από metereologos.gr
Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018
 
 

Το άρθρο 155 του Κανονισμού της Βουλής και η Novartis

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

 

Προβληματισμός επικρατεί στο κυβερνητικό στρατόπεδο για το ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί σε κοινοβουλευτικό επίπεδο σχετικά με το σκάνδαλο Novartis.

Αυτή τη στιγμή εξετάζονται δυο εκδοχές με βάση τον κανονισμό της Βουλής, θεωρούν απίθανο στην κυβέρνηση όσα πολιτικά πρόσωπα αναφέρονται στη δικογραφία να ζητήσουν την απαλλαγή τους από τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

Η πρώτη εκδοχή είναι η σύσταση προανακριτικής επιτροπής για να εξετάσει τις ποινικές ευθύνες των πολιτικών προσώπων και να αποφασίσει, εάν αυτές προκύπτουν, την παραπομπή τους σε Ειδικό Δικαστήριο. Η δεύτερη σχετίζεται με τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για να οδηγηθεί στη συνέχεια, εάν προκύψουν ποινικές ευθύνες, σε προανακριτική επιτροπή.

Υπάρχει όμως και το άρθρο 155, παρ.2 του Κανονισμού της Βουλής που δίνει τη δυνατότητα για ανάθεση σε γνωμοδοτικό συμβούλιο του ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιμότητάς τους πριν καν από τη συζήτηση πιθανής πρότασης για σύσταση επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης.

Σύμφωνα με ορισμένα κυβερνητικά στελέχη, ίσως το άρθρο 155, παρ. 2 να είναι η ενδεδειγμένη επόμενη κίνηση της κυβέρνησης για να επιστρέψει άμεσα ο φάκελος στη Δικαιοσύνη και να συνεχιστεί και η έρευνα για τα πολιτικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με το άρθρο 155, παρ. 2, «αμέσως μετά την κατάθεσή της, η πρόταση άσκησης δίωξης ανακοινώνεται στην Ολομέλεια της Βουλής, τυπώνεται και διανέμεται στους Βουλευτές μαζί με την τυχόν κατατεθείσα πρόταση, των Βουλευτών που υπογράφουν την πρόταση άσκησης δίωξης για ανάθεση σε τριμελές γνωμοδοτικό συμβούλιο του ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιμότητάς τους.

Στη συνέχεια, εάν δεν κατατεθεί, μαζί με την πρόταση δίωξης, πρόταση για ανάθεση σε τριμελές γνωμοδοτικό συμβούλιο του ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιμότητάς τους, μπορεί να ζητηθεί αυτή με πρόταση, που κατατίθεται εγγράφως από τουλάχιστον τριάντα (30) Βουλευτές, εντός επτά (7) ημερών από την ανακοίνωση της πρότασης άσκησης δίωξης.

Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, εάν την πρόταση άσκησης δίωξης δεν συνοδεύει πρόταση, για ανάθεση σε τριμελές γνωμοδοτικό συμβούλιο του ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιμότητάς τους, και αν εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου δεν κατατεθεί τέτοια πρόταση, ο Πρόεδρος της Βουλής εγγράφει την πρόταση, άσκησης δίωξης σε ειδική ημερήσια διάταξη εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής. Σε περίπτωση, που κατατεθεί, εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, πρόταση για ανάθεση σε τριμελές γνωμοδοτικό συμβούλιο του ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιμότητάς τους, ο Πρόεδρος της Βουλής την εγγράφει σε ειδική ημερήσια διάταξη εντός των δεκαπέντε (15) ημερών που έπονται της κατάθεσής της. Με την απόφαση της Βουλής που δέχεται την πρόταση σύστασης γνωμοδοτικού συμβουλίου, τάσσεται προθεσμία για τη διενέργεια του ελέγχου και την παράδοση της γνωμοδότησης στον Πρόεδρο της Βουλής.

Σε περίπτωση απόρριψης από τη Βουλή της πρότασης για ανάθεση σε τριμελές γνωμοδοτικό συμβούλιο του ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιμότητάς τους, ο Πρόεδρος της Βουλής εγγράφει την πρόταση δίωξης σε ειδική ημερήσια διάταξη εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά την έκδοση της απορριπτικής απόφασης της Βουλής.

Το γνωμοδοτικό συμβούλιο της προηγούμενης παραγράφου συγκροτείται από έναν αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και δυο εισαγγελείς εφετών, οι οποίοι κληρώνονται, με τους αγαπληρωματικούς τους, σε δημόσια συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, που πρoσκαλείται ειδικά για το λόγο αυτό, μεταξύ όλων των αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου και όλων των εισαγγελέων εφετών που υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Για τη διενέργεια της κλήρωσης ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποστέλλει στον Πρόεδρο της Βουλής κατάλογο των ανωτέρω δικαστικών λειτουργών, που υπηρετούν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 158.

Η γνωμοδότηση του τριμελούς συμβουλίου παραδίδεται στον Πρόεδρο της Βουλήες, ανακοινώνεται στην Ολομέλεια και διαγέμεται στους Βουλευτές. Μετά την ανακοίνωση της γνωμοδότησης, οι ίδιοι Βουλευτές που είχαν υποβάλει την πρόταση για την άσκηση δίωξης μπορούν εντός επτά ημερών να την αποσύρουν, οπότε παύει η πρόοδος της διαδικασίας επί της προτάσεως αυτής ή να την τροποποιήσουν λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση. Ο Πρόεδρος της Βουλής εγγράφει σε ειδική ημερήσια διάταξη την πρόταση άσκησης δίωξης μέσα σε επτά ημέρες από την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ή την τροποποίηση της πρότασης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της πρότασης για την άσκηδη δίωξης καθώς και της σύστασης τριμελούς γνωμοδοτικού συμβουλίου, η Βουλή μπορεί να επιτρέψει την εμφάνιση ενώπιόν της του προσώπου κατά του οποίου στρέφεται η πρόταση προκειμένου να ακούσει τις απόψεις του. Σε κάθε περίπτωση, το πρόσωπο αυτό έχει δικαίωμα να υποβάλει στη Βουλή έγγραφο υπόμνημα, που καταχωρίζεται στα Πρακτικά.

Η ψηφοφορία για όλα τα ζητήματα του άρθρου 86 του Συντάγματος και του άρθρου αυτού είναι μυστική. Σε αυτή δεν μετέχει εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η πρόταση άσκησης δίωξης, αν είναι Boυλευτής.

Η απόφαση για τη συγκρότηση επιτροπής ή τη σύσταση του τριμελούς γνωμoδoτικoύ συμβουλίου λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των Βουλευτών, άλλως η οικεία πρόταση απορρίπτεται.

Αν η Βουλή αποφασίσει να μη συγκροτηθεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, δεν μπορεί να υποβληθεί νέα πρόταση άσκησης δίωξης στηριζόμενη στα ίδια πραγματικά περιστατικά.

Αν για οποιονδήποτε άλλο λόγο, στον οποίο περιλαμβάνεται και η παραγραφή, δεν περατωθεί η διαδικασία που αφορά πρόταση άσκησης δίωξης κατά προσώπου που είναι ή διατέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, η Βουλή μπορεί, ύστερα από αίτηση του ίδιου ή των κληρονόμων του, να συστήσει ειδική επιτροπή στην οποία μπορεί να μετέχουν και ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί για τον έλεγχο της κατηγορίας. Η σχετική συζήτηση γίνεται σε μία συνεδρίαση.

Στην ειδική αυτή επιτροπή προεδρεύει ένας από τους Αντιπροέδρους της Βουλής. Ο αριθμός των μελών, η σύνθεση και η συγκρότηση της σε Σώμα καθορίζονται με την απόφαση της Βουλής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται προθεσμία υποβολής του πορίσματός της. Μετά την υποβολή του πορίσματος, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου ή των κληρονόμων του η πρόταση του ενός δεκάτου (1/10) του συνολικού αριθμού των Βουλευτών, μετά από απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων διεξάγεται συζήτηση στη Βουλή, που ολοκληρώνεται σε μία συνεδρίαση.

Με τη διαδικασία και την πλειοψηφία των ανωτέρω παραγράφων η Βουλή μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί την απόφασή της ή να αναστέλλει τη δίωξη ή την προδικασία ή την κύρια διαδικασία.

Οι απαντήσεις δίνονται από τον Κανονισμό της Βουλής που δείχνει και το δρόμο…


Γνώμες περισσότερες ειδήσεις

εκτύπωσημικρό μέγεθος  μεγάλο μέγεθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 
 
σχόλια (3)
 
 
απομένουν 700 χαρακτήρες
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * είναι υποχρεωτικά
 
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το ΒΗΜΑ δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και όσα είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα. Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται όποτε εντοπίζονται.
   
  Μια χούφτα αλήτες ..λεβεντόπαιδο | 10/02/2018 05:09
  Του ιδιοτικου (σας ) τομέα. αναστάτωσαν το σύμπαν ..είναι αυτοι που παρακαλάτε καθημερινός για επένδυσης ..στον τόπο μας ..
  Christos
  απάντηση00
   
   
  Σφαλιάρα από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο... | 08/02/2018 19:32
  "Προστατευόμενος μάρτυρας" κατέθεσε ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ως υπουργός Υγείας, χρηματίσθηκε από την εταιρία Novartis, για να διεξαγάγει διαγωνισμό αξίας 200 εκατομμυρίων Ευρώ, για την προμήθεια συσκευών μοριακού ελέγχου του αίματος, με το ποσόν των 40 εκατομμυρίων Ευρώ. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απέδειξε ότι με την παρέμβασή του ψηφίσθηκε νόμος, σύμφωνα με τον οποία συνεστήθη διακομματική επιτροπή η οποία διεξήγαγε τον διαγωνισμό!!! Ιδού η σκευωρία του Σύριζα, αποκαλυπτόμενη σε όλο της το μεγαλείο...
  Γνώστης
  απάντηση11
   
   
  Παταγώδης κατάρρευση της σκευωρίας. | 08/02/2018 14:35
  Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν οι καταθέσεις των "προστατευόμενων μαρτύρων". Πρόκειται για σειρά φληναφημάτων με κύρια χαρακτηριστικά την έλλειψη άμεσης γνώσης των δήθεν "καταγγελόμενων γεγονότων" , την ασάφεια και την εμπάθεια. Αρκεί να τις διαβάσει κάποιος για να αντιληφθεί πως στήθηκε η σκευωρία και πως έχει ήδη παταγωδώς καταρρεύσει!!!
  Πολύπειρος νομικός
  απάντηση354