Αναστολή ποινικών διώξεων με την υπαγωγή στη ρύθμιση

Με την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας για τη ρύθμιση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία που αποτελεί και τον κορμό της ρύθμισης των χρεών προς την Εφορία

Με την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας για τη ρύθμιση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία που αποτελεί και τον κορμό της ρύθμισης των χρεών προς την Εφορία η οποία θα ανακοινωθεί σε λίγες ημέρες, ξεκινά η επιχείρηση τακτοποίησης των χρεών στο Δημόσιο και διευκόλυνσης φορολογουμένων και επιχειρήσεων που δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθούν σε όλες τις υποχρεώσεις τους λόγω της κρίσης.
Στην εγκύκλιο που υπογράφει ο υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης και την οποία καλείται να υλοποιήσει ο γενικός γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Παναγιώτης Κοκκόρης, προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων και να αποφευχθούν τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, προσδιορίζεται η διαδικασία της ρύθμισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4305/2014.
Με τον νόμο αυτό θεσπίζεται πιο ευέλικτο σύστημα ρύθμισης οφειλών, το οποίο επιτρέπει την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών με σημαντικές εκπτώσεις σε πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις που φθάνουν ως και την πλήρη απαλλαγή αυτών.
Επίσης, εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των οφειλετών που υπήχθησαν στη ρύθμιση της «νέας αρχής» και ήταν συνεπείς με τους υπαγόμενους στη νέα ρύθμιση.
Επιπλέον, για όσους διατηρήσουν τη ρύθμιση της «νέας αρχής» του Ν. 4152/2013 προβλέπεται το πρόσθετο ευεργέτημα της μείωσης των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, αναδρομικά κατά 20%.
Κρίσιμης σημασίας παράμετρος και απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στο νέο σύστημα ρύθμισης οφειλών είναι η υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (όπου προβλέπεται) και η πιστοποιημένη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.
Με το νέο πλαίσιο ρύθμισης:
· Οι οφειλές δύνανται να ρυθμιστούν σε έως 100 δόσεις.
· Το ετήσιο επιτόκιο από 1-1-2013 με το οποίο βαρύνεται η κύρια οφειλή μειώνεται σε 4,56%.
Ειδικότερα, στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν:
α) Οφειλές στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ), πλην ΝΑΤ, που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες την 1/10/2014.
– Οφειλές μέχρι 15.000 ευρώ μπορούν να εξοφληθούν σε έως και 100 δόσεις ενώ οφειλές έως 1.000.000 ευρώ σε περίοδο μέχρι 72 μηνιαίες δόσεις.
– Για ποσά κύριας οφειλής άνω του 1.000.000 παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του Ν. 4152/2013.
– Οφειλές μέχρι την 1/10/2014 που τελούν σε αναστολή διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου.
Δεδομένης της διαφοροποίησης των ημερομηνιών καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ανά Ταμείο, στις διατάξεις του Ν. 4305/14 υπάγονται οι οφειλές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς που αφορούν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: οφειλές έως και μισθολογικής περιόδου Αυγούστου 2014, για τον ΟΑΕΕ οφειλές έως και περιόδου Ιουλίου – Αυγούστου 2014.
Για την ένταξη στην παρούσα ρύθμιση απαιτείται μόνο η υποβολή αίτησης υπαγωγής.
Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την 21η του μήνα υποβολής της αίτησης και εφόσον δεν είναι εργάσιμη την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την 21η κάθε μήνα και εφόσον δεν είναι εργάσιμη την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
Με την υπαγωγή στη ρύθμιση και την πληρωμή της 1ης δόσης:
α) Χορηγείται στους υπόχρεους μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλών όπου πιστοποιείται και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής και επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.
Για τις επιχειρήσεις του ΑΝ 1846/1951 που θα υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και είναι συνεπείς με τους όρους αυτής θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής για την είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου, χωρίς παρακράτηση, εφόσον το έργο για το οποίο χορηγείται το πιστοποιητικό δεν έχει τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής με παρακράτηση τη συνολική οφειλή του έργου.
β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη εις βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του ΑΝ 86/1967και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται.
Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του ΠΚ.
γ) Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
δ) Αναστέλλεται η παραγραφή των οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2556/1997.

Τί θα ισχύσει για όσους οφειλέτες είχαν ενταχθεί σε παλαιές ρυθμίσεις
Δύο επιλογές για τους… αδικημένους
Πώς θα γίνονται οι συμψηφισμοί χρεών με επιστροφές φόρων

Δύο επιλογές δίνει η κυβέρνηση σε όλους όσοι είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση της Νέας Αρχής και είχαν τακτοποιήσει τις οφειλές τους με 48 δόσεις και σήμερα αισθάνονται (σ.σ.: και είναι) αδικημένοι, αφού όσοι δεν πλήρωναν και μπουν στη νέα ρύθμιση θα έχουν περισσότερες δόσεις, μεγαλύτερες εκπτώσεις και χαμηλότερο επιτόκιο για την οφειλή τους.

Οπως ορίζεται στην εγκύκλιο «για τους οφειλέτες οι οποίοι μέχρι την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος νόμου έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της Νέας Αρχής του Ν. 4152/2013 και των οποίων η ρύθμιση είναι ενεργή, εφαρμόζονται οι μεταβατικές διατάξεις του Νόμου 4305/14».
Συγκεκριμένα, στους οφειλέτες αυτούς παρέχονται δύο επιλογές:
1. Να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση για το υπόλοιπο της οφειλής τους, ενώ ταυτόχρονα θα υπόκεινται αναδρομικά από 1.1.2013 σε επιτόκιο 4,56% και θα τύχουν αναδρομικά από την ένταξή τους στην προηγούμενη ρύθμιση (Νέα Αρχή του Ν. 4152/2013) των εκπτώσεων της νέας ρύθμισης.

2.
Να διατηρήσουν τη ρύθμιση της Νέας Αρχής του Ν. 4152/2013, ενώ ταυτόχρονα θα υπόκεινται αναδρομικά από 1.1.2013 σε επιτόκιο 4,56% και θα τύχουν αναδρομικά από την ένταξή τους στην προηγούμενη ρύθμιση των εκπτώσεων της νέας ρύθμισης, καθώς και μιας πρόσθετης μείωσης 20% επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων αναδρομικά από την ημερομηνία ένταξης στη ρύθμιση της Νέας Αρχής.
Οι ειδικότερες λεπτομέρειες θα καθοριστούν σε Υπουργική Απόφαση η οποία θα εκδοθεί εντός ενός μηνός.
Οι συμψηφισμοί
Στην εγκύκλιο ορίζεται ο τρόπος συμψηφισμού των χρεών των φορολογουμένων και των επιχειρήσεων με τα χρέη του Δημοσίου προς αυτούς. Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:
α) Ο συμψηφισμός ΦΠΑ και Φόρου Εισοδήματος με ασφαλιστικές οφειλές εφαρμόζεται για οφειλές που υπάγονται στη νέα ρύθμιση, μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί έως το 1/7 των υπολειπόμενων δόσεων. Στην περίπτωση εφαρμογής των διαδικασιών συμψηφισμού εξοφλούνται κατά προτεραιότητα οι τελευταίες δόσεις.
β) Οι παρακρατήσεις της περ. 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.2, παρ. ΙΑ, του άρθρου Πρώτου του Ν. 4254/14 (ΦΕΚ 85,
Α) διενεργούνται μέχρι του ύψους οφειλών που αντιστοιχούν στις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές του οικείου φορέα.

Στην περίπτωση που οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν ρυθμιστεί κατά τη διαδικασία παρακράτησης εξοφλούνται κατά προτεραιότητα οι τελευταίες δόσεις.

γ) Το ποσό της οφειλής που συμψηφίζεται ή παρακρατείται τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται μετά τον συμψηφισμό ή την παρακράτηση.

Υποβολή αιτήσεων
Για τις οφειλές που έχουν μεταφερθεί στο ΚΕΑΟ οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στα κατά τόπο αρμόδια περιφερειακά ΚΕΑΟ. Για τις λοιπές οφειλές του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, δεδομένου ότι διενεργείται μηνιαίως ο έλεγχος δηλωθεισών – καταβληθεισών εισφορών (ΕΔΚ) στις ΑΠΔ, η αίτηση για ρύθμιση υποβάλλεται απευθείας στα κατά τόπο αρμόδια περιφερειακά ΚΕΑΟ και στις ταμειακές υπηρεσίες των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Για το σύνολο των οφειλών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ μετά την καταχώριση της αίτησης εκδίδεται άμεσα και αμελλητί η απόφαση ρύθμισης με βάση τις οφειλές που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, εμφανίζονται ως ληξιπρόθεσμες στη βάση δεδομένων του ΟΠΣ – ΙΚΑ βάσει των ΕΔΚ των ΑΠΔ. Αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ενημερώνεται το Τμήμα Εσόδων του αρμόδιου υποκαταστήματος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για να προβεί σε έλεγχο. Αν από τον έλεγχο προκύψει οφειλή αναγόμενη σε χρονική περίοδο της ρύθμισης, είναι δυνατή είτε η εφάπαξ εξόφλησή της είτε η ένταξή της στη ρύθμιση με ανακαθορισμό του ποσού των δόσεων.

Τμηματική καταβολή
Από την 31η Οκτωβρίου 2014, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4305/2014, δεν επιτρέπεται η χορήγηση ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής για τους οφειλέτες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 54 του Ν. 4305/14 (οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, ύψους έως ενός εκατομμυρίου ευρώ).
Επιτρέπεται η χορήγηση ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις της πάγιας ρύθμισης του Ν. 4152/13. Επίσης επιτρέπεται η κατά τις διατάξεις του Ν. 4152/13 (Νέα Αρχή) χορήγηση ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής για οφειλές άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.
Αδυναμία πληρωμής
Η ρύθμιση απόλλυται όταν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες εισφορές και τις προβλεπόμενες δόσεις της ρύθμισης. Κατ’ εξαίρεση, ο οφειλέτης δεν εκπίπτει της ρύθμισης στις περιπτώσεις για τις οποίες, ενώ καταβάλλει τις τρέχουσες εισφορές:
– δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο δόσεις ή δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση δύο τοις εκατό (2%).
Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης καθίσταται απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων, τα οποία αναβιώνουν αναδρομικά, χωρίς τις εκπτώσεις της παρούσας.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk