ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Κατασκευαστικό ανεκτέλεστο 3,9 δισ. ευρώ

Αύξηση πωλήσεων κατά 8,3% σημείωσαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2013, φθάνοντας τα 729,8 εκατ. ευρώ, έναντι 673,3 εκατ. ευρώ το 2012, κυρίως λόγω των υψηλότερων πωλήσεων στον τομέα της ενέργειας και των κατασκευών.

Αύξηση πωλήσεων κατά 8,3% σημείωσαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2013, φθάνοντας τα 729,8 εκατ. ευρώ, έναντι 673,3 εκατ. ευρώ το 2012, κυρίως λόγω των υψηλότερων πωλήσεων στον τομέα της ενέργειας και των κατασκευών.
Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανήλθε σε 147,4 εκατ. ευρώ, προσαρμοσμένη για προβλέψεις και μη ταμειακά έξοδα, έναντι 114,1 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 29,1% σε σχέση με το 2012, θετικά επηρεασμένη κυρίως από τον τομέα της ενέργειας. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 71,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 43 εκατ. ευρώ το 2012, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 89,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 52,6 εκατ. ευρώ το 2012, κυρίως επηρεασμένα από σημαντικές μη ταμειακές προβλέψεις απομείωσης ενεργητικού (περίπου 70,1 εκατ. ευρώ σε κατασκευές και Real Estate) αλλά και τα υψηλά χρηματοοικονομικά κόστη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Οι συνολικές επενδύσεις του ομίλου το εν λόγω διάστημα ανήλθαν σε 83,4 εκατ. ευρώ και αφορούν κυρίως στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των Παραχωρήσεων. Παρόλες τις συνεχιζόμενες υψηλές επενδύσεις του ομίλου καθόλη την διάρκεια της κρίσης τα τελευταία χρόνια, το καθαρό χρέος πλέον αποκτά καθοδική πορεία, καθώς η επανέναρξη των Οδικών Παραχωρήσεων αλλά και οι σχέσεις του ομίλου με την Qatar Petroleum και την York Capital προσδίδουν αυξημένη ρευστότητα αλλά και την απαιτούμενη απομόχλευση για τον Όμιλο.
Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται πλέον σε 583 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 140 εκατ. ευρώ το τελευταίο τρίμηνο του 2013. Τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του έτους ανέρχονταν σε 392 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός σε 975 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι ολοκληρώθηκε αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου υφιστάμενου δανεισμού και μετατροπή του σε μακροπρόθεσμο, συνολικού ύψους 164 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 634 εκατ. ευρώ.
Στις επιμέρους δραστηριότητες: το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου ανήλθε στα ιστορικά υψηλά επίπεδα των περίπου 3,9 δις ευρώ. Σημειώνεται ότι η ανάληψη από την ΤΕΡΝΑ του συνόλου της κατασκευής των έργων της Ιόνιας Οδού και του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας ενισχύει κατά περίπου 0,9 δις ευρώ τα προς εκτέλεση έργα.
Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε σε 491 εκατ. ευρώ έναντι 445 εκατ. ευρώ το περυσινό διάστημα, σημειώνοντας αύξηση κατά 10,4%, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα προ αποσβέσεων (EBITDA-προσαρμοσμένα για μη ταμειακά έξοδα) του τομέα διαμορφώθηκαν σε 24,8 εκατ. ευρώ έναντι 33,5 εκατ. ευρώ το 2012.
Στον τομέα του Real Estate, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 2,9 εκατ. ευρώ, περίπου σταθερές σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και υπήρξαν λειτουργικές ζημίες προ αποσβέσεων 1 εκατ. ευρώ, καθώς οι απομειώσεις συνεχίστηκαν και το 2013. Ο τομέας του Real Estate συνεχίζει να εμφανίζει αδυναμία, αλλά η μικρή μόχλευση του χαρτοφυλακίου εξασφαλίζει στον όμιλο προστασία, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.
Στον τομέα των Παραχωρήσεων, ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 22,9 εκατ. ευρώ έναντι 23,9 εκατ. ευρώ το 2012 ενώ η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) εξαιρουμένων των μη ταμειακών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκε σε κέρδη 35,4 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 12 εκατ. ευρώ την περυσινή περίοδο. Τα έσοδα του εν λόγω τομέα προέρχονται κυρίως από την εκμετάλλευση του έργου της Ιόνιας Οδού, και από την εκμετάλλευση σταθμών αυτοκινήτων. Στον κλάδο των Παραχωρήσεων, ο όμιλος έχει πλέον αναλάβει ένα ικανό χαρτοφυλάκιο τριών μεγάλων οδικών έργων, στα δύο εκ των οποίων (Ιόνια Οδός και Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας) θα αυξήσει σημαντικά την συμμετοχή του στο προσεχές διάστημα. Συνολικά, στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από θερμικές πηγές, τα έσοδα για τον όμιλο διαμορφώθηκαν σε 105,1 εκατ. ευρώ, έναντι 101,2 εκατ. ευρώ το 2012, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 20,4 εκατ. ευρώ, έναντι 22,6 εκατ. ευρώ το 2012. Σημειώνεται ότι κατά το τέλος του 2013 δεν είχε εισπραχτεί ακόμα το χρηματικό αντίτιμο από την πώληση του 25% της ΗΡΩΝ 2 στην Qatar Petroleum, κάτι που συνέβη μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2014, γεγονός που θα συντελέσει στην περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού.
Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ο όμιλος μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, θυγατρική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., λειτουργεί 544MW εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές στην Ελλάδα, τις ΗΠΑ, την Πολωνία και την Βουλγαρία. Επιπλέον, 294MW είτε κατασκευάζονται είτε είναι έτοιμα ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή τους, εκ των οποίων 282MW στην Ελλάδα και 12MW στην Πολωνία. Εξ αυτών, περ. 102 MW αναμένεται να τεθούν σύντομα σε λειτουργία.
Τα έσοδα από την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ ανήλθαν σε 105,7 εκατ. ευρώ, έναντι 79,3 εκατ. ευρώ την περυσινή περίοδο, αυξημένα κατά 33,3%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 70,7 εκατ. ευρώ, έναντι 50,7 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 39,7%.
Τέλος, ο κλάδος των Μεταλλείων πλέον αποκτά για τον Όμιλο ιδιαίτερη προοπτική καθώς η επανέναρξη των εργασιών στα μεταλλείο Λευκόλιθου-Μαγνησίας στο Μαντούδι Ευβοίας είναι γεγονός. Τα αποθέματα του εν λόγω μεταλλείου επαρκούν για δεκαετίες και η εκ νέου εμπορική τους εκμετάλλευση, στην πλήρη της ανάπτυξη, δύναται να δημιουργήσει ικανές αποδόσεις, δεδομένου ότι η ποιότητα του εξορυσσόμενου Λευκόλιθου είναι κορυφαία σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, η εκμετάλλευση του λιγνιτωρυχείου Αχλάδας ενισχύει περεταίρω την εν λόγω δραστηριότητα του ομίλου.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk