Attica Bank: Οριακές ζημιές το α΄ τρίμηνο του 2017

Οριακή ζημιά εμφάνισε στο α΄ τρίμηνο του 2017 η Attica Bank, η διοίκηση της οποίας δηλώνει ικανοποιημένη για τα αποτελέσματα του στρατηγικού σχεδιασμού εξυγίανσης και ανάπτυξής της

Οριακή ζημιά εμφάνισε στο α΄ τρίμηνο του 2017 η Attica Bank, η διοίκηση της οποίας δηλώνει ικανοποιημένη για τα αποτελέσματα του στρατηγικού σχεδιασμού εξυγίανσης και ανάπτυξής της.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση είναι ήδη ορατά από το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης τα αποτελέσματα του στρατηγικού σχεδιασμού της διοίκησης της Attica Bank, που στοχεύουν στην εξυγίανση, την ανάπτυξη και στο πέρασμα της τράπεζας σε κερδοφόρο τροχιά, με την υιοθέτηση των βασικών αρχών του σύγχρονου μάνατζμεντ.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας, «οι ευοίωνες προοπτικές που διανοίγονται για την τράπεζα, θα ισχυροποιηθούν περαιτέρω μέσω της ολοκλήρωσης της συναλλαγής των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 1,33 δις, γεγονός που θα θωρακίσει σε μεγάλο βαθμό την χρηματοοικονομική θέση της τράπεζας, καθώς μάλιστα επιτυγχάνεται σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων».
Τα βασικά στοιχεία του ισολογισμού του πρώτου τριμήνου είναι τα ακόλουθα:
– Ίδια κεφάλαια 629,9 εκατ. ευρώ
– Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET1) 14,3%
– Δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) 50%
– Δείκτης σωρευμένων προβλέψεων προς συνολικά δάνεια 30,6%
– Ζημίες μετά φόρων 3,1 εκατ. και κέρδη προ προβλέψεων και αποσβέσεων 10,7 εκατ. ευρώ
Για τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του Α’ τριμήνου 2017 της Attica Bank, η Διοίκησή της δήλωσε ότι «η τράπεζα σταθεροποιείται κατά το Α’ τρίμηνο του 2017, γεγονός το οποίο αναμένεται να συνεχισθεί και να αποτυπωθεί στις οικονομικές καταστάσεις των επόμενων περιόδων της τρέχουσας χρήσης.
Τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του Α’ τριμήνου 2017 της Attica Bank αντικατοπτρίζουν τη θετική εξέλιξη των κινήσεων εσωτερικής αναδιοργάνωσης, ακολουθώντας τον επιχειρηματικό σχεδιασμό της Τράπεζας και, σε συνάρτηση με την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την εφαρμογή αρχών σύγχρονου Management, σηματοδοτούν ευοίωνες προοπτικές για την επιτυχή υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της.
Οι προοπτικές αυτές ενδυναμώνονται περαιτέρω με δεδομένη τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, ενώ μετά και την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του Ελληνικού Προγράμματος Οικονομικής στήριξης, επέρχεται περαιτέρω άρση της αβεβαιότητας.
Ο Όμιλος της Attica Bank, με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με όραμα, σχέδιο και σύγχρονες δομές, θα ανταποκριθεί με διακριτό τρόπο και συνέπεια στην ανάγκη χρηματοδότησης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δημιουργώντας επιπλέον αξία στους μετόχους του.
Ο Όμιλος διαθέτει υψηλό δείκτη Κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET 1) της τάξης του 14,3%, o οποίος αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω με την ολοκλήρωση της συναλλαγής των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επίσης, το μεγάλο ύψος προβλέψεων που έχει σχηματίσει σωρευτικά η Τράπεζα, καλύπτει περίπου το 30% επί του συνόλου του υπολοίπου των δανείων, κάτι το οποίο, σε συνδυασμό με τη συγκράτηση του ρυθμού δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, θα θωρακίσει σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της Τράπεζας».
Τα βασικά μεγέθη
· Το αποτέλεσμα προ φόρων του Ομίλου για το Α’ τρίμηνο του 2017 διαμορφώθηκε σε ζημία 4,3 εκατ. Ευρώ. Σημειώνεται ότι στο α’ 3μηνο του 2017 ο ρυθμός δημιουργίας ζημιών επιβραδύνθηκε σημαντικά έναντι του δ’ 3μήνου του 2016 (ζημία 23,2 εκ. ευρώ προ φόρων στο διάστημα από 30.9.2016 έως 31.12.2016 έναντι ζημίας 4,3 εκ. ευρώ στο διάστημα 1.1.2017-31.3.2017), αντικατοπτρίζοντας τις ενέργειες εξυγίανσης του Ομίλου μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Διοίκησης.
– Το μετά από φόρους αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 3,1 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 2,5 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου. Σημειώνεται επίσης ότι το ανωτέρω ποσό της ζημίας ύψους 3,1 εκατ. ευρώ μειώνεται σε ζημία 2,9 εκατ. ευρώ με την προσμέτρηση λοιπών κονδυλίων στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.
– Τα κέρδη προ προβλέψεων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 10,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 13,9 εκατ. ευρώ περίπου τη συγκριτική περίοδο.
– Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 629,9 εκατ. ευρώ
– Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,6 δισ. ευρώ.
– Σε ό,τι αφορά το τρίμηνο που έληξε την 31/03/2017 οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις που διενεργήθηκαν ανήλθαν σε 12,7 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το υπόλοιπο των σωρευτικών προβλέψεων σε 1.220,3 εκατ. ευρώ οι οποίες αντιστοιχούν στο 30,6% του συνολικού υπολοίπου των δανείων
– Οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) κατά ποσοστό 50% χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.
– Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET1) διαμορφώθηκε σε 14,3%.
– Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα έναντι της συγκριτικής περιόδου του Α’ τριμήνου 2016 με τη μεγαλύτερη συγκράτηση εξόδων να παρατηρείται στο κονδύλι «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού». Η τάση συγκράτησης των εξόδων αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω στις επόμενες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.
– Τα έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 4,65 εκατ. ευρώ έναντι 4,35 εκατ. ευρώ κατά το Α’ τρίμηνο του 2016, ενώ τα έξοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 1,9 εκατ. ευρώ έναντι 0,64 εκατ. ευρώ για τη συγκριτική περίοδο. Η παραπάνω αύξηση των εξόδων προμηθειών αντικατοπτρίζει τη δραστηριοποίηση του Ομίλου στις εμπορικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες (POS, Visa κλπ) τα οφέλη των οποίων αναμένεται να καρπωθεί ο Όμιλος σε μελλοντικές περιόδους.
– Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 1,78 δισ. ευρώ περίπου μειωμένες κατά 5,9% σε σχέση με την 31/12/2016. Παρατηρείται σταθεροποίηση της τάσης, η οποία αναμένεται να αντιστραφεί με την άρση της αβεβαιότητας στα επόμενα τρίμηνα.
– Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 4 δισ. ευρώ περίπου παρουσιάζοντας οριακή αύξηση της τάξης του 0,2% σε σχέση με την 31/12/2016. Αντίστοιχα οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 2,8 δισ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2017.
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk