Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο «σκούπα» του υπουργείου Τουρισμού

Αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται την Τετάρτη με την ψήφισή του στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση του Νομοσχεδίου του υπουργείου Τουρισμού, με τίτλο «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις». Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει ρυθμίσεις για μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με την προώθηση τουριστικών επενδύσεων και την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας, επιδιώκοντας τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του εγχώριου τουριστικού προϊόντος.


ΜΕΡΟΣ Α’: Οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετα τουριστικά καταλύματα

Στο πρώτο μέρος του σχεδίου νόμου δίνεται έμφαση στη διαμόρφωση ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για την προώθηση τουριστικών επενδύσεων. Με τα άρθρα 1 έως 7 εισάγονται νέοι θεσμοί τουριστικής επιχειρηματικότητας και θεσμικές παρεμβάσεις με στόχο την προσέλκυση και την διευκόλυνση επενδύσεων.
Εισάγεται η έννοια του οργανωμένου υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων ως χώρου υποδοχής τουριστικών δραστηριοτήτων μεγάλης κλίμακας και εντάσσεται στον ευρύτερο χωροταξικό σχεδιασμό. Ο θεσμός θα περιλαμβάνει σε μία ενιαία κατηγορία όλα τα ήδη θεσμοθετημένα εργαλεία τουριστικής ανάπτυξης (ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ, Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) τουρισμού) με το θεσμικό πλαίσιο που αυτά λειτουργούν σήμερα. Η πρόβλεψη για οργανωμένους υποδοχείς επιχειρεί ουσιαστικά την ένταξή τους στο νομικό κόσμο ως νέο τουριστικό προϊόν. Οι πιθανές επενδύσεις θα είναι συμβατές με αυστηρούς περιβαλλοντικούς και αρχιτεκτονικούς κανόνες.

Στο αναθεωρημένο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό, θα δοθούν ειδικότερες κατευθύνσεις και προτεραιότητες για τους οργανωμένους υποδοχείς σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες περιοχές καθώς και σε μητροπολιτικά κέντρα και νησιά. Για τις νησιωτικές περιοχές, δεν θίγεται το σημερινό όριο, που απαγορεύει τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων σε νησιά με έκταση μικρότερη των 90 τ. χλμ., ενώ παράλληλα δεν θίγονται τα ειδικά νομικά καθεστώτα προστασίας, όπως ο ν. 3028/2002 για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ο ν. 998/1979 για τα δάση, ο ν. 3739/2011 για τις προστατευόμενες περιοχές.

Συμπληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων (ΣΤΚ) και απλοποιούνται οι προϋποθέσεις μετατροπής υφιστάμενου συμβατικού ξενοδοχείου σε σύνθετο τουριστικό κατάλυμα. Επιπλέον για τα ΣΤΚ, παρέχονται κίνητρα για φιλοξενία εγκαταστάσεων γκολφ, τουριστικών λιμένων, συνεδριακών κέντρων, αλλά και κέντρων ευεξίας, ιαματικής θεραπείας και θερμαλισμού. Με τροπολογία διευκρινίζεται ακόμα για τα ΣΤΚ δυνατότητα αναπτύξεων χιονοδρομικών κέντρων, θεματικών πάρκων, κέντρων προπονητικού-αθλητικού τουρισμού και κέντρων καταδυτικού τουρισμού. Επίσης με την τροπολογία εξασφαλίζεται ότι οι φορείς διαχείρισης του ΣΤΚ οφείλουν να διατηρούν το σύνολο των κοινοχρήστων χώρων και εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε πλήρη λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με στόχο της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου.
Κίνητρα σε γκολφ για επιπλωμένες κατοικίες

Εισάγεται ως θεσμός κατά την διαδικασία έγκρισης σύνθετου τουριστικού καταλύματος, η ειδική έκθεση χωροταξικής θεώρησης, η οποία θα συνεκτιμά τις επιπτώσεις της επένδυσης στο φυσικό, οικιστικό και πολιτιστικό περιβάλλον με τα κατά τόπους τουριστικά δεδομένα. Επίσης δίνονται κίνητρα στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα με γκολφ, που αποτελούν τουριστικές επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, ώστε να μη δημιουργούνται χωρίς λόγο ξενοδοχειακές κλίνες, ειδικά σε κορεσμένες τουριστικά περιοχές, όπου το ζητούμενο είναι ο θεματικός τουρισμός γκολφ και να δίνεται η δυνατότητα εξασφάλισης περισσότερων τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, ώστε το επενδυτικό σχέδιο να καθίσταται βιώσιμο. Έτσι στην περίπτωση ΣΤΚ με γκολφ που υλοποιείται σ.δ. έως 0,10 το ποσοστό πώλησης αυξάνεται σε 60%, ενώ όταν ο σ.δ. είναι έως 0,05 το ποσοστό πώλησης αυξάνεται σε 70%.
Επίσης αίρεται η ασάφεια σχετικά με τον υπολογισμό των συντελεστών δόμησης σε εκτάσεις που περιλαμβάνουν και γήπεδο γκολφ. Όπως υποστηρίζεται, στην περίπτωση δημιουργίας σύνθετου τουριστικού καταλύματος που περιλαμβάνει γκολφ, έχει αποδειχθεί ότι η εφαρμογή του συντελεστή 0,15 μόνο επί της πέραν των 550 στρ. έκτασης (ελάχιστη απαιτούμενη επιφάνεια για τη δημιουργία γκολφ) δημιουργεί δυσμενέστατες συνθήκες εκμετάλλευσης και αποτελεί σοβαρό αντικίνητρο για τη δημιουργία γηπέδων γκολφ. Το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι εμφανέστατο όταν πρόκειται για γήπεδα περί τα 700 στρέμματα, ενώ όταν πρόκειται για μεγαλύτερα γήπεδα (1000 – 1500 στρ.) τα φαινόμενα αμβλύνονται. Για τον λόγο αυτόν προτείνεται να εφαρμόζεται ο συντελεστής δόμησης επί του συνόλου γηπέδου και η δυναμικότητα του τουριστικού καταλύματος να υπολογίζεται επί του εμβαδού της έκτασης που προορίζεται γι’ αυτό. Σε κάθε περίπτωση, το ενδεχόμενο της υπερβολικής συγκέντρωσης της δόμησης στην έκταση πέραν των 550 στρ. αποφεύγεται με βάση τις προδιαγραφές του ΕΟΤ, που απαιτούν ελάχιστο ποσοστό κοινοχρήστων χώρων, με αποτέλεσμα ο σ.δ. να μην μπορεί σε κάθε περίπτωση να υλοποιηθεί στο σύνολό του.
Condo – Hotels ως διέξοδος στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις των πόλεων

Νέα έννοια καταλύματος είναι τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo-hotels) του άρθρου 3, που θα μπορούν να αναπτύσσονται εντός σχεδίων πόλεων, με δυνατότητα μεταβίβασης κατά κυριότητα ή μακροχρόνιας εκμίσθωσής τμημάτων τους σε τρίτους. Στο άρθρο αυτό διαμορφώνεται το πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους. Δίνεται έτσι μία διέξοδος σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις των αστικών κέντρων να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους.
Εκσυγχρονισμός πλαισίου των ΠΟΤΑ

Σε ότι αφορά το θεσμό των ΠΟΤΑ του άρθρου 4, γίνονται εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο – μετά και τη σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου να εναρμονίζεται με το πλαίσιο για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα. Εισάγονται κατευθύνσεις και προϋποθέσεις για την ίδρυση ΠΟΤΑ, όπως ελάχιστη απαιτούμενη έκταση, ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό ιδιοκτησίας, ελάχιστος αριθμός κλινών κ.λ.π.
Καθορίζονται ειδικοί κανόνες για την ανάπτυξη οργανωμένων υποδοχέων, σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων. Δίνεται, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα τοποθέτησης εξεδρών στη θάλασσα, πολύ περιορισμένης κλίμακας, για την εξυπηρέτηση λουομένων και μικρών σκαφών αναψυχής και καθορίζεται εκ νέου η επιτρεπόμενη απόσταση των κτιρίων από τη γραμμή αιγιαλού σε συνάρτηση με το ύψος τους. Τα ΣΤΚ εντάσσονται στο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργική αδειοδότηση τουριστικών καταλυμάτων, και ορίζονται τα απαιτούμενα πρόσθετα δικαιολογητικά.
Μετατροπή παλιών ξενοδοχείων σε Ξενώνες Φιλοξενίας Νέων

Ως νέος τύπος καταλύματος, με τη δυνατότητα μετατροπής και μετασκευής πεπαλαιωμένων και απαξιωμένων τουριστικών μονάδων, εισάγονται οι Ξενώνες Φιλοξενίας Νέων. Οι ξενώνες θα πληρούν όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις και προδιαγραφές, φιλοδοξούν να δώσουν ώθηση στα κέντρα πόλεων, όπως το κέντρο της Αθήνας, πού έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση. Οι ξενώνες τους οποίους διαχειρίζονται σήμερα φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά.
Ειδικές τουριστικές υποδομές και χωροθέτηση λιμένων

Με τα άρθρα 9 έως 13 επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας ειδικών τουριστικών υποδομών. Αντιμετωπίζονται προβλήματα χωροθέτησης και προβλέπεται δυνατότητα λειτουργικής τακτοποίησης τουριστικών λιμένων με χορήγηση αυστηρής προθεσμίας για την προσκόμιση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε περίπτωση που αυτή δεν υφίσταται ή πρέπει να προσαρμοσθεί στην υφιστάμενη κατάσταση. Επίσης προβλέπεται αύξηση του καταβαλλόμενου τιμήματος, εφόσον διαπιστώνεται απόκλιση από την αρχικά εγκεκριμένη χωροθέτηση του τουριστικού λιμένα.
Τροποποιείται η διαδικασία χωροθέτησης τουριστικών λιμένων με πρόβλεψη επιμέρους σταδίων και με σκοπό την εξασφάλιση της ενοποίησης της διαδικασίας χωροθέτησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, καθώς και την ορθολογική οργάνωση κάθε επιμέρους δραστηριότητας επί του λιμένα. Επίσης, ρυθμίζονται ειδικά ζητήματα κατασκευής και λειτουργίας τουριστικών λιμένων, όπως κανονισμοί ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, με την απαγόρευση ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής και σε εμπορικούς, εκτός από αλιευτικούς λιμένες ή καταφύγια, εφόσον σε απόσταση μικρότερη των πέντε ναυτικών μιλίων λειτουργεί χωροθετημένος και αδειοδοτημένος τουριστικός λιμένας σκαφών αναψυχής.
Εμπορικά καταστήματα στη χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα

Για την διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης και λειτουργίας τουριστικών λιμένων και την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, θα δίνεται η δυνατότητα στα εμπορικά καταστήματα εντός της χερσαίας ζώνης τουριστικού λιμένα να λειτουργούν τις Κυριακές και τις αργίες.
Οριοθέτηση και λειτουργική τακτοποίηση χιονοδρομικών κέντρων

Σε ότι αφορά τα χιονοδρομικά κέντρα, εισάγεται ειδική διοικητική διαδικασία οριοθέτησης των υφισταμένων χιονοδρομικών κέντρων της χώρας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα αποτύπωσης των εκτάσεων και αδειοδότησής τους. Μέχρι σήμερα κανένα χιονοδρομικό κέντρο δεν έχει σήμα λειτουργίας, λόγω του ότι οι προδιαγραφές τους θεσπίστηκαν πολλά χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του. Το πρόβλημα μέχρι σήμερα αντιμετωπίζεται με προσωρινά μέτρα και αναστολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων σε ετήσια βάση. Στο σχέδιο νόμου επιχειρείται η επίλυση του προβλήματος με την απλοποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη λειτουργική αδειοδότηση. Εισάγεται διαδικασία λειτουργικής τακτοποίησης των χιονοδρομικών κέντρων της χώρας και χορηγείται ειδική προθεσμία για την προσκόμιση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
Για τα ορειβατικά καταφύγια που μπορούν να υποστηρίζουν μια τουριστική δραστηριότητα όλο τον χρόνο, προβλέπεται κανονιστική πράξη που θα διέπει την λειτουργία τους και θα καθορίζει τους όρους απόκτησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.
ΜΕΡΟΣ Β’: Ανακατανομή ρόλων υπουργείου Τουρισμού και ΕΟΤ

Στο δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου γίνεται ανακατανομή ρόλων μεταξύ υπουργείου Τουρισμού και ΕΟΤ. Συγκεκριμένα στα άρθρα 14 έως 19 γίνονται τροποποιήσεις στην δομή και τον τρόπο λειτουργίας του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ. Οι ρυθμίσεις που εντάσσονται στο σχέδιο νόμου είναι συγκεκριμένες, καθώς συνολική αναδιοργάνωση των δύο οργανισμών θα γίνουν με Προεδρικά Διατάγματα με την εποπτεία του υπουργείου ΔΜΗΔ.
Ετσι μεταφέρεται η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων από τον ΕΟΤ στο υπουργείο, με στόχο τον συνολικό σχεδιασμό, διαχείριση και αδειοδότηση σχεδίων τουριστικών επενδύσεων και την ενίσχυση του επιτελικού του ρόλου. Η υπηρεσία θα λειτουργήσει ως γραφείο μιας στάσης (one-stop-shop) στο πλαίσιο της απλούστευσης των διαδικασιών για την υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων.
Τροποποίηση δικτύου γραφείων εξωτερικού ΕΟΤ

Με τροπολογία που κατατέθηκε, τροποποιείται η δομή του δικτύου γραφείων εξωτερικού, με στόχο την εξοικονόμηση δαπανών και την ενίσχυση της παρουσίας σε σημαντικές τουριστικές αγορές. Κατά συνέπεια τα γραφεία εξωτερικού αναλαμβάνουν ευρύτερες χωρικές αρμοδιότητες, ενώ δημιουργούνται γραφεία σε σημαντικές αγορές, όπως Τουρκία, Βραζιλία και Σερβία.
Σε χώρες όπου δεν υπάρχει γραφείο εξωτερικού, δημιουργούνται θέσεις τουριστικών εντεταλμένων που θα εδρεύουν στα γραφεία ελληνικών αποστολών (πρεσβείες κτλ.), μετά από πρόταση του Δ.Σ. του ΕΟΤ και έγκριση του υπουργού Τουρισμού. Προβλέπεται επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις για τις θέσεις αυτές, η πρόσληψη επιτόπιου προσωπικού με ειδικές γνώσεις για την εκάστοτε αγορά.
Δημιουργείται επίσης στο υπουργείο Τουρισμού Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης, με αρμοδιότητες όπως η διαμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η διοικητική μέριμνα, και η αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου.
Επίσης συστήνεται το Παρατηρητήριο Τουρισμού, το οποίο θα στελεχώνεται από υπαλλήλους του υπουργείου, καθηγητές ανώτατων ιδρυμάτων και στελέχη της ΕΛΣΤΑΤ και εμπειρογνώμονες με αντικείμενο την αξιοποίηση των στοιχείων του Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού και την έγκυρη τεκμηρίωση προτάσεων σχετικά με την εξέλιξη της τουριστικής αγοράς. Τα μέλη του Παρατηρητηρίου θα συμμετέχουν χωρίς αμοιβή και δεν θα προκληθεί καμία πρόσθετη δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.
Δημιουργείται ακόμα ειδική συντονιστική επιτροπή υπό τον υπουργό Τουρισμού, με συμμετοχή των Γενικών Γραμματέων του υπουργείου Τουρισμού και Γενικών Γραμματέων άλλων συναρμόδιων υπουργείων. Θα συσταθούν επίσης επιτροπές με αντικείμενο την καταγραφή των προβλημάτων και τη διαχείριση κρίσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Ιατρικός και ιαματικός τουρισμός

Για τον ιατρικό τουρισμό προβλέπεται, στο άρθρο 20, Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Υγείας και Τουρισμού όπου θα καθορίζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις άσκησης της δραστηριότητας προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Για τον ιαματικό τουρισμό ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την άρση χαρακτηρισμού φυσικού πόρου ως ιαματικού, και την υποβολή επενδυτικών σχεδίων για την περαιτέρω αξιοποίηση φυσικών ιαματικών πόρων. Επίσης, παρατείνεται η προθεσμία που είχε δοθεί για τις επιχειρήσεις υδροθεραπευτηρίων ώστε να εξακολουθούν να λειτουργούν, με τις σχετικές βεβαιώσεις που τους έχουν χορηγηθεί από τον ΕΟΤ.
ΜΕΡΟΣ Γ’: Τουριστικές επαύλεις και επιπλωμένες κατοικίες

Κατατέθηκε τροπολογία για τις τουριστικές επαύλεις και επιπλωμένες κατοικίες, με στόχο τον εξορθολογισμό και την απλούστευση της αδειοδοτικής διαδικασίας τους, καθώς και τον έλεγχο της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων για τουριστικούς σκοπούς, δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο περιθώριο της νομιμότητας. Οι προβλεπόμενες από το 1987 προδιαγραφές για την επιπλωμένη τουριστική κατοικία καταργούνται και σύντομα θα εκδοθούν νέες και απλουστευμένες.
Για τις επαύλεις άνω των 100 τ.μ. που εκμισθώνονται εκτός ελέγχου του κράτους, το οποίο δεν λαμβάνει κανένα φορολογικό έσοδο από αυτή την δραστηριότητα, δίνονται οι ορισμοί και προβλέπονται τα δικαιολογητικά για την απόκτηση ειδικού σήματος λειτουργίας και ειδικό αριθμό μητρώου (Μ.Η.Τ.Ε.) από τον ΕΟΤ. Ορίζεται επίσης η δυνατότητα εκμίσθωσής τους, ενιαία και όχι τμηματικά για περίοδο έως τριών μηνών κατ’ έτος. Oι ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών δεν υποχρεούνται να κάνουν έναρξη επιτηδεύματος στην οικεία ΔΟΥ, ούτε να ασφαλιστούν σε οποιοδήποτε φορέα για αυτή τη δραστηριότητα. Για τους παραβάτες, δηλαδή όσους δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα χωρίς την αδειοδότηση και κοινοποίηση στις κρατικές υπηρεσίες, προβλέπεται αυστηρό πρόστιμο.
Παράλληλα στο τρίτο μέρος του σχεδίου νόμου εισάγονται γενικότερες τροποποιήσεις. Στο άρθρο 21, δίνεται η δυνατότητα στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) να μπορεί να παρέχει υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου και «Υπηρεσία μιας Στάσης» προκειμένου να εξυπηρετήσει τα μέλη του. Με τα άρθρα 24 – 28 επέρχονται ρυθμίσεις που αφορούν στη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων.
Ξενοδοχεία σε clusters

Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών καταλυμάτων, δίνονται κίνητρα για τη δημιουργία συστάδων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (clusters). Ετσι, χορηγείται ενιαίο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σε όμορα ή τεμνόμενα φυσικά εμπόδια τουριστικά καταλύματα στοχεύοντας στη λειτουργική ενοποίησή τους. Η λειτουργική ενοποίηση θα επιτρέπεται τόσο σε υφιστάμενα όσο και σε μελλοντικά τουριστικά καταλύματα. Η λειτουργική ενοποίηση, θα επιτρέπεται είτε μεταξύ κύριων τουριστικών καταλυμάτων της ίδιας κατηγορίας, είτε μόνο μεταξύ μη κύριων καταλυμάτων της ίδιας κατάταξης σε κλειδιά.
Προσαρμογή μισθώματος αιγιαλού

Γίνεται προσαρμογή των μισθωμάτων χρήσης του αιγιαλού για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με βάση τα δεδομένα της οικονομικής κρίσης. Το ύψος του μισθώματος θα υπολογίζεται για το έτος 2013 επί ποσοστού (1/5) με βάση την μέση τιμή δίκλινου δωματίου επί του αριθμού των κλινών, ώστε να μην υποχρεωθούν τα ξενοδοχεία να εγκαταλείψουν τις μπροστινές τους ακτές.
Γίνονται τροποποιήσεις που αφορούν στα δικαιολογητικά για τη χορήγηση προέγκρισης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, όπως σε αυτά που αφορούν την αποχέτευση και την καταβολή παραβόλων. Επίσης, επεκτείνεται η υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης και για τα μη κύρια τουριστικά καταλύματα.
Τουριστικά λεωφορεία

Για τον κλάδο των ειδικών τουριστικών λεωφορείων, αποσαφηνίζεται το θεσμικό πλαίσιο, ώστε τα τουριστικά λεωφορεία να μπορούν να μεταφέρουν εκδρομείς σε κοινό προορισμό αλλά και να μπορούν να πραγματοποιούν το αντίστροφο, δηλαδή την παραλαβή από αεροδρόμιο ή λιμάνι και την αποβίβαση μερίδας ατόμων ενός γκρουπ σε πάνω από ένα ξενοδοχεία ή και τουριστικά αξιοθέατα.
Ολυμπιακά Ακίνητα

Για τα ακίνητα των πρώην ολυμπιακών εγκαταστάσεων του ν. 3342/2005 επιδιώκεται αφενός η εξομοίωση των τελών παρεπιδημούντων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τουριστικών καταλυμάτων στα ολυμπιακά ακίνητα, με το γενικότερο καθεστώς και η κατάργηση του ειδικού τέλους επί των εμπορικών χρήσεων σε αυτές.
Σε ότι αφορά ακίνητα που έχουν παραχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ, ρυθμίζονται νομικά θέματα που διέπουν συμβάσεις για τις εγκαταστάσεις λιμένων ή τουριστικών λιμένων που παραχωρούνται από το Ταμείο. Επίσης προβλέπονται ειδικότερες ρυθμίσεις σε σχέση με την υποχρέωση για υλοποίηση των έργων υποδομής νός παραθεριστικού – τουριστικού χωριού, πριν από τη μεταβίβαση δικαιωμάτων επί της έκτασής του.
Αλιευτικός τουρισμός

Για τον αλιευτικό τουρισμό, γίνονται τροποποιήσεις στον αρχικό νόμο 4070, με σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας άσκησης της δραστηριότητας και την οικονομική στήριξη των αλιέων, ενώ διευκολύνεται η μεταφορά σε αλιευτικό καταφύγιο, αλιέων που καταλαμβάνουν τμήματα υφιστάμενων λιμένων ή τουριστικών λιμένων και δυσχεραίνουν την αξιοποίησή τους.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk