Πυρκαγιές: 32 εστίες από το πρωί της Δευτέρας σε όλη την χώρα

Ðõñïóâåóôéêü áåñïóêÜöïò êÜíåé ñßøåéò íåñïý ðñïêåéìÝíïõ íá èÝóåé õðü Ýëåã÷ï ôç äáóéêÞ ðõñêáãéÜ óôçí ôïðïèåóßá Áãßïõ ÁíäñÝá, óôï Ëõãïõñéü Åðéäáýñïõ, ðïõ åêäçëþèçêå ëßãï ðñéí ôéò 12 ôï ìåóçìÝñé , ÐáñáóêåõÞ 26 Éïõëßïõ 2013. Ôï ðýñéíï ìÝôùðï Ý÷åé ðÜñåé ìåãÜëåò äéáóôÜóåéò êáé êáßåé äáóéêÞ Ýêôáóç âïñåéïäõôéêÜ ôïõ áñ÷áßïõ èåÜôñïõ Åðéäáýñïõ, ÷ùñßò íá áðåéëåß ôïí áñ÷áéïëïãéêü ÷þñï, ïýôå êáôïéêçìÝíç ðåñéï÷Þ. Óôï óçìåßï Ý÷ïõí óðåýóåé êáé åðé÷åéñïýí éó÷õñÝò äõíÜìåéò ôçò ÐõñïóâåóôéêÞò, áðü ðïëëÝò ðåñéï÷Ýò ôçò ÐåëïðïííÞóïõ, õðü ôïí óõíôïíéóìü ôïõ ðåñéöåñåéÜñ÷ç Ðõñïóâåóôéêþí Õðçñåóéþí ÐåëïðïííÞóïõ áñ÷éðýñáñ÷ïõ Êùí/íïõ Ãéüâá, ìå 18 ï÷Þìáôá, 44 ðõñïóâÝóôåò, 9 Üôïìá ðåæïðüñï ôìÞìá, 4 õäñïöüñåò áðü äÞìïõò ôçò ðåñéï÷Þò êáé åèåëïíôÝò ðïëßôåò.ÐáñÜëëçëá, ôï Ýñãï ôçò êáôÜóâåóçò óõíäñÜìïõí áðü áÝñïò äýï áåñïóêÜöç êáíáíôÝñ, Ýíá áåñïóêÜöïò ðåæåôÝë êáé Ýíá åëéêüðôåñï ðïõ êÜíåé óôï÷åõìÝíåò ñßøåéò íåñïý. Ç åðáñ÷éáêÞ ïäüò Êïñßíèïõ Ëõãïõñéïý ðáñáìÝíåé êëåéóôåß ãéï ëüãïõò áóöáëåßáò ôùí ïäçãþí. Ç öùôéÜ áðÝ÷åé ìüëéò ôñßá ÷éëéüìåôñá áðü ôï Áñ÷áßï èÝáôñï óôï Ëõãïõñéü. ÁÐÅ-ÌÐÅ /ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÌÐÏÕÃÉÙÔÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ

Τριάντα δύο πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί από το πρωί ενώ υπό μερικό έλεγχο βρίσκονται σε Κερατέα και Φθιώτιδα και σε ύφεση σε Ιτέα και Λάρισα

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, από τις 6 το πρωί της Δευτέρας, έως τώρα έχουν εκδηλωθεί ούτε λίγο ούτε πολύ 32 δασικές πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα. Συνολικά επιχείρησαν 317 πυροσβέστες, 137 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές, και περιοδικά τα εναέρια μέσα. Οι περισσότερες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Δρούγος Δομοκού Φθιώτιδας, ενώ σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές στην Άνω Βούταινα του δήμου Κιλελέρ Λάρισας και στην Ιτέα Φωκίδας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική.

Όπως έγινε γνωστό, από τις 6:00 το πρωί έως τις 7.15 το απόγευμα, εκδηλώθηκαν σε όλη την επικράτεια 32 δασικές πυρκαγιές, στις οποίες συνολικά επιχείρησαν 317 πυροσβέστες, 137 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές, και περιοδικά τα εναέρια μέσα. Οι περισσότερες πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Οι σημαντικότερες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν είναι στην Κερατέα Αττικής (η οποία επίσης είναι υπό μερικό έλεγχο από το απόγευμα), στο Δρούγο Φθιώτιδας, στην Άνω Βούταινα Λάρισας και στην Ιτέα.

Στην Κερατέα Αττικής συνεχίζουν να επιχειρούν 32 πυροσβέστες, 11 οχήματα, το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 16 εθελοντές με 7 οχήματα, υδροφόρες Ο.Τ.Α. και 1 ελικόπτερο.

Στην περιοχή Δρούγος Δομοκού Φθιώτιδας επιχειρούν 31 πυροσβέστες, 11 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 4 αεροσκάφη PZL.

Στην Άνω Βούναινα Λάρισας του δήμου Κιλελέρ και επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 16 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 2 αεροσκάφη Canader.

Τέλος, στην Ιτέα Φωκίδας επιχειρούν 33 πυροσβέστες, 13 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος 2 αεροσκάφη PZL και 2 Canader με τη συνδρομή υδροφόρων O.T.A.

Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) βρίσκονται ήδη στις παραπάνω περιοχές, διερευνώντας τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Δείτε επίσης
Κοινωνία