Την Μ.Πέμπτη 5 Απριλίου αρχίζει η διαπραγμάτευση των 120.000 ομολογιών στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του ΧΑ.
Εν τω μεταξύ, η Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η ALPHA BANK Α.Ε., η Τράπεζα Πειραιώς και η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ανακοίνωσαν κατόπιν ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς την 29η Μαρτίου 2018, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι διατέθηκαν συνολικά 120.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη και αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους €120.000.000.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €249,2 εκατ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 2,08 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 4.653.
Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,95%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,95% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.
Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 3,95% είναι οι εξής:
(α) 78.000 Ομολογίες (65,00% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 147.450 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 52,90% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών), και
(β) 42.000 Ομολογίες (35,00% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 87.620 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε κατά μέσο όρο το 47,93% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).
Επίσης, από τις 42.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 11.969 Ομολογίες.