Μετσόβιο : «Ηλεκτρονική» και δια ζώσης διδασκαλία το νέο ακαδημαϊκό εξάμηνο

Με συνδυασμό «ηλεκτρονικης» και δια ζωσης διδασκαλία ξεκινάει το ακαδημαϊκό εξάμηνο για το Εθνικο Μετσόβιο Πολυτεχνειο. Οπως αποφάσισε η Συγκλητος του Ιδρυματος, οι κατευθύνσεις του κεντρικού σχεδιασμού του ΕΜΠ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 είναι οι εξής:

Με συνδυασμό «ηλεκτρονικης» και δια ζωσης διδασκαλία ξεκινάει το ακαδημαϊκό εξάμηνο για το Εθνικο Μετσόβιο Πολυτεχνειο. Οπως αποφάσισε η Συγκλητος του Ιδρυματος, οι κατευθύνσεις του κεντρικού σχεδιασμού του ΕΜΠ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 είναι οι εξής:

1) Ελεγχόμενης έκτασης θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακή άσκηση με φυσικη παρουσία φοιτητών και διδασκόντων

2) Αποδοτική υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας

3) Επιδίωξη εγκλιματισμού των νεοεισαχθέντων φοιτητών στο ΕΜΠ

4) Διασφάλιση των προϋποθέσεων ασφαλούς παραμονής και δραστηριότητας φοιτητών, διδασκόντων και λοιπού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της διαμονής και σίτισης των φοιτητών, με λήψη όλων των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων που προσδιορίζονται από την Πολιτεία αλλά και άλλων μέτρων που αφορούν σε ομαλή λειτουργία εγκαταστάσεων και υπηρεσιών.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση της Συγκλήτου «η δυναμική της πανδημίας δεν επιτρέπει ασφαλείς προβλέψεις για την εκκίνηση και εξέλιξη του εκπαιδευτικού χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021».

«Οι δυνατότητες εφαρμογής της θεωρητικής διδασκαλίας και εργαστηριακής άσκησης στο ΕΜΠ με φυσικη παρουσια όπως προσδιορίζονται από την ΚΥΑ 115744/Ζ1 (ΦΕΚ 3707Β, 4/9/2020), περιορίζονται σημαντικά από τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό, πόρους και τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των φοιτητών. Πιο συγκεκριμένα, η αριθμητική μείωση σε ποσοστό μεγαλύτερο του 35% στην τελευταία δεκαετία των μελών ΔΕΠ του ΕΜΠ υπονομεύει ούτως ή άλλως την αρτιότητα της παρεχόμενης θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης. Η εφαρμογή του μέτρου 1:1 στην αναπλήρωση των κενών από την αφυπηρέτηση των συναδέλφων (μελών ΔΕΠ και προσωπικού) είναι αδιαπραγμάτευτος όρος επιβίωσης για το Ίδρυμα. Η πρόσφατη “απόδοση 205 κενών θέσεων ΔΕΠ” από το Υπουργείο, και εξ αυτών 16 στο ΕΜΠ, έναντι 35 που κενώθηκαν λόγω αφυπηρέτησης το έτος 2019, είναι απόλυτα ανεπαρκής. Το σημαντικό έλλειμμα στην κάλυψη των απαραίτητων θέσεων, σε συνδυασμό με τις φετινές αφυπηρετήσεις, από 1/9/2020, 29 μελών ΔΕΠ επιδεινώνει την ήδη οριακή κατάσταση».

Η Σύγκλητος του ΕΜΠ ζητά την άμεση αναπλήρωση των κενών που προέκυψαν από την αφυπηρέτηση των μελών ΔΕΠ και άλλων εργαζόμενων στο Ίδρυμα τα τελευταία χρόνια και την άμεση οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας σε συνθήκες πανδημίας.

Ακόμη «έχοντας πλήρη επίγνωση των ευθυνών της έναντι των φοιτητών και της ελληνικής κοινωνίας συνολικά, θα επανεκτιμήσει τα δεδομένα στην έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς, ιδιαίτερα ως προς το θέμα της άμεσης αναπλήρωσης των θέσεων των καθηγητών που αφυπηρέτησαν, η οποία συνιστά εξάλλου νομική υποχρέωση της κυβέρνησης, και θα αναλάβει πρωτοβουλίες δημοσιοποίησης, αντίστοιχες με την οξύτητα των προβλημάτων. Η Σύγκλητος του ΕΜΠ ζητά επίσης την πλήρη αποσαφήνιση των υγειονομικών απαιτήσεων της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσικη παρουσία  (π.χ. οι ενδεδειγμένες αποστάσεις μεταξύ των φοιτητών)  και την επέκταση των μέτρων πρόληψης και σε άλλους ευαίσθητους χώρους, όπως είναι οι φοιτητικές εστίες. Θεωρεί, επίσης, αναγκαία την κάλυψη τυχόν εξετάσεων, τόσο στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων όσο και στη διαδικασία ιχνηλάτησης, από δημόσιες δαπάνες, τόσο για τους φοιτητές όσο και για τους εργαζομένους στο Ίδρυμα».

Η παρουσία των φοιτητών αφορά κατ’ εξοχήν στις εργαστηριακές ασκήσεις δεδομένου ότι δεν προσφέρεται ουσιαστική εναλλακτική λύση γι’ αυτές. Συνακόλουθα, απαιτούνται βάρδιες με αρκούντως αραιή συμμετοχή.

«Σε ό,τι αφορά στην ΚΥΑ και τη διεξαγωγή μαθημάτων με παρουσία με αριθμό εγγεγραμμένων έως 50: προσφέρεται για εφαρμογή σε προπτυχιακά μαθήματα επιλογής ή κατεύθυνσης καθώς και σε μεταπτυχιακά μαθήματα. Η εφαρμογή της σε υποχρεωτικά μαθήματα με αριθμό εγγεγραμμένων κατά πολύ μεγαλύτερο των 50 είναι δυνατή μόνο με κατάτμηση σε τμήματα. Η εφαρμοσιμότητά της, όμως, συγκαθορίζεται από τη διαθεσιμότητα αιθουσών και διδακτικού προσωπικού και των χρονικών ορίων του ωρολογίου προγράμματος και είναι, εκ των πραγμάτων, εξαιρετικά περιορισμένη.

Η καθημερινή παρουσία των φοιτητών σε κάθε Σχολή πρέπει να είναι ασφαλώς χαμηλότερη των ορίων επικίνδυνου συγχρωτισμού, με έμφαση στην κατά το δυνατόν ενισχυμένη παρουσία των φοιτητών χαμηλοτέρων εξαμήνων και ιδιαίτερα των πρωτοετών».

Η Σύγκλητος ακόμη τονίζει ότι «ο συνδυασμός των ανωτέρω παραγόντων θα οδηγήσει σε ένα ωρολόγιο πρόγραμμα σε κάθε Σχολή του ΕΜΠ με κατάλληλο και προσαρμοζόμενο  μίγμα διδασκαλίας με ΦΠ και ΕΑ, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους, αλλά και τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας.

Με βάση τους τρέχοντες σχεδιασμούς των Σχολών του ΕΜΠ, οι οποίοι θα ολοκληρωθούν και θα εγκριθούν από τα αρμόδια όργανα πολύ σύντομα, η επί μέρους υλοποίηση των  γενικών κατευθύνσεων έχει ως εξής :

Στα μαθήματα που γίνονται με φυσικη παρουσία οι διδάσκοντες οργανώνουν διαδικτυακή επικοινωνία με φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες για επίλυση αποριών και καθοδήγηση μελέτης. Το ψηφιακό υλικό του μαθήματος οφείλει να είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του μαθήματος. Η σύγχρονη ή ασύγχρονη διαδικτυακή μετάδοση της διδασκαλίας που διεξάγεται με φυσικη παρουσία γίνεται, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, με πρωτοβουλία και μέριμνα της διδακτικής ομάδας του μαθήματος σε συνεργασία με τη Σχολή για την παροχή της απαραίτητης υποδομής.
Τα ωρολόγια προγράμματα συντάσσονται έτσι ώστε: i) να υπάρχουν, κατά το δυνατόν, διακριτές ζώνες παρουσίας και εξ αποστάσεως διδασκαλίας, ii) να υπάρχει επαρκής χρόνος μεταξύ των ζωνών για τη μετακίνηση των φοιτητών και iii) να περιορίζεται ο συγχρωτισμός των φοιτητών στους χώρους της Σχολής.
Είναι σκόπιμο το ωρολόγιο πρόγραμμα να προβλέπει κενά  χρονικά διαστήματα στα οποία μπορούν να γίνονται συναντήσεις με φυσικη παρουσία διδασκόντων-φοιτητών, για τα εξ αποστάσεως μαθήματα.
Οι φοιτητές και το προσωπικό που συμμετέχουν σε μαθήματα/εργαστήρια με φυσικη παρουσία φορούν υποχρεωτικά μάσκα και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (απόσταση, χρήση αντισηπτικού κλπ). Όποιος δεν φορά μάσκα δεν επιτρέπεται να συμμετέχει με ΦΠ σε μάθημα/εργαστήριο.

Δεδομένης της κατάστασης με την εξέλιξη της πανδημίας, τα όποια περιστατικά προκύψουν θα αντιμετωπίζονται ακολουθώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ίδρυμα, με τη συνδρομή και του υπάρχοντος ιατρικού προσωπικού, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για τη διασφάλιση των προϋποθέσεων ορθής εφαρμογής των σχετικών διαδικασιών (ελέγχου, ιχνηλάτησης κλπ) που αφορούν στο προσωπικό και τους φοιτητές. Σε κάθε περίπτωση, η ροή του ωρολογίου προγράμματος θα προσαρμόζεται με τον πλέον αποδοτικό τρόπο»

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
Σίβυλλα
Helios Kiosk