Η Κομισιόν χαιρετίζει τη συμφωνία που επετεύχθη σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με νέους κανόνες για την είσοδο και τη διαμονή εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης από χώρες εκτός της ΕΕ βάσει της αναθεωρημένης οδηγίας για την μπλε κάρτα.

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς ανέφερε ότι «η σημερινή συμφωνία δίνει στην ΕΕ ένα σύγχρονο, στοχοθετημένο πρόγραμμα νόμιμης μετανάστευσης που θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε στις ελλείψεις δεξιοτήτων και να διευκολύνουμε τους επαγγελματίες με υψηλή ειδίκευση να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό μας».

Το νέο σύστημα θα εισαγάγει αποτελεσματικούς κανόνες για την προσέλκυση εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων πιο ευέλικτων προϋποθέσεων εισδοχής, ενισχυμένων δικαιωμάτων και της δυνατότητας μετακίνησης και εργασίας πιο εύκολα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Η συμφωνία για την αναθεωρημένη μπλε κάρτα αποτελεί βασικό στόχο του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο.

Παράλληλα, ο Μαργαρίτης Σχοινάς επισήμανε ότι «η μπλε κάρτα της ΕΕ θα συμβάλλει στη διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης, θα ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και θα αυξήσει την παραγωγικότητα για να επιτρέψει στην ΕΕ να αναδειχθεί ισχυρότερη από αυτήν την πανδημία».

Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον σημείωσε ότι «η σημερινή συμφωνία αποτελεί βασικό στοιχείο του Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο που θα μας επιτρέψει να ομαλοποιήσουμε τη μεταναστευτική μας πολιτική» και προσέθεσε ότι «οι νέοι κανόνες θα διευκολύνουν την εργασία και τη μετακίνηση εντός της ΕΕ και θα αναγνωρίσουν τις δυνατότητες των εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης από διαφορετικό υπόβαθρο, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων διεθνούς προστασίας».

Η ΕΕ ανταγωνίζεται όλο και περισσότερο με άλλους προορισμούς στον παγκόσμιο αγώνα για την εξεύρεση ταλέντων, ενώ τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την απόφαση σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που δέχονται για λόγους εργασίας, ένα βελτιωμένο πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ θα θέσει τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις στην καλύτερη δυνατή θέση για να προσελκύσουν τα ταλέντα  που χρειάζονται.

Το νέο σχήμα θα έχει τις ακόλουθες αλλαγές:

*Ευέλικτες απαιτήσεις: Για να έχει κάποιος τις προϋποθέσεις για μπλε κάρτα της ΕΕ, το κατώτατο όριο μισθού θα μειωθεί μεταξύ 1 και 1,6 φορές του μέσο ακαθάριστο ετήσιο μισθού, καθιστώντας τη πιο προσιτό σε περισσότερα άτομα. Η ελάχιστη διάρκεια για σύμβαση εργασίας θα μειωθεί επίσης σε 6 μήνες.

*Προσόντα και ισοδυναμία δεξιοτήτων: Νέοι κανόνες θα διευκολύνουν την αναγνώριση των επαγγελματικών δεξιοτήτων για επαγγέλματα στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών. Οι υποψήφιοι με επαγγελματική εμπειρία ισοδύναμη με τα προσόντα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ορισμένους τομείς θα είναι επίσης επιλέξιμοι για να υποβάλουν αίτηση.

*Περισσότερη ευελιξία για αλλαγή θέσης ή εργοδότη: Κατά τη διάρκεια των πρώτων 12 μηνών, οι κάτοχοι μπλε κάρτας της ΕΕ χρειάζεται μόνο  να ολοκληρώσουν νέα δοκιμή στην αγορά εργασίας μόνο εάν επιθυμούν να αλλάξουν θέση ή εργοδότη. Μόνο μετά από αυτήν την περίοδο, οι κάτοχοι μπλε κάρτας της ΕΕ ενδέχεται να υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης της αλλαγής της κατάστασής τους στις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Οι υψηλής ειδίκευσης δικαιούχοι διεθνούς προστασίας θα είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ.

*Οικογενειακή επανένωση: Για να προσελκύσουν και να διατηρήσουν εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης από χώρες εκτός ΕΕ, τα μέλη της οικογένειας κατόχων μπλε κάρτας της ΕΕ θα μπορούν να τα συνοδεύουν και να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας της ΕΕ.

*Κινητικότητα εντός της ΕΕ: Οι κάτοχοι μπλε κάρτας της ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς τους θα μπορούν να μετακινηθούν σε  δεύτερο κράτος μέλος βάσει απλουστευμένων κανόνων κινητικότητας μετά από 12 μήνες απασχόλησης στο πρώτο κράτος μέλος. Θα ληφθούν επίσης υπόψη οι περίοδοι που αφιερώνονται σε διάφορα κράτη μέλη, διευκολύνοντας την ευκολότερη πρόσβαση στο καθεστώς κατοίκου μακράς διαρκείας της ΕΕ.