• Αναζήτηση
 • Πώς θα λειτουργεί το Χρηματιστήριο της Ενέργειας

  Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς ενέργειας, μέσω και της δημιουργίας ενός χρηματιστηρίου ενέργειας αλλά και μιας χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

  Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς ενέργειας, μέσω και της δημιουργίας ενός χρηματιστηρίου ενέργειας αλλά και μιας χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα.
  Ο ΛΑΓΗΕ, ως διαχειριστής αγοράς ενέργειας, ο ΑΔΜΗΕ, ως διαχειριστής των δικτύων και των αγορών εξισορρόπησης, καθώς και η ΡΑΕ, ως εποπτεύουσα αρχή, έχουν αναλάβει, με βάση το εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο αλλά και το αντίστοιχο ευρωπαϊκό, την ευθύνη για τη λειτουργία, την υποστήριξη και την ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς ενέργειας.
  Στο πλαίσιο αυτό o ΛΑΓΗΕ και ο όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών στοχεύουν στη δημιουργία ενός χρηματιστηρίου ενέργειας με πολυμετοχική σύνθεση, στο οποίο θα συμμετάσχουν κατ’ αρχήν οι δύο εταιρείες. Σε αυτό θα ενταχθεί η διαπραγμάτευση των αγορών που προβλέπονται από το Target Model. Επίσης στοχεύουν στη δημιουργία ενός νέου εκκαθαριστικού οίκου ο οποίος θα αναλάβει την εκκαθάριση και τη διαχείριση.
  Παράλληλα, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου εντός της οποίας θα διευκολύνονται οι διασυνοριακές συναλλαγές ώστε να προκύψει η προσδοκώμενη σύγκλιση των τιμών φυσικού αερίου στις επί μέρους χώρες-μέλη, προωθούνται τα εξής:
  Πρώτον, η δημιουργία λειτουργικών χονδρεμπορικών αγορών αερίου, οι οποίες θα αποτελούν αποτελεσματικούς μηχανισμούς διαμόρφωσης της τιμής του αερίου με βάση τη σχέση προσφοράς και ζήτησης προς όφελος του τελικού καταναλωτή.
  Δεύτερoν, η σύνδεση των χονδρεμπορικών αγορών αερίου ώστε η απρόσκοπτη ροή του αερίου από τα όρια της ΕΕ προς οποιαδήποτε από τις επί μέρους χονδρεμπορικές αγορές εντός της ΕΕ, καθώς και μεταξύ αυτών, ανάλογα με τη διαμορφούμενη προσφορά και ζήτηση, να μπορεί να εξασφαλίζει τη σύγκλιση σε επίπεδο ΕΕ της τιμής αερίου.
  Η σύζευξη – τόσο στο επίπεδο συναλλαγών αγοράς και πώλησης ενέργειας όσο και στο επίπεδο διασύνδεσης για τη μεταφορά και παράδοσή της (δίκτυα μεταφοράς) – των επί μέρους περιφερειακών αγορών θα οδηγήσει προοδευτικά στην επιδιωκόμενη ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.
  Την ίδια ώρα στην ανάπτυξη μιας χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα και στην επέκταση αυτής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, για τη δημιουργία ενός περιφερειακού κόμβου εμπορίας φυσικού αερίου (regional gas hub), στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς αερίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, προχωρεί το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργεία με τον ΔΕΣΦΑ.
  Μεταξύ άλλων προβλέπονται η διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας για την ανάπτυξη, την υλοποίηση και τη λειτουργία του Βάθρου Εξισορρόπησης (Balancing Platform) και η συμμετοχή από κοινού σε πρωτοβουλίες ανάπτυξης χρηματιστηριακής αγοράς φυσικού αερίου, και ιδιαίτερα της ένταξης σε αυτήν του Βάθρου Εμπορίας (Trading Platform).
  Ο ΔΕΣΦΑ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του από το εθνικό και ενωσιακό ρυθμιστικό πλαίσιο, ακολουθεί τα τελευταία έτη μια πορεία δημιουργίας ανταγωνιστικής και λειτουργικής χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου, εντός του πλαισίου του GTM, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός κόμβου διαπραγμάτευσης (trading hub) όχι μόνο εθνικής αλλά και περιφερειακής εμβέλειας. Ηδη από το τέλος του 2014 επιδιώκει τη δημιουργία μιας λειτουργικής χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου (κόμβο εμπορίας φυσικού αερίου – gas hub), η οποία θα επιτρέπει σε συμμετέχοντες στην αγορά να συναλλάσσονται είτε με τον διαχειριστή του δικτύου για σκοπούς εξισορρόπησης φορτίου είτε με άλλους συμμετέχοντες στην αγορά.
  Ως πρώτο βήμα, ο ΔΕΣΦΑ έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία διαμόρφωσης ενός σύγχρονου και σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας της αγοράς, εναρμονισμένου με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, το οποίο – μεταξύ άλλων – προβλέπει ως άμεσο βήμα τη δημιουργία μιας λειτουργικής χονδρεμπορικής αγοράς.
  Ενα από τα πρώτα βήματα υλοποίησης του οδικού χάρτη είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η λειτουργία από τον ΔΕΣΦΑ μιας Πλατφόρμας Εξισορρόπησης (Balancing Platform) η οποία θα αποτελέσει και το πρώτο βήμα διαμόρφωσης ενός μηχανισμού αποκάλυψης τιμής του φυσικού αερίου όπως θα προκύπτει κάθε φορά μέσα από τη διαμορφούμενη προσφορά και ζήτηση.
  Εν κατακλείδι, η άμεση ένταξη της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στον πυρήνα εκείνων των χωρών που επιτυγχάνουν την αναδιάρθρωση των εθνικών αγορών τους με βάση τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό μπορεί να ενισχύσει τον ρόλο της Ελλάδας στην ενεργειακή σύζευξη των αγορών της γεωγραφικής περιφέρειας στην οποία ανήκει.

  HeliosPlus

  Οικονομία