Αύξηση εγκατεστημένης ισχύος, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εσόδων και EBITDA σημείωσε ο όμιλος των εταιρειών της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ, το 2017.
Η θυγατρική του ομίλου Ελλάκτωρ, παρά τα δυσμενέστερα σε σύγκριση με το 2016 ανεμολογικά δεδομένα, πραγματοποίησε ενοποιημένο κύκλο εργασιών το 2017 στα 49,7 εκατ. ευρώ έναντι 45,2 εκατ. ευρώ το οικονομικό έτος του 2016, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 9,9%, λόγω αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος κατά 5,3%, από 247,15 MW το 2016 σε 260,30 MW το 2017. Περαιτέρω, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά το 2017 ανήλθε σε 547 GWh που διοχετεύθηκαν στο δίκτυο, αυξημένη κατά 10,7% σε σχέση με το 2016.
Κατ’ αναλογία, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 33,4 εκατ. ευρώ, έναντι 31,3 εκατ. ευρώ για το 2016, σημειώνοντας αύξηση 6,7%, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) αυξήθηκαν οριακά (2,8%) σε 22,1 εκατ. ευρώ έναντι 21,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για το 2016.
Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους το 2017 διαμορφώθηκαν σε 9,8 εκατ. ευρώ έναντι 10,4 εκατ. ευρώ το 2016, εκ των οποίων τα αποδιδόμενα στη μητρική ανέρχονται στο ίδιο επίπεδο με αυτό της προηγούμενης χρήσης (9,6 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι 9,9 εκατ. το 2016). Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ήταν 0,1157 ευρώ έναντι 0,1202 ευρώ για το 2016.
Ο καθαρός δανεισμός (σύνολο δανείων μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, δεσμευμένες καταθέσεις και χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση βραχυπρόθεσμα) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε 172,3 εκατ. ευρώ έναντι 124 εκατ. για το οικονομικό έτος 2016, καθώς βρίσκεται σε ανάπτυξη η κατασκευή των έργων του νέου επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου.
Συγκεκριμένα, στις 31.12.2017, τα έργα του Ομίλου που βρίσκονταν σε λειτουργία ήταν 16 αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 253,35 MW, ένα μικρό υδροηλεκτρικό 4,95 MW κι ένα φωτοβολταϊκό 2,00 MW, ενώ σήμερα (μετά την απόκτηση, τον Φεβρουάριο του 2018, των αδειών για τα αιολικά πάρκα Ανατολικό Ασκιο και Δυτικό Ασκιο, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 71,8 MW) βρίσκονται υπό κατασκευή 6 αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 187,1 MW.
Ειδικότερα μέσα στο 2017:
·Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση ισχύος της άδειας του αιολικού πάρκου της Αγ. Δυνατής (Κεφαλονιά) κατά 5 MW από 27,2 ΜW σε 32,2 MW και η κατασκευή του αιολικού πάρκου Επέκταση Αγ. Δυνατής (Κεφαλονιά), εγκατεστημένης ισχύος 2,35 MW.
·Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του αιολικού πάρκου Καλογεροβούνι –Πούλος (Λακωνία), εγκατεστημένης ισχύος 17,1 MW.
·Ολοκληρώθηκε η ανέγερση των ανεμογεννητριών του αιολικού πάρκου Πευκιάς 9,9 MW, στη Βοιωτία.
·Ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες του αιολικού πάρκου Γκρόπες –Ράχη Γκιώνη, εγκατεστημένης ισχύος 18,9 MW.
·Ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες των αιολικών πάρκων Κασιδιάρης Ι και ΙΙ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 90 MW, στα Ιωάννινα.
·Εκδόθηκε άδεια εγκατάστασης της επέκτασης του αιολικού πάρκου Τετράπολις, εγκατεστημένης ισχύος 6,4 MW, στη θέση Μονολάτη –Ξερολίμπα (Κεφαλονιά).
Σημειώνεται ότι με την ολοκλήρωση της κατασκευής των αιολικών πάρκων Επέκταση Αγίας Δυνατής και Καλογεροβούνι –Πούλος ολοκληρώθηκε το επενδυτικό πλάνο του Ενημερωτικού Δελτίου εισαγωγής της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Επιπλέον, ο Όμιλος διαθέτει σημαντικό χαρτοφυλάκιο αδειών αιολικών πάρκων. Συγκεκριμένα έργα συνολικής εγκαταστημένης ισχύος 472 MW βρίσκονται σε διάφορα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας, εκ των οποίων έργα 142 MW διαθέτουν ήδη εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Επιπλέον, η Εταιρεία προετοιμάζεται αφενός μεν για τους προβλεπόμενους από το Ν. 4414/2016 διαγωνισμούς, αφετέρου δε για την αποτελεσματική συμμετοχή της στο νέο τρόπο λειτουργίας της αγοράς ΑΠΕ (Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός).
Παράλληλα με την ανάπτυξη και υλοποίηση νέων έργων, ο Όμιλος επεξεργάζεται την εφαρμογή λύσεων περαιτέρω ελάττωσης του χρηματοδοτικού του κόστους τόσο για τα υφιστάμενα όσο και για τα νέα έργα του, διερευνώντας συνεργασίες για το σκοπό αυτό τόσο με ελληνικά όσο και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 47,7 εκατ. ευρώ έναντι 42,5 εκατ. ευρώ κατά το 12μηνο του 2016. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 31,0 εκατ. ευρώ, έναντι 30,0 εκατ. ευρώ το 2016, και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ήταν 20,3 εκατ. ευρώ έναντι 20,8 εκατ. ευρώ για το οικονομικό έτος 2016. Τα κέρδη μετά από φόρους ήταν 8,5 εκατ. ευρώ, έναντι 10,3 εκατ. ευρώ το 2016 και τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ήταν 0,1023 ευρώ έναντι 0,1247 ευρώ αντίστοιχα για το 2016.