Αυξημένα φορολογικά έσοδα κατά 4,5% εμφάνισε ο προϋπολογισμός τον πρώτο μήνα του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Την περίοδο Ιανουαρίου 2018, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 3,978 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 170,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, όπου τα έσοδα ανέρχονταν σε 3.8 εκατ. ευρώ Σημειώνεται ότι τα έσοδα από άμεσους φόρους τον Ιανουάριο του 2018 αυξήθηκαν κατά 110,88 εκ. ευρώ (+8,52%). Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και τα έσοδα από έμμεσους φόρους, τα οποία αυξήθηκαν κατά 59,88 εκ. ευρώ (+2,39%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στην Έκθεση Ιανουαρίου 2018 για την εξέλιξη και τη διακύμανση των φορολογικών εσόδων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από Τμήμα Οικονομικών Μελετών και Ανάλυσης Εσόδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Σύμφωνα με τη διάρθρωση των φορολογικών εσόδων τον Ιανουάριο του 2018, οι άμεσοι φόροι ανέρχονται στο 35,51% των φορολογικών εσόδων και οι έμμεσοι φόροι στο 64,49%. Τον Ιανουάριο του 2017, τα έσοδα από άμεσους φόρους αντιστοιχούσαν στο 34,19% των φορολογικών εσόδων και τα έσοδα από έμμεσους φόρους στο 65,81%.
Σημαντική είναι η μεταβολή, σε απόλυτα μεγέθη, που παρατηρείται στα έσοδα από φόρους στο εισόδημα, τα οποία τον Ιανουάριο του 2018 αυξήθηκαν κατά 39,74 εκ. € σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2017, καθώς επίσης και στα έσοδα από φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών, τα οποία τον Ιανουάριο του 2018 παρουσίασαν αύξηση κατά 51,17 εκ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Τα έσοδα από φόρους στο εισόδημα φυσικών προσώπων, τα οποία αποτελούν το 83,43% των συνολικών εσόδων από φόρους στο εισόδημα, αυξήθηκαν κατά 11,52%, (+47,95 εκ. ευρώ) και έχουν διαμορφωθεί σε 464,04 εκ. ευρώ τον Ιανουάριο 2018 έναντι 416,09 εκ. ευρώ, τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Αξιοσημείωτη μεταβολή (αύξηση κατά 15,97%) παρατηρείται στα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα από μισθούς και συντάξεις που εισπράττεται με τη μορφή παρακράτησης, η οποία εν μέρει οφείλεται στις μεταβολές που επήλθαν από 01/01/2018 σύμφωνα με το άρθρο 69 του ν.4472/2017, καθώς αυξήθηκε η μηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους, λόγω της κατάργησης της έκπτωσης 1,5% στην παρακράτηση φόρου εισοδήματος για αυτές τις κατηγορίες. Eπιπρόσθετα, τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα που αναλογεί σε εισοδήματα που φορολογούνται αυτοτελώς, αυξήθηκαν κατά 23,3% τον Ιανουάριο του 2018 και διαμορφώθηκαν σε 3,51 εκ. ευρώ έναντι 2,85 εκ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Αντιθέτως, τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα (πλην μισθών και συντάξεων) εισπραττόμενος με τη μορφή παρακράτησης μειώθηκαν κατά 12,13% και διαμορφώθηκαν σε 59,26 εκ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2018 έναντι 67,43 εκ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2017.

Τα έσοδα από φόρους στην περιουσία, τα οποία αποτελούν το 23,92% των συνολικών εσόδων από άμεσους φόρους, αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 0,66% τον Ιανουάριο του 2018 (337,92 εκ. ευρώ) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (335,71 εκ. ευρώ).

Λόγω της δυνατότητας τμηματικής καταβολής με μηνιαίες δόσεις του επιπρόσθετου φόρου που προκύπτει από το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου όσων χρησιμοποίησαν το μέτρο της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, τα εισπραττόμενα μηνιαία ποσά για τον Ιανουάριο του 2018 αυξήθηκαν σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Αξιοσημείωτη μεταβολή σε απόλυτα μεγέθη, παρατηρείται και στην κύρια κατηγορία εσόδων από τα υπόλοιπα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών που πρέπει να εισπραχθούν. Τα εν λόγω έσοδα, τα οποία αποτελούν το 95,09% του συνόλου των εσόδων από άμεσους φόρους από ΠΟΕ αυξήθηκαν κατά 34,21 εκ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 374,87 εκ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2018 έναντι 340,66 εκ ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους