Λαζαρίδης: Τα σχέδια του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Συνέντευξη στο Focus έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΕΧΑΕ και πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής

Συνέντευξη στο Focus μία έκδοση της WFE, έδωσε ο  Σωκράτη Λαζαρίδης, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΕΧΑΕ και πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του χρηματιστηρίου Αθηνών η οποία έχει ως εξής:

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών πρόσφατα φιλοξένησε την 56η Ετήσια Σύνοδο και Γενική Συνέλευση της WFE στην Αθήνα. Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγα λόγια για τη σημασία του ετήσιου αυτού φόρουμ για το κλάδο των παγκόσμιων υποδομών της αγοράς;

Το γεγονός ότι στην πρόσφατη Ετήσια Σύνοδο και Γενική Συνέλευση της WFE στην Αθήνα, εκπροσωπήθηκαν για πρώτη φορά σχεδόν 100 Χρηματιστήρια και κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι, είναι μεγίστης σημασίας για τον κλάδο αλλά και για το Χρηματιστήριο Αθηνών που φιλοξένησε την εκδήλωση. Ανεξάρτητα από τη μετοχική μας διάρθρωση και την έμφασή μας στην τοπική αγορά, όλοι μας μοιραζόμαστε κοινούς στόχους και αντιμετωπίζουμε παρόμοιες ευκαιρίες και απειλές.Η συνεισφορά των Χρηματιστηρίων προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της αγοράς και της βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας, της επένδυσης στην τεχνολογία και τον αυτοματισμό για την επίτευξη αυξημένης διαφάνειας, καλύτερης επιτήρησης και βελτιωμένης ακεραιότητας της αγοράς, καθώς και της υιοθέτησης καλύτερων προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης, δεν αναγνωρίζεται πάντα εύκολα από το κοινό ή από το ευρύτερο οικοσύστημα. Επομένως, η φιλοξενία της καρδιάς και της φωνής του κλάδου των Χρηματιστηρίων στην Ελλάδα αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την πιο ξεκάθαρη μετάδοση αυτού του μηνύματος. Ένα σημαντικό παράδειγμα αυτής της προσπάθειας, αποτελεί η προσπάθεια των Χρηματιστηρίων να βελτιώσουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω εξειδικευμένων αγορών.

Το θέμα της φετινής Ετήσιας Συνόδου και Γενικής Συνέλευσης ήταν η ανανέωση, σε μια εποχή που η Ελλάδα εξέρχεται από την οικονομική κρίση προς μια περίοδο ελπίδας και ανανέωσης. Ποιος είναι ο ρόλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη διαδικασία αυτή;

 

Η προώθηση της καλής διακυβέρνησης στις επιχειρηματικές πρακτικές μέσω αυξημένων απαιτήσεων δημοσιοποίησης από τις εισηγμένες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης της δημοσιοποίησης των δεδομένων της Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social &Governance (ESG)), καθώς και η κινητοποίηση ροών ξένων και εγχώριων χαρτοφυλακίων για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, αποτελούν τους βασικούς ρόλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη διαδικασίας ανανέωσης της Ελλάδας.

Με ένα τραπεζικό σύστημα που συνεχίζει την απομόχλευση και τις ΜμΕ να αποτελούν τη ραχοκο κοκαλιά της ελληνικής οικονομίας με βαρύνουσα σημασία στην απασχόληση και την προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο ρόλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι να καταστήσει την ελληνική κεφαλαιαγορά πραγματικά συμπληρωματική για τη χρηματοδότηση εκδοτών που είναι πρόθυμοι να κατανοήσουν και να τηρήσουν τους κανονισμούς των δημοσίων αγορών. Με τη συμμετοχή των ξένων επενδυτών να αγγίζει περισσότερο από το 60%, τόσο στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς όσο και τον καθημερινό όγκο των συναλλαγών, το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στην υποστήριξη των εκδοτών ώστε να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά πιθανές επιτυχημένες επενδύσεις με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά ρίσκου-απόδοσης. Είναι επίσης σημαντικό να επικοινωνηθεί στο τοπικό οικοσύστημα και την κυβέρνηση η ανάγκη για παροχή κινήτρων για «υπομονετικά» επιχειρηματικά κεφάλαια (patient risk capital), καθώς η εγχώρια ροή θα πρέπει να προηγηθεί της διεθνούς.

«Θεωρούμε ότι τα Χρηματιστήρια, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι και τα κεντρικά αποθετήρια αξιών, μπορούν να συνεργαστούν για τη δημιουργία ενός ισχυρού και αποτελεσματικού δικτύου που θα επιτρέπει τις διασυνοριακές επενδύσεις προς το κοινό συμφέρον των κεντρικών πλατφορμών και των χρηστών τους».

Θα μπορούσατε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για τους στρατηγικούς στόχους του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την επόμενη πενταετία;

Οι στρατηγικοί στόχοι του Χρηματιστηρίου Αθηνών μπορούν να κατηγοριοποιηθούν γύρω τους εξής τρεις άξονες:

•            Έξυπνη και αποτελεσματική προσαρμογή στις κανονιστικές αλλαγές,

•            Επιχειρηματική ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων, με έμφαση στη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από την αγορά,

•            Συνεργασία για την αναβάθμιση και αξιοποίηση υπαρχόντων συστημάτων και τεχνογνωσίας σε διαφορετικά προϊόντα και σχετικές υπηρεσίες.

Με βάση τον πρώτο άξονα, το Χρηματιστήριο Αθηνών θα χρειαστεί να προσαρμόσει τις υπηρεσίες επεξεργασίας που είναι αδειοδοτημένες σύμφωνα με τα συστήματα MIFID II/MiFIR, EMIR και CSDR, στοχεύοντας στη μείωση του κόστους και του ρίσκου και την αύξηση της αποτελεσματικότητας. Καθώς οι κανονιστικές αλλαγές δείχνουν να αυξάνονται, η διαδικασία αυτή χρειάζεται να είναι συνεχής και με το βλέμμα στο μέλλον, ώστε ο Όμιλος να παραμείνει ανταγωνιστικός στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται. Ένα παράδειγμα του έξυπνου αυτού σχεδιασμού είναι η αξιοποίηση της ανταγωνιστικότητάς μας σε θέματα επιχειρηματικότητας και συστημάτων πληροφορικής, που περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών διακριτού λογαριασμού πελάτη στο αποθετήριο για τους νεοεισερχόμενους κανονισμούς SRD II, AIFMD και AML IV που αυξάνουν τις απαιτήσεις διαφάνειας.  Επίσης, πρέπει να εκμεταλλευτούμε περαιτέρω το γεγονός ότι διαθέτουμε κάθετη διάρθρωση εντός της ευρωζώνης, για να πετύχουμε περιορισμό του κόστους και βέλτιστη λειτουργία.

Με βάση το δεύτερο άξονα, ιδιαίτερα σημαντική είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών που προσφέρουμε στις ΜμΕ κατά το στάδιο πριν τις Αρχικές Δημόσιες Προσφορές, με κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες και ενισχυμένη ρευστότητα στις παράλληλες αγορές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπηρεσία Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (ΗΒΙΠ), που συγκεντρώνει τα μέλη μας στους τομείς των συναλλαγών, του συμψηφισμού, τους θεματοφύλακές μας και το δίκτυο και δίνει τη δυνατότητα  προσφορών, πλειστηριασμού, συμψηφισμού, διακανονισμού και μητρώου τίτλων (μετοχών και ομολόγων) σε ένα συνεχές περιβάλλον STP. Χάρη σε αυτό το περιβάλλον επιτύχαμε να δημιουργήσουμε μια αγορά εταιρικών ομολόγων, με περισσότερους από 11 εκδότες και αξία που αγγίζει το 1 δις ευρώ μέσα σε ένα χρόνο. Χρειάζεται να επεκτείνουμε το δίκτυο και να χρησιμοποιήσουμε την υπηρεσία αυτή για τις ανάγκες περισσότερων ΜμΕ αλλά και μεγαλύτερων εταιρειών.

Τέλος, με βάση τον τρίτο άξονα, σκοπεύουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία με άλλες υποδομές που μοιράζονται το όραμά μας για συνέργειες, με στόχο να δημιουργήσουμε μια πιο αποτελεσματική αγορά. Διδαχθήκαμε πολλά κατά τη διαδικασία σχεδίασης και εφαρμογής των δικών μας συστημάτων, διαδικασιών και προϊόντων σε δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, επομένως είμαστε σε θέση να στηρίξουμε τους εκδότες και τα μέλη μας. Κατά την αναβάθμισή μας από προ-αναδυόμενη σε αναδυόμενη και στη συνέχεια σε αναπτυγμένη αγορά αποκομίσαμε σημαντική εμπειρία την οποία είμαστε διατεθειμένοι να μοιραστούμε, ώστε να προκύψουν ευκαιρίες αμοιβαίου οφέλους. Τέτοιες ευκαιρίες αποτελούν προϊόντα και υπηρεσίες όπως η κοινή μας πλατφόρμα με το Χρηματιστήριο Κύπρου, η πλατφόρμα XNET για πρόσβαση στις ξένες αγορές του δικτύου μας και η εμπειρία μας  στη δημιουργία συστημάτων δημοπρασιών και Χρηματιστηρίου Ενέργειας, τις οποίες μπορούμε να μοιραστούμε με πρόθυμους εταίρους. Κυρίως, θεωρούμε ότι τα Χρηματιστήρια, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι και τα κεντρικά αποθετήρια αξιών, μπορούν να συνεργαστούν για τη δημιουργία ενός ισχυρού και αποτελεσματικού δικτύου που θα επιτρέπει τις διασυνοριακές επενδύσεις προς το κοινό συμφέρον των κεντρικών πλατφορμών και των χρηστών τους».»

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk