Κομισιόν: Κανόνες για τις τραπεζικές εισφορές στα Ταμεία εξυγίανσης

Πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, καθώς και σχέδιο πρότασης εκτελεστικής πράξης του Συμβουλίου για τον υπολογισμό των εισφορών των τραπεζών στα εθνικά ταμεία εξυγίανσης και στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης αντίστοιχα ενέκρινε την Τρίτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, καθώς και σχέδιο πρότασης εκτελεστικής πράξης του Συμβουλίου για τον υπολογισμό των εισφορών των τραπεζών στα εθνικά ταμεία εξυγίανσης και στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης αντίστοιχα ενέκρινε την Τρίτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Με τα κείμενα που εγκρίθηκαν, η Επιτροπή υλοποιεί την εντολή που έλαβε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη να καθορίσει τη μεθοδολογία για τις εισφορές των τραπεζών, προκειμένου να επιτευχθούν τα επίπεδα-στόχοι για τα ταμεία εξυγίανσης, τα οποία ορίζουν η οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών και ο κανονισμός για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης.
Ο Μισέλ Μπαρνιέ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών δήλωσε σχετικά πως «για να ξεπεράσουμε τη χρηματοπιστωτική κρίση, προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ώστε οι τράπεζες να μπορούν να πληρώνουν μόνες τους, όταν έχουν προβλήματα, και να μην επιβαρύνουν τους φορολογουμένους».
Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τα ταμεία εξυγίανσης που χρηματοδοτούνται από τον τραπεζικό τομέα, που εγκρίναμε σήμερα, είναι ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση αυτού του στόχου».
Ο κ. Μπαρνιέ υπογράμμισε ότι «η επιλεγείσα προσέγγιση είναι δίκαιη, δεδομένου ότι κάθε τράπεζα θα συμβάλλει ανάλογα με το μέγεθός της και το προφίλ κινδύνου, ενώ για τις μικρότερες τράπεζες θα ισχύει ειδικό καθεστώς εισφορών. Επιπλέον, αυτοί οι νέοι κανόνες προλειαίνουν το έδαφος για ένα λειτουργικό Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, βασικό στοιχείο της Τραπεζικής Ένωσης».
Το σχέδιο
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κομισιόν, για να διασφαλιστεί η δυνατότητα μεσοπρόθεσμης χρηματοδότησης, ώστε μια τράπεζα να εξακολουθεί να λειτουργεί ενώ βρίσκεται υπό αναδιάρθρωση, οι αρχές εξυγίανσης χρειάζονται ρευστότητα.
Για τον σκοπό αυτό, η οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών θεσπίζει την ίδρυση εθνικών ταμείων εξυγίανσης στα οποία θα καταβάλλουν εισφορές όλες οι τράπεζες.
Τα ταμεία αυτά πρέπει να φθάσουν έως τις 31.12.2024 το επίπεδο-στόχο του 1% τουλάχιστον του ποσού των καλυπτόμενων καταθέσεων όλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με άδεια λειτουργίας στην οικεία χώρα.
Στο πλαίσιο της Τραπεζικής Ένωσης, το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης θα έχει επίσης επίπεδο-στόχο το 1% τουλάχιστον του ποσού των καλυπτόμενων καταθέσεων όλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με άδεια λειτουργίας στην Ευρωζώνη.
1. Η πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που συμπληρώνει την οδηγία περί ανάκαμψης και εξυγίανσης των τραπεζών
Η συγκεκριμένη πράξη θα καθορίζει τα ποσά που θα πρέπει να καταβάλλουν ετησίως τα πιστωτικά ιδρύματα στα αντίστοιχα ταμεία εξυγίανσης, ανάλογα με το μέγεθος της τράπεζας και το προφίλ κινδύνου, ορίζοντας λεπτομερώς:
(i) το σταθερό τμήμα της εισφοράς, με βάση τις υποχρεώσεις του ιδρύματος (εκτός των ιδίων κεφαλαίων και των εγγυημένων καταθέσεων), ως σημείο εκκίνησης του υπολογισμού της εισφοράς. Όσο μεγαλύτερη είναι η τράπεζα, τόσο υψηλότερο είναι το σταθερό τμήμα της εισφοράς.
(ιι) πώς αναπροσαρμόζεται η βασική εισφορά σύμφωνα με τον κίνδυνο που αντιστοιχεί σε κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Η πρόταση περιλαμβάνει ορισμένους δείκτες κινδύνου βάσει των οποίων αξιολογείται το επίπεδο κινδύνου για κάθε ίδρυμα.
Τέλος, ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός εφαρμόζει την αρχή της αναλογικότητας προβλέποντας ειδικό κατ’ αποκοπή καθεστώς για τις μικρές τράπεζες. Αυτό αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα μικρά ιδρύματα έχουν χαμηλότερο προφίλ κινδύνου και είναι λιγότερο πιθανό να κάνουν χρήση των ταμείων εξυγίανσης. Οι τράπεζες που αντιπροσωπεύουν το 1% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων θα καταβάλλουν το 0,3% των συνολικών εισφορών (στην Ευρωζώνη)
2. Σχέδιο πρότασης εκτελεστικής πράξης του Συμβουλίου
Για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Τραπεζικής Ένωσης η Επιτροπή συνέταξε σχέδιο πρότασης εκτελεστικής πράξης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της μεθοδολογίας υπολογισμού των εισφορών βάσει των ίδιων δεικτών κινδύνου που χρησιμοποιούνται στην πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που εγκρίθηκε σήμερα.
Το σχέδιο αυτό προσαρμόζει τη μεθοδολογία στις ιδιαιτερότητες ενός ενιαίου συστήματος εισφορών που συγκεντρώνονται στο Ταμείο βάσει ενός ευρωπαϊκού επιπέδου-στόχου. Ως εκ τούτου, το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης θα συγκεντρώνει τις εισφορές των τραπεζών για μια οκτάχρονη μεταβατική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας θα αποτελείται από εθνικά τμήματα.
Ιστορικό
Σύμφωνα με το άρθρο 103 παράγραφοι 7 και 8 της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση με λεπτομερείς κανόνες για το σύνολο των 28 κρατών μελών, ώστε οι αρχές εξυγίανσης να μπορούν να υπολογίζουν τις εισφορές των τραπεζών στα ταμεία εξυγίανσης.
Στο πλαίσιο της Τραπεζικής Ένωσης (MEMO/14/294), τα εθνικά ταμεία εξυγίανσης που θα συσταθούν, από την 1η Ιανουαρίου 2015, βάσει της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση, θα αντικατασταθούν, την 1η Ιανουαρίου 2016, από το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης και θα ενωθούν σταδιακά.
Με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014 (Κανονισμός για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης), το Συμβούλιο Εξυγίανσης, ως η ενιαία αρχή εξυγίανσης της Τραπεζικής Ένωσης, υπολογίζει κάθε χρόνο την εισφορά κάθε επιμέρους χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που υπάγεται στον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης.
Το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα εφαρμόζει τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής και την εκτελεστική πράξη του Συμβουλίου, η οποία περιέχει διατάξεις για τη δημιουργία ενός κοινού ταμείου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Δεδομένου ότι, βάσει του κανονισμού για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει πρόταση εκτελεστικής πράξης του Συμβουλίου μόνο από την 1η Νοεμβρίου 2014 και μετά, η Επιτροπή εγκρίνει σήμερα σχέδιο πρότασης εκτελεστικού κανονισμού του Συμβουλίου.
Επόμενα βήματα
Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να προβάλουν αντιρρήσεις για κάθε πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, εντός τριών μηνών με δυνατότητα παράτασης κατά τρεις ακόμη μήνες.
Η Επιτροπή θα εγκρίνει επίσημα την πρόταση εκτελεστικής πράξης του Συμβουλίου μετά την 1η Νοεμβρίου. Η πράξη πρέπει να συζητηθεί και να εγκριθεί από το Συμβούλιο μέχρι το τέλος του έτους.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk