Επιστροφή κεφαλαίου 0,11 ευρώ ανά μετοχή από την Kleemann

Την επιστροφή κεφαλαίου 0,11 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας παραγωγής και εμπορίας ανελκυστήρων Kleemann Hellas.

Την επιστροφή κεφαλαίου 0,11 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας παραγωγής και εμπορίας ανελκυστήρων Kleemann Hellas.
To 2013, o όμιλος παρουσίασε αύξηση των κερδών προ φόρων από 2,5 εκ σε 5,6 εκατ. ευρώ.
Η στρατηγική διεθνοποίησης και εξωστρέφειας τα τελευταία χρόνια είχε ως αποτέλεσμα στο τέλος του 2013 ο όμιλος να έχει παρουσία σε περισσότερες από 92 χώρες και να παρουσιάζει αύξηση των διεθνών πωλήσεων 8% σε σχέση με το 2012. Παράλληλα, το ποσοστό των διεθνών πωλήσεων ανέρχεται πλέον σε 82% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών από 78% το 2012.
Πιο συγκεκριμένα σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 94,8 εκ από 92,3 εκ το 2012, αυξημένος κατά 2,7%. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 34,4% από 31% το προηγούμενο έτος. ΤΑ EBITDA του ομίλου ανήλθαν σε 9, εκ από 5,7 εκ το 2012.
Ο καθαρός δανεισμός είναι αρνητικός κατά 4,9 εκατ. ευρώ αφού τα διαθέσιμα είναι περισσότερα από τα δάνεια.
Στην Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο, ποσού περίπου 3,1 εκ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,13. Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού περίπου 2,6 εκ με μείωση της ονομαστικής αξίας κατά 0,11 ευρώ.
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk