Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.: Ενημέρωση για τη Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για τη Μεταβολή και Περιορισμό των Σχετικών Σκοπών Επεξεργασίας

Τα όσα αναφέρονται στην παρούσα ενημέρωση καλύπτονται ήδη και από την Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία είναι διαθέσιμη στο Δίκτυο Καταστημάτων καθώς και στον διαδικτυακό ιστότοπο της Τράπεζας (https://www.piraeusbank.gr/el/idiwtes/gdpr). Ως εκ τούτου η παρούσα λαμβάνει χώρα εκ περισσού προς τον σκοπό της ακόμα καλύτερης ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων φυσικών προσώπων.

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής, αριθ. 4, Τ.Κ. 105 64, Γ.Ε.Μ.Η. 157660660000 (ως αυτή προέκυψε κατόπιν της από 30-12-2020 διάσπασης – εφεξής η «Τράπεζα») έχει συνάψει συμφωνία για την πώληση και μεταβίβαση μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων που απορρέουν από δανειακές συμβάσεις της Τράπεζας προς καταναλωτές, ατομικές και μικρές επιχειρήσεις, εξασφαλισμένες και μη – εφεξής οι «Απαιτήσεις». Η μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου θα ολοκληρωθεί δυνάμει Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Ελληνικού Δικαίου, η οποία θα καταχωρηθεί στο αρμόδιο Ενεχυροφυλακείο σύμφωνα με τον Νόμο 4354/2015.

Ειδικότερα, οι Απαιτήσεις περιλαμβάνουν κάθε απαίτηση της Τράπεζας κατά πελατών της εφόσον απορρέει από Συμβάσεις, καταναλωτικών δανείων, πιστωτικών καρτών και επιχειρηματικών δανείων οι οποίες σωρευτικά: (1) είχαν συναφθεί με την Τράπεζα ή οιαδήποτε εκ των τραπεζών, «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», «Γενική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ», «Millennium BCP», «Τράπεζα Κύπρου», «Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου», «Πανελλήνια Τράπεζα» και «Ελληνική Τράπεζα» (των οποίων καθολική ή ειδική διάδοχός είναι η Τράπεζα), και (2) τελούσαν σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ή / και είχαν καταγγελθεί καθ’ οιονδήποτε χρόνο μέχρι την 30 Νοεμβρίου 2018, καθώς και ενήμερες απαιτήσεις συνδεόμενες κατά κανόνα με τους πελάτες της Τράπεζας των προηγούμενων περιπτώσεων. Επειδή, όμως, δεν μεταβιβάζεται κάθε σχέση που εμπίπτει στα ανωτέρω κριτήρια, ως προς τους εμπλεκόμενους στις Απαιτήσεις που μεταβιβάζονται η Τράπεζα έχει ήδη αποστείλει και προσωπικές επιστολές, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.4354/2015 καλώντας τους σε διακανονισμό με προτάσεις κατάλληλης ρύθμισης και συγκεκριμένους όρους αποπληρωμής, με σκοπό την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης για τη ρύθμιση των οφειλών τους, είτε στο πλαίσιο σχετικής προσωπικής ενημέρωσης βάσει της νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στις επιστολές αυτές οι οφειλέτες ενημερώνονταν και για το ενδεχόμενο μεταβίβασης από την Τράπεζα στο προσεχές διάστημα, των οφειλών τους, χωρίς, ωστόσο, να προσδιορίζονται οι εταιρείες που θα αποκτήσουν και θα διαχειριστούν τις Απαιτήσεις. Σημειώνεται, τέλος, ότι υφίστανται ορισμένες απαιτήσεις που δεν μεταβιβάζονται παρά το γεγονός ότι έχουν αποσταλεί επιστολές κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που επιθυμείτε διευκρίνιση ως προς το αν συγκεκριμένη  απαίτηση μεταβιβάζεται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Τράπεζα για διευκρινίσεις σε οποιοδήποτε υποκατάστημα ή τηλεφωνικώς, στο τηλεφωνικό της κέντρο, ή στο https://www.piraeusbank.gr/el/Idiwtes/Epikoinonia-Eksypiretisi-Pelaton).

Εν όψει των ανωτέρω – και για σκοπούς έτι πληρέστερης ενημέρωσης (καθότι έχουμε ούτως ή άλλως ήδη ενημερώσει ως προς πιθανές διαβιβάσεις δεδομένων προς αυτήν την κατηγορία αποδεκτών) – ενημερώνουμε ότι η εταιρεία που αποκτά τις ως άνω αναφερόμενες Απαιτήσεις είναι η «Iris Hellas Investments Designated Activity Company», η οποία εδρεύει στο Δουβλίνο, επί της οδού Molesworth, αρ. 32 (εφεξής η «Αποκτώσα Εταιρεία»). Συνεπεία της ανωτέρω μεταβίβασης, από την ημερομηνία μεταβίβασης (η οποία αναμένεται να είναι το αργότερο μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες  του Φεβρουαρίου 2021), η Αποκτώσα Εταιρεία θα καταστεί δικαιούχος των πάσης φύσεως απαιτήσεων που απορρέουν από τις Απαιτήσεις που θα μεταβιβαστούν (περιλαμβανομένων και των παρεπόμενων απαιτήσεων, όπως είναι τυχόν εγγύηση) και εφεξής θα ασκεί όλα τα σχετικά δικαιώματα. Σημειωτέον, ότι η διαχείριση των απαιτήσεων αυτών έχει ήδη ανατεθεί στην εταιρεία «Intrum Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Λ. Μεσογείων, αριθ. 109-111, Τ.Κ. 11526, Γ.Ε.Μ.Η. 151946501000 (η «Διαχειρίστρια»), η οποία έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.) του Ν. 4354/2015), όπως ισχύει (απόφαση αρ. 326/2/17.09.2019 της ΕΠΑΘ της ΤτΕ, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ B΄ 3533/20.09.2019).

Η κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση δεν επηρεάζει τη θέση των οφειλετών ή άλλων ενεχομένων προσώπων, ούτε τους όρους αποπληρωμής των σχετικών οφειλών, περιλαμβανομένου του τρόπου καταβολής.

Κατ’ ακολουθία, η Τράπεζα ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις ανωτέρω Απαιτήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα, όπως είναι, ενδεικτικά, οφειλέτες / συνοφειλέτες, εγγυητές, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω, αντίκλητοι ή πληρεξούσιοι των ανωτέρω, Δικηγόροι, Δικαστικοί Επιμελητές, Συμβολαιογράφοι, εταίροι νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτών, εκπρόσωποι, σχετικοί υπάλληλοι κ.λπ., καθώς και πρόσωπα κατά των οποίων είναι δυνατό να προβληθεί δικαίωμα της Τράπεζας για την είσπραξη της Απαίτησης (π.χ. τρίτοι στα χέρια των οποίων δυνατόν να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού ή δικαιούχοι δικαιωμάτων επί των οποίων έχουν χορηγηθεί σχετικές εξασφαλίσεις), ότι τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν στις ως άνω Απαιτήσεις ή σχετίζονται με αυτές (εφεξής τα «Διαβιβαζόμενα Προσωπικά Δεδομένα»), θα διαβιβασθούν για τον σκοπό της πώλησης και μεταβίβασης των εν λόγω Απαιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4354/2015,στην Αποκτώσα Εταιρεία (απευθείας στην ίδια ή, για λογαριασμό της, στα πρόσωπα που αυτή θα υποδείξει). Τα ανωτέρω δεδομένα, μπορεί να αφορούν προσωπικά στοιχεία (στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας, προσωπικής και περιουσιακής κατάστασης κλπ.), καθώς και περιουσιακά στοιχεία τηρούμενα στην Τράπεζα ή / και κάθε άλλο στοιχείο του οποίου η διαβίβαση καθίσταται αναγκαία για τον σκοπό της πώλησης και μεταβίβασης των απαιτήσεων καθώς και για τον σκοπό της εν γένει διαχείρισης των εν λόγω απαιτήσεων.

Σημειωτέον, ότι η Αποκτώσα Εταιρεία – η οποία θα καταστεί ως προς τα Διαβιβαζόμενα Προσωπικά Δεδομένα υπεύθυνος επεξεργασίας – θα ενημερώσει αυτοτελώς τα αμέσως ενδιαφερόμενα υποκείμενα ως προς τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει μέσω σχετικής επιστολής καθώς και της Δήλωσης Απορρήτου της Αποκτώσας Εταιρείας, που θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Διαχειρίστριας (https://www.intrum.gr/el/customer/regulatory-framework/data-privacy/data-privacy-as-per-portfolio-owner/).

Τονίζεται, εντούτοις, ότι η Τράπεζα, δεν αποξενώνεται εντελώς από τα Διαβιβαζόμενα Προσωπικά Δεδομένα και ότι θα εξακολουθεί να επεξεργάζεται αυτά ή άλλα συναφή δεδομένα στο πλαίσιο άλλων σκοπών επεξεργασίας, οι οποίοι περιλαμβάνουν ιδίως τους εξής: (α) διατήρηση αντιγράφων για σκοπούς συμμόρφωσης της Τράπεζας με έννομες υποχρεώσεις της που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο ή για σκοπούς περαιτέρω εκτέλεσης της σύμβασης δια της οποία μεταβιβάστηκαν οι Απαιτήσεις ή για επίλυση σχετικών διαφορών ή άλλους συναφείς με τα ανωτέρω σκοπούς (β) για την επίτευξη εννόμων συμφερόντων της Τράπεζας και (γ) για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών προς την Αποκτώσα Εταιρεία ή / και την Διαχειρίστρια των Απαιτήσεων σε σχέση με τις Απαιτήσεις (π.χ. διαχείριση τραπεζικού λογαριασμού μέσω του οποίου θα εισπράττονται οι Απαιτήσεις για λογαριασμό της Αποκτώσας Εταιρείας και διενέργεια κάθε άλλης σχετικής διεργασίας, όπως σύνταξη πινάκων με τις ημερήσιες καταθέσεις και αποστολή αυτών στην Αποκτώσα Εταιρεία ή / και τη Διαχειρίστρια των Απαιτήσεων).

Επισημαίνεται, επίσης, ότι – όπως είναι αυτονόητο – εκείνα από τα Διαβιβαζόμενα Προσωπικά Δεδομένα που είναι αναγκαία για τη διατήρηση και την εκτέλεση άλλων, μη σχετιζόμενων με τις μεταβιβαζόμενες Απαιτήσεις, συναλλακτικών σχέσεων των υποκειμένων με την Τράπεζα (π.χ. στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, άλλα δάνεια / άλλες χρηματοδοτήσεις, πρόσθετες εξασφαλίσεις σε ακίνητο το οποίο σχετίζεται και με τις Απαιτήσεις κ.λπ.) θα συνεχίσουν να τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σχετικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις ενημερώσεις που έχουν ήδη τεθεί υπόψη.

Τα υποκείμενα των ως άνω δεδομένων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων:

α) για το σκοπό πώλησης και μεταβίβασης των Απαιτήσεων (μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Απαιτήσεων) καθώς και τους λοιπούς σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται εν προκειμένω με σχετικό αίτημά τους προς την Τράπεζα, στο Δίκτυο Καταστημάτων αυτής, ενώ για την πλήρη ενημέρωσή τους μπορούν να ανατρέχουν στην Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία είναι διαθέσιμη στο Δίκτυο Καταστημάτων καθώς και στον διαδικτυακό ιστότοπο της Τράπεζας (https://www.piraeusbank.gr/el/idiwtes/gdpr) και

β) μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, για τον σκοπό της πώλησης και μεταβίβασης των Απαιτήσεων, με σχετικό αίτημά τους προς την Αποκτώσα Εταιρεία (περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο: https://www.intrum.gr/el/customer/regulatory-framework/data-privacy/data-privacy-as-per-portfolio-owner/).

γ) για σκοπούς που σχετίζονται με τη διαχείριση των Απαιτήσεων, με σχετικό αίτημα προς την Διαχειρίστρια (περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο : https://www.intrum.gr/el/customer/regulatory-framework/data-privacy/privacy-statement/).

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Τα Νέα της Αγοράς
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
  • Ibiza, Mykonos και .... Πλάκα Το δημοφιλέστατο νησί της Ισπανίας με τους κορυφαίους DJ μοιάζει τόσο μακρινό αυτή τη δύσκολη λόγω COVID-19 εποχή. Ακόμα... ΣΙΒΥΛΛΑ |
Helios Kiosk