• Αναζήτηση
 • Pyatt calls on Turkey to cease provocations, stresses dialogue

  ‘Now is a time for dialogue and not for further escalatory, provocative actions,’ Pyatt underlined.

  ÔåëåôÞ ðáñáëáâÞò 10 åëéêïðôÝñùí ôýðïõ CH-47 "Chinook" êáé 70 áíáãíùñéóôéêþí åëéêïðôÝñùí ôýðïõ OH-58D "Kiowa Warrior", ôçí Ôñßôç 18 Éïõíßïõ 2019 óôçí Ýäñá ôçò 1çò Ôáîéáñ÷ßáò Áåñïðïñßáò Óôñáôïý óôï Óôåöáíïâßêåéï. Óôçí ôåëåôÞ ðáñÝóôç êáé áðçýèõíå ÷áéñåôéóìü ï õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò ÅõÜããåëïò ÁðïóôïëÜêçò. Ôï ðáñüí Ýäùóáí åðßóçò ï Áñ÷çãüò ÃÅÅÈÁ ÐôÝñáñ÷ïò ×ñÞóôïò ×ñéóôïäïýëïõ, ï Áñ÷çãüò ÃÅÍ Áíôéíáýáñ÷ïò Íéêüëáïò Ôóïýíçò ÐÍ, ï Áñ÷çãüò ÃÅÓ ÁíôéóôñÜôçãïò Ãåþñãéïò ÊáìðÜò êáé ï Áñ÷çãüò ÃÅÁ, ÁíôéðôÝñáñ÷ïò (É) Ãåþñãéïò Ìðëéïýìçò. Åðßóçò ðáñÝóôç êáé ï ðñþçí Õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò ÐÜíïò ÊáììÝíïò. Áðü ðëåõñÜò ÇÐÁ, ðáñÝóôçóáí ç Deputy Assistant Secretary of the Army for Defense Exports and Cooperation, Ann Cataldo, êáé ïÐñÝóâõò ôùí ÇÐÁ óôçí ÁèÞíá, Geoffrey Pyatt. Ç ðáñáëáâÞ ôùí åí ëüãù åëéêïðôÝñùí, ç ïðïßá åíôÜóóåôáé óôï ðëáßóéï õëïðïßçóçò ôùí õðïãñáöåéóþí äéáêñáôéêþí óõìöùíéþí ÅëëÜäáò êáé ÇÐÁ ãéá ôçí ðáñá÷þñçóç áìõíôéêïý õëéêïý, áíáâáèìßæåé ôéò åðé÷åéñçóéáêÝò äõíáôüôçôåò ôçò Áåñïðïñßáò Óôñáôïý áëëÜ êáé ôéò áìõíôéêÝò äõíáôüôçôåò óå äéáêëáäéêü åðßðåäï. Ç åðé÷åéñçóéáêÞ áîéïðïßçóÞ ôïõò èá óõìâÜëëåé óôïõò ôïìåßò ôçò åðéôÞñçóçò êáé áíáãíþñéóçò êáèþò êáé óôçí áýîçóç ôçò åõåëéîßáò êáé ôçò ìåôáöïñéêÞò éêáíüôçôáò ôùí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí. Ïé äõíáôüôçôåò ôùí åëéêïðôÝñùí, ðÝñáí ôçò áìéãïýò åðé÷åéñçóéáêÞò ôïõò áîßáò, èá åíéó÷ýóïõí êáé ôï ðëáßóéï ôçò êïéíùíéêÞò ðñïóöïñÜò ôùí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí, óôï Ýñãï ôçò áåñïðõñüóâåóçò, ôùí áåñïäéáêïìéäþí êáé ôçò åíáÝñéáò åðéôÞñçóçò êáôÜ ôçí áíôéðõñéêÞ ðåñßïäï. EUROKINISSI/ÕÅÈÁ)

  US Ambassador to Athens Geoffrey Pyatt has today sent yet another clear message to Turkey to stop provocations in Cyprus’ Exclusive Economic Zone (EEZ) and declared that its time for dialogue.

  Pyatt was speaking to journalists after a ceremony at the Stefanovikeio air base near Volos for the delivery of 70 Kiowa Warrior helicopters and the last of 10 Chinook helicopters acquired by the Hellenic Army.

  «Now is a time for dialogue and not for further escalatory, provocative actions,” Pyatt underlined.

  Asked to comment on the fact that the EU is examining the possibility of taking measures in response to Turkey’s hostile acts and violations of international law in the Eastern Mediterranean, Pyatt said the United States and the European Union «share a perspective on developments in the waters off of Cyprus, and in particular, our shared interest in avoiding any further provocative actions by Turkey.”

  Crucial operational capabilities

  The Kiowa Warrior helicopters are operated in an armed reconnaissance role in support of ground troops, and could play a crucial role in deterring landings on Greek islands at a time when there are mounting concerns that Ankara might wish to trigger a military “hot incident” in the Aegean.

  Kiowa Warrior Specifications

  “A single engine, four-bladed helicopter with advanced visionics, navigation, communication, and weapons and cockpit integration systems. The mast-mounted sight (MMS) houses a thermal imaging system, low-light television, laser rangefinder/designator, and an optical boresight system. These systems enable the Kiowa Warrior to operate by day and night and allow target acquisition and engagement at stand-off ranges and in adverse weather conditions,” is how military.com describes the helicopter’s capabilities.

  International
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Κι όλα μοιάζουν… παραμύθι Η λεπτεπίλεπτη μελαχρινή γυναίκα περπατάει με αργά, νωχελικά βήματα. Τα μαύρα πλούσια μαλλιά της μόλις που αγγίζουν το κόκκινο... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk