«Ψαλίδι» στις απολαβές προστατευόμενων μελών

Α. Στις περιπτώσεις που στην κατά μεταβίβαση σύνταξη συμμετέχουν περισσότερα του ενός συνδικαιούχα πρόσωπα, για τον προσδιορισμό του ποσού επί του οποίου θα υπολογιστεί η ΕΑΣ λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβαστεί και το ποσό που πρέπει να παρακρατηθεί επιμερίζεται ανάλογα. Συνολικό ποσό σύνταξης που έχει μεταβιβαστεί: 1.500,00 ευρώ. α) Συνδικαιούχοι: χήρα και ένα τέκνο- μερίδιο σύνταξης για κάθε συνδικαιούχο. Παρακράτηση 1.500,00 Χ 3% = 45,00 ευρώ.

«Ψαλίδι» στις απολαβές  προστατευόμενων μελών | tovima.gr

Α. Στις περιπτώσεις που στην κατά μεταβίβαση σύνταξη συμμετέχουν περισσότερα του ενός συνδικαιούχα πρόσωπα, για τον προσδιορισμό του ποσού επί του οποίου θα υπολογιστεί η ΕΑΣ λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβαστεί και το ποσό που πρέπει να παρακρατηθεί επιμερίζεται ανάλογα. Παραδείγματα
Συνολικό ποσό σύνταξης που έχει μεταβιβαστεί: 1.500,00 ευρώ.

α) Συνδικαιούχοι: χήρα και ένα τέκνο- μερίδιο σύνταξης για κάθε συνδικαιούχο.

Παρακράτηση 1.500,00 Χ 3% = 45,00 ευρώ.

Παρακράτηση στη χήρα: 45,00 Χ = 22,5 ευρώ.

Παρακράτηση στο τέκνο: 45,00 Χ = 22,5 ευρώ.

β) Συνδικαιούχοι: χήρα και δύο τέκνα- μερίδια σύνταξης: για τη χήρα και 1/4 για κάθε τέκνο. Παρακράτηση 1.500,00 Χ 3% = 45,00 ευρώ.

Παρακράτηση στη χήρα: 45,00 Χ = 22,5 ευρώ.

Παρακράτηση στα τέκνα: 45,00 Χ 1/4 = 11,5 ευρώ για το καθένα. Β. Αν στην κατά μεταβίβαση σύνταξη συμμετέχει άγαμη ή διαζευγμένη θυγατέρα η οποία έχει εισοδήματα από άλλη πηγή και για τον λόγο αυτόν το μερίδιό της καταβάλλεται μειωμένο, ο υπολογισμός της ΕΑΣ θα γίνει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και η παρακράτηση θα διενεργηθεί επί του καταβαλλομένου ποσού του μεριδίου σύνταξής της.

Παραδείγματα
Ποσό μεταβιβαζόμενης σύνταξης 1.500,00 ευρώ.

Συνδικαιούχοι: χήρα και άγαμη θυγατέρα- μερίδιο σύνταξης για καθεμιά.

Ποσό μεριδίου σύνταξης της χήρας 750,00 ευρώ.

Ποσό μεριδίου σύνταξης της θυγατέρας 750,00 ευρώ το οποίο περιορίζεται στο ήμισυ (375,00 ευρώ) λόγω ύπαρξης εισοδημάτων. Ο συντελεστής παρακράτησης επί των 1.500,00 ευρώ ανέρχεται σε 3%.

Παρακράτηση στη χήρα:

750,00 Χ 3% = 22,5 ευρώ.

Παρακράτηση στη θυγατέρα:

375,00 Χ 3% = 11,25 ευρώ.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η χήρα ή η θυγατέρα λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη επειδή κατέχουν θέση του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Γ. Αν κάποιο από τα συνδικαιούχα πρόσωπα λαμβάνει και δεύτερη σύνταξη, ο υπολογισμός της ΕΑΣ θα γίνει ως εξής:

Κατ΄ αρχάς θα διενεργηθεί η παρακράτηση σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις περιπτώσεις που στη σύνταξη συμμετέχουν περισσότερα συνδικαιούχα πρόσωπα.

Σχετικά τα προαναφερόμενα παραδείγματα για τις περιπτώσεις αυτές. Εκ των υστέρων θα αθροιστούν το ποσό του μεριδίου σύνταξης του δικαιούχου που λαμβάνει και δεύτερη σύνταξη και το ποσό της δεύτερης σύνταξής του. Αν το άθροισμα των ποσών αυτών είναι μικρότερο των 1.400,00 ευρώ, θα διενεργηθεί κράτηση μόνο επί του ποσού του μεριδίου της κατά μεταβίβαση σύνταξης, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Αν το ανωτέρω άθροισμα είναι μεγαλύτερο των 1.400,00 ευρώ, η κράτηση της ΕΑΣ θα διενεργηθεί επί του ποσού αυτού και με συντελεστή που αντιστοιχεί στο συνολικό αυτό ποσό.

Παραδείγματα
α) 1ος υπολογισμός:
Συνολικό ποσό μεταβιβαζόμενης σύνταξης 1.600,00 ευρώ.

Μερίδιο σύνταξης χήρας 800,00 ευρώ.

Μερίδιο σύνταξης θυγατέρας 400,00 ευρώ (μειωμένη σύνταξη λόγω ύπαρξης εισοδημάτων). Η θυγατέρα λαμβάνει και δεύτερη σύνταξη ποσού 500,00 ευρώ.

Συντελεστής παρακράτησης 3% που αντιστοιχεί στο ποσό των 1.600,00 ευρώ.

Παρακράτηση στη χήρα 800,00 Χ 3% = 24 ευρώ.

Παρακράτηση στη θυγατέρα 400,00 Χ 3% = 12 ευρώ.

2ος υπολογισμός:
Το σύνολο των καταβαλλομένων ποσών συντάξεων στη θυγατέρα ανέρχεται σε 500,00 ευρώ + 400,00 ευρώ = 900,00 ευρώ. Επομένως στην περίπτωση αυτή η θυγατέρα εμπίπτει στη διάταξη για τους διπλοσυνταξιούχους (παράγραφος 3 του παρόντος εγγράφου) και αφού, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, το άθροισμα των ποσών των δύο συντάξεων είναι μικρότερο των 1.400,00 ευρώ, δεν πρέπει να διενεργηθεί κράτηση ΕΑΣ.

Επομένως στην περίπτωση του παραδείγματος αυτού η ΕΑΣ για τη θυγατέρα θα περιοριστεί στο ποσό των 12,00 ευρώ που αναλογεί στο μερίδιο της κατά μεταβίβαση σύνταξής της.

β) 1ος υπολογισμός:
Συνολικό ποσό μεταβιβαζόμενης σύνταξης 1.600,00 ευρώ.

Μερίδιο σύνταξης χήρας 800,00 ευρώ.

Μερίδιο σύνταξης θυγατέρας 400,00 ευρώ (μειωμένη σύνταξη λόγω ύπαρξης εισοδημάτων). Η θυγατέρα λαμβάνει και δεύτερη σύνταξη ποσού 1.400,00 ευρώ.

Συντελεστής παρακράτησης 3% που αντιστοιχεί στο ποσό των 1.600,00 ευρώ.

Παρακράτηση στη χήρα 800,00 Χ 3% = 24 ευρώ.

Παρακράτηση στη θυγατέρα 400,00 Χ 3% = 12 ευρώ.

2ος υπολογισμός:
Το σύνολο των καταβαλλομένων ποσών συντάξεων στη θυγατέρα ανέρχεται σε 1.400,00 ευρώ + 400,00 ευρώ = 1.800,00 ευρώ. Επειδή το άθροισμα των ποσών των δύο συντάξεων είναι μεγαλύτερο των 1.400,00 ευρώ, για την παρακράτηση της ΕΑΣ θα ληφθεί υπόψη το άθροισμα των πράγματι καταβαλλομένων ποσών των δύο συντάξεων (1.800,00 ευρώ) και θα υπολογιστεί με συντελεστή 4% που αντιστοιχεί στο ποσό αυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση του παραδείγματος αυτού η ΕΑΣ για τη θυγατέρα θα ανέλθει στο ποσό των 72,00 ευρώ (1.800,00 ευρώ Χ 4% = 72,00 ευρώ).

γ) 1ος υπολογισμός:
Συνολικό ποσό μεταβιβαζόμενης σύνταξης 3.000,00 ευρώ.

Μερίδιο σύνταξης χήρας 1.500,00 ευρώ.

Μερίδιο σύνταξης θυγατέρας 750,00 ευρώ (μειωμένη σύνταξη λόγω ύπαρξης εισοδημάτων). Η θυγατέρα λαμβάνει και δεύτερη σύνταξη ποσού 850,00 ευρώ.

Συντελεστής παρακράτησης 8% που αντιστοιχεί στο ποσό των 3.000,00 ευρώ.

Παρακράτηση στη χήρα 1.500,00 Χ 8% = 120 ευρώ.

Παρακράτηση στη θυγατέρα 750,00 Χ 8% = 60 ευρώ.

2ος υπολογισμός:
Το σύνολο των καταβαλλομένων ποσών συντάξεων στη θυγατέρα ανέρχεται σε 750,00 ευρώ + 850,00 ευρώ = 1.600,00 ευρώ. Επειδή το άθροισμα των ποσών των δύο συντάξεων είναι μεγαλύτερο των 1.400,00 ευρώ, για την παρακράτηση της ΕΑΣ θα ληφθεί υπόψη το άθροισμα των πράγματι καταβαλλομένων ποσών των δύο συντάξεων (1.600,00 ευρώ).

Επειδή ο συντελεστής παρακράτησης της ΕΑΣ επί του ποσού των 1.600,00 ευρώ ανέρχεται σε 3% και είναι μικρότερος του συντελεστή 8% που αντιστοιχεί στο μερίδιο της κατά μεταβίβαση σύνταξης της θυγατέρας, το ποσό της ΕΑΣ θα υπολογιστεί με βάση τον μεγαλύτερο συντελεστή 8% που αντιστοιχεί στο άθροισμα των δύο συντάξεων.

Δηλαδή, στην περίπτωση του παραδείγματος αυτού η ΕΑΣ για τη θυγατέρα θα ανέλθει στο ποσό των 128,00 ευρώ (1.600,00 ευρώ Χ 8% = 128,00 ευρώ). Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή αν η παρακράτηση διενεργηθεί με τον μικρότερο συντελεστή 3% που αντιστοιχεί στο άθροισμα των δύο συντάξεων (1.600,00 ευρώ), το ποσό της ΕΑΣ για τη θυγατέρα θα ανέλθει σε 48,00 ευρώ και επομένως, ενώ λαμβάνει συνολικά 1.600,00 ευρώ κατά μήνα, θα έλθει σε ευνοϊκότερη θέση από τη χήρα σύζυγο η οποία λαμβάνει 1.500,00 ευρώ κατά μήνα και η ΕΑΣ η οποία θα παρακρατηθεί από τη σύνταξή της ανέρχεται σε 120,00 ευρώ.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk