γεγονός αυτό, πέραν των άλλων, θα συμβάλει αι στη μεγέθυνση των πολύ μικρών (κυρίως ατομικών) επιχειρήσεων, καθώς θα επιβάλει την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης έργων ως προαπαιτούμενο για την παροχή χρηματοδοτικών κινήτρων.

Μια νέα, ισχυρή και υγιής φορολογική αντίληψη, η οποία θα είναι περιρρέουσα και θα καλύπτει κάθε μορφής μικρή ή μεγάλη συναλλαγή, θα καταλήξει προς όφελος του συνόλου, αφού θα διασφαλίζει σταθερές κοινωνικές παροχές, νέες δουλειές και εισοδήματα.

 

*Ο κ. Κώστας Σφακάκης είναι συμβούλος διοίκησης ΣΕΒ για θέματα φορολογικής πολιτικής.