• Αναζήτηση
 • Υπουργείο Υγείας: Τρία άτομα στο νοσοκομείο από τον σεισμό

  Τρία άτομα παραμένουν στα νοσοκομεία μετά τον σεισμό της Παρασκευής στην Αττική. 

  ÖèïñÝò ðñïêëÞèçêáí óå ðáëéÜ êôÞñéá ôçò ÁèÞíáò ìåôÜ ôïí óåéóìü ôùí 5,1R ôçò 19çò Éïõëßïõ. Ïé êÜôïéêïé ôçò åõñýôåñçò ðåñéï÷Þò èá ðñÝðåé íá áêïëïõèïýí ôéò ïäçãßåò ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò, ôïõ Ï.Á.Ó.Ð. êáé ôùí Üëëùí áñìüäéùí öïñÝùí. Èá ðñÝðåé íá áðïöåýãïõí ôçí ðáñáìïíÞ êáé äéÝëåõóç ðëçóßïí åôïéìüññïðùí êáé åãêáôáëåëåéììÝíùí êôçñßùí, ÓÜââáôï 20 Éïõëßïõ 2019. (EUROKINISSI/ ËÕÄÉÁ ÓÉÙÑÇ)

  Τρία άτομα παραμένουν στα νοσοκομεία μετά τον σεισμό της Παρασκευής στην Αττική.

  Στο Αγλαΐα Κυριακού βρίσκεται ένα παιδί για προληπτικούς λόγους και στο ΚΑΤ δύο γυναίκες με κατάγματα οι οποίες πρόκειται να χειρουργηθούν.

  Αυτή είναι η επίσημη ενημέρωση που δίνει το υπουργείο Υγείας με ανάρτηση στο λογαριασμό του στο twitter επισημαίνοντας παράλληλα ότι όλα τα νοσοκομεία βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

  Το Tweet του υπουργείου Υγείας

  «Ενημέρωση για τους τραυματίες:

  -Ένα παιδί παραμένει προληπτικά στο Αγλαΐα Κυριακού.

  -Δύο γυναίκες παραμένουν στο ΚΑΤ για να χειρουργηθούν, για αμφισφύριο κάταγμα & για κάταγμα αστράγαλου, αντίστοιχα.

  Όλα τα νοσοκομεία συνεχίζουν να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.».

  Κοινωνία
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Κι όλα μοιάζουν… παραμύθι Η λεπτεπίλεπτη μελαχρινή γυναίκα περπατάει με αργά, νωχελικά βήματα. Τα μαύρα πλούσια μαλλιά της μόλις που αγγίζουν το κόκκινο... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk